Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА и на основание чл.15, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.

Представеният Ви отчет обхваща периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Димитровград приема Отчет за своята дейност в периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително, съгласно приложената справка.

Приложение: съгласно текста.

 

О Т Ч Е Т

за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително

 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград и на неговите комисии е изготвен и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград се определя и осъществява в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През отчетния период от настоящия мандат Общинския съвет и неговите постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. За отчетния период те разгледаха Докладни записки и материали, по които дадоха следните становища:

 

І. ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 91 бр. преписки и Докладни, както следва:

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 21 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

 • За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 27 бр преписки и докладни. По 23 от тях е дала положително становище, четири е приела за сведение.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала общо 10 бр преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и докладни. По десет от тях е дала положително становище и три е приела за сведение.

- За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 20 бр преписки и докладни. По осемнадесет от тях е дала положително становище и две – „за сведение”.

 

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 53 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 12 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

 • За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 20 бр преписки и докладни. По шестнадесет от тях е дала положително становище, по една се е въздържала и три е приела за сведение.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала общо 11 бр преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 4 бр преписки и докладни. По три от тях е дала положително становище, една е приела за сведение.

 • За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 6 бр преписки и докладни. По пет от тях е дала положително становище и една са приели за сведение.

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 50 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и докладни. По шест от тях е дала положително становище, една е приела за сведение и по три – „ не отговаря на наредбата”.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

- За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 19 бр преписки и докладни. По осем от тях е дала положително становище, седем е приела за сведение, по една - „да представи допълнителна информация” и по три – „ не отговаря на наредбата”.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала общо 3 бр преписки и докладни. По две от тях е дала положително становище и по една– „не отговарят на наредбата”.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 9 бр преписки и докладни. По пет от тях е дала положително становище, една е приела за сведение и по три – „ отрицателно, не отговарят на наредбата”.

- За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 9 бр преписки и докладни. По пет от тях е дала положително становище, две е приела за сведение, по една – „ отрицателно, не отговаря на наредбата” и по една - „да предоставят допълнителна информация за какво ще са необходими средствата.”.

 

ІV. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 37 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 9 бр. преписки и докладни. По пет от тях е дала положително становище и четири е приела за сведение.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

- За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 14 бр. преписки и докладни. По три от тях е дала положително становище, единадесет е приела за сведение.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала общо 3 бр. преписки и докладни. По две от тях е дала положително становище, една е приела за сведение.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и докладни. По четири от тях е дала положително становище и две е приела за сведение.

- За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 5 бр. преписки и докладни. По четири от тях е дала положително становище и една е приела за сведение.

 

V. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 44 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 15 бр. преписки и докладни. По десет от тях е дала положително становище, пет е приела за сведение.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

- За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 14 бр. преписки и докладни. По пет от тях е дала положително становище, девет е приела за сведение.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 5 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

VI. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 39 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 9 бр. преписки и докладни. По седем от тях е дала положително становище, две е приела за сведение.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

- За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 17 бр. преписки и докладни. По тринадесет от тях е дала положително становище, четири е приела за сведение.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала общо 2 бр. преписки и докладни. И по двете е дала положително становище.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 5 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и докладни. По пет от тях е дала положително становище, една е приела за сведение.

 

VІI. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"

През отчетния период комисията е разгледала общо 28 бр. преписки и Докладни, както следва:

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 7 бр. преписки и докладни. По шест от тях е дала положително становище, една е приела за сведение.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

 • За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 13 бр. преписки и докладни. По седем от тях е дала положително становище, шест е приела за сведение.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала 1 бр. докладна записка и е дала положително становище.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 3 бр. преписки и докладни. По две от тях е дала положително становище, а една е приела за сведение.

- За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и докладни. По две от тях е дала положително становище и две е приела за сведение.

VІІI. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 28 бр. преписки и Докладни, както следва:

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 7 бр. преписки и докладни. По шест от тях е дала положително становище, една е приела за сведение.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

- За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 13 бр. преписки и докладни. По девет от тях е дала положително становище и четири е приела за сведение.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала общо 2 бр. преписки и докладни с положителни становища.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 2 бр. преписки и докладни. По една от тях е дала положително становище и една е приела за сведение.

- За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и докладни. По две от тях е дала положително становище, една е приела за сведение и по една „без становище: За – 2; Против -2”

ІX. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 40 бр. преписки и Докладни, както следва:

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 9 бр. преписки и докладни. По осем от тях е дала положително становище и една е приела за сведение.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

- За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 15 бр. преписки и докладни. По осем от тях е дала положително становище, седем е приела за сведение.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 5 бр. преписки и докладни. По две от тях е дала положително становище, три е приела за сведение.

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"

През отчетния период комисията е разгледала общо 102 бр. преписки и Докладни, както следва:

- За месец юли 2021 г. комисията е разгледала общо 22 бр. преписки и докладни. По двадесет и една от тях е дала становище „законосъобразна” и една е приела за сведение.

- За месец август 2021 г. комисията не е провела заседание.

- За месец септември 2021 г. комисията е разгледала общо 29 бр преписки и докладни. По двадесет и четири от тях е дала становище „законосъобразна” и пет е приела за сведение.

- За месец октомври 2021 г. комисията е разгледала общо 16 бр преписки и докладни, всички е приела за законосъобразни.

- За месец ноември 2021 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и докладни. Дванадесет от тях е приела за законосъобразни и една за сведение.

- За месец декември 2021 г. комисията е разгледала общо 22 бр преписки и докладни. Двадесет е приела за законосъобразни, две е приела за сведение.

XI. ПК "НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ"

През отчетния период комисията няма разгледани преписки и Докладни записки.

През отчетния период, постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград са разгледали общо 512 броя преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период от месец юли 2021г. до месец декември 2021 г. включително, са проведени 6 /шест/ заседания на Председателския съвет към Общински съвет – Димитровград. Съгласно Протокол от проведено на 23.09.2021г. заседание на председателския съвет е било гласувано от проекта за Дневен ред да отпадне една Докладна записка с вх. № ОбС-07-190/16.09.2021г. от Диана Кунева относно: Именуване на улици

През отчетния период от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително, Общински съвет – Димитровград проведе 5 /пет/ заседания, редовно проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник, 1 /една/ извънредна сесия и 1 /едно/ тържествено заседание по повод 74-годишнината на Димитровград - 02.09.2021г.

В дневния ред на заседанията за този период бяха включени за обсъждане 107 бр. Докладни записки, описани както следва:

- от Кмета на община Димитровград – 85 бр.

- от Председателя на Общински съвет – Димитровград – 9 бр.

- от Постоянни комисии към ОбС – Димитровград – 12 бр.

- от ПП ГЕРБ – 1 бр.

- от МК „Движение заедно за промяна” - 0 бр.

- от ПП БСП за България – 0 бр.

- от ПП „Български демократичен център” – 0 бр.

- от „Демократична България-обединение” – 0 бр.

- от ВОЛЯ – 0 бр.

 

В таблица №1 са представени внесените докладни записки от общински съветници, сортирани по основни групи решения на Общински съвет – Димитровград. Видно от извадката е, че най-много предложения са постъпили в областта на социалните дейности и здравеопазването.

 

Табл. 1

 

Председател на Общински съвет

ГЕРБ

 

 

 

„Движение заедно за промяна”

БСП

за

Б-я

„Български демократичен център”

„Демократична България-обединение”

 

 

 

 

 

ВОЛЯ

 

 

Постоянни/временни комисии

Социални дейности и здравеопазване

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска собственост

 

1

 

 

 

 

 

 

Икономика, политика и туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура и СМИ

1

 

 

 

 

 

 

1

Местна власт

4

 

 

 

 

 

 

 

Нормативна уредба

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски програми, екология и води

3

 

 

 

 

 

 

 

Образование, младеж и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

За отчетния период от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително няма оттеглени след дебат Докладни записки. За същия период Съвета е гласувал общо 121 решения.

 

Относно законосъобразността и целесъобразността на решенията, взети от Общинския съвет, има постъпили следните документи:

 

 1. По жалба на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 70, т.11 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград е било образувано АД № 930/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 11.11.2020г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил делото. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било образувано АД № 13219/2020г. по описа на ВАС. С Определение № 189/07.01.2021г. на ВАС е отменено Определение без номер от 11.11.2020 г., постановено по адм. д. № 930/2020г. по описа на Административен съд - Хасково и делото е върнато на същия състав на Административен съд - Хасково за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е било разгледано на 02.06.2021г, а на 23.06.2021г. е постановено Решение № 371 от 23.06.2021г., с което се отхвърля жалбата на гражданина. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд и е насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 15.03.2022г.
 2. По Заповед № АК-04-6 от 22.07.2021г. на Областния управител на Област Хасково срещу разпоредбата на чл. 97 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, е образувано Административно дело № 731/2021 г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 11.08.2021г. Заповед № АК-04-6 от 22.07.2021г. на Областния управител на Област Хасково е оставена без разглеждане, а делото е било прекратено. Определението е влязло в законна сила на 19.08.2021г.
 3. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 69/19.12.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 68/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 03.06.2020г. На 09.06.2020г. в деловодството на ОбС-Димитровград е постъпило съобщение от АС-Хасково, с което ОбС-Димитровград се задължава в 14-дневен срок от получаването му да представи по делото Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, в редакцията й, действаща към датата на издаване на процесния акт, а именно 19.12.2019г. С писмо от 11.06.2020г. ОбС-Димитровград е изпратил исканите материали. На 19.05.2021г. е постановено Решение № 207 от 19.05.2021г., с което се отхвърля жалбата на подателя. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд и насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 09.09.2022г.
 4. По жалба на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 54, чл.55 ал.1, чл. 55А, чл.55Б и чл.56 ал.1 от Наредба № 11 Противопожарна наредба е образувано АД № 124/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 02.06.2021г, а на 24.06.2021г. е постановено Решение № 372 от 24.06.2021г., с което се обявява нищожността на чл. 54, чл.55 ал.1, чл. 55А, чл.55Б и чл.56 ал.1 от Наредба № 11 Противопожарна наредба. Решение е влязло в законна сила на 19.07.2021г.
 5. По жалба на гражданин на Община Димитровград против чл.20 т.17, чл.20 т.18 - в частта "Наемателят е длъжен да не огражда мерите и пасищата, обект на договора" и чл. 21 т.10 от Наредба № 28 за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Димитровград, е образувано АД № 243/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 02.06.2021г, а на 01.07.2021г. е постановено Решение № 374 от 01.07.2021г., с което жалбата е отхвърлена. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било образувано АД № 8279/2021 г., като към 31.12.2021г. няма произнасяне.
 6. По жалба на гражданин на Община Димитровград против Решение ОбС-07-59#1/19.03.2021г. на Заместник - председателя на Общински съвет – Димитровград, е образувано АД № 348/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 06.07.2021г, а на 05.08.2021г. е постановено Решение № 436 от 05.08.2021г., с което се изменя Решение № ОбС-07-59#1/19.03.2021г. на Заместник - председателя на Общински съвет – Димитровград, в частта му по т.5, както следва: „Разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация на хартиен носител са в размер на 0,09 лв. без ДДС за страница или общо за 54 стр. сумата от 8,86 лв., съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министъра на финансите”. Със същото решение, в останалата си част, жалбата е оставена без уважение, като решението не подлежи на обжалване. С Определение от 27.09.2021 г. решението е допълнено във връзка с присъдените разноски.
 7. По жалба на гражданин на Община Димитровград против Решение № 358 от 17.12.2020г. на Общински съвет – Димитровград, е образувано АД № 9/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 10.03.2021г.

От лицето са били депозирани жалба и молба до АС-Хасково. На 11.08.2021г. е постановено Решение № 454 от 11.08.2021г., с което първата жалба се оставя без разглеждане, а допълнително входираните се отхвърлят. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд и делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 04.05.2022г.

 1. По жалба на гражданин на Община Димитровград против: 1.Приема чл.21.1.2 и 2. от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград, е образувано АД № 472/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 07.07.2021г., а на 28.07.2021г. е постановено Решение № 437 от 28.07.2021г., което се отменя разпоредбата на чл.21.1.2 и 2, в частта „на с. Бодрово” от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград.
 2. По жалба от Фондация против: Наредба № 29 за престоя и паркирането на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Димитровград, е образувано АД № 1140/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 16.03.2022 г.
 3. По жалба на гражданин на Община Димитровград против: т.4, 2-изр. от Решение № 261 от 30.07.2020г. на Общински съвет – Димитровград, е образувано АД № 260/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 28.04.2021г., а на 23.06.2021г. е постановено Решение № 373 от 23.06.2021г., с което се отменя Решение № 261/30.07.2020 г. на ОбС-Димитровград в частта на т. 4, изречение второ „лицата от списъка следва да нямата парични задължения към Община Димитровград”. Същото е влязло в законна сила на 16.07.2021 г.
 4. По жалба на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 61, ал.2, т.4 Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград е образувано АД № 662/2017г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 11.10.2017г., а на 13.11.2017г. е постановено решение № 724/13.11.2017г., с което се отменя разпоредбата на чл. 61, ал.2, т.4 Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград в частта й „повече от два часа”, като се отхвърля оспорването на жалбоподателя в останалата му част. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД № 554/2018г. по описа на Върховен административен съд. С Решение № 10178 от 07.10.2021 г. исканията на гражданина са оставени без уважение, обективирани в негови молби от 23.07.2019 г. и от 09.01.2020г., за допълване на решение № 10430/04.07.2019 г., постановено по адм. д. № 554/2018 г. по описа на Върховен административен съд, като решението е окончателно.
 5. По жалба на Юридическо лице против: чл.18 от Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи , свързани с разкопаване на територията на община Димитровград, е образувано АД № 958/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 15.12.2021г., като към 31.12.2021г. няма постановено решение.

 

За отчетния период от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително няма постъпили писмени питания към кмета на общината, а по време за редовните заседания – 10 /десет/ устни.

В деловодството на Общински съвет – Димитровград от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително са постъпили и са изходирани, както следва:

- 189 докладни записки, молби, жалби, заявления и входящи и изходящи писма, свързани с работата по тях. Основни вносители са Общинска администрация – Димитровград и физически лица;

- 280 писма от различни институции, физически и юридически лица, включително входящи и изходящи писма по тях и кореспонденция на Общински съвет – Димитровград.

 

На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника на Общински съвет – Димитровград, председателят на общинския съвет координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

На базата на предложените от общинската администрация материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Димитровград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, които на осн. чл. 97 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация са доведени до знанието на населението, чрез средствата за масово осведомяване, като се публикуват в местен вестник, в интернет сайта на местна медия и на интернет страницата на Община Димитровград http://www.dimitrovgrad.bg. Същите се поставят в сградата на Общинска администрация на Община Димитровград, първи етаж, на специално обозначено за това информационното табло, от двама служители на звеното по чл.29а от ЗМСМА, за което съставят изричен протокол.

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, на областния управител и на РП – Хасково - ТО-Димитровград, с цел осигуряване надзора за законност в 7-дневен срок от приемането им.

 

Относно работата на Общински съвет – Димитровград по Закона за достъп до обществена информация / ЗОДОИ/ отчитаме, че през 2021 година в Общински съвет - Димитровград са постъпили общо 6 /шест/ писмени Заявления за достъп до обществена информация, които са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация, както и в деловодната система Archimed eProcess.

Всички оригинали на преписките по ЗДОИ, постъпили през 2021 г. са архивирани и се съхраняват в деловодството на Общински съвет - Димитровград. Води се освен електронният регистър и регистър на хартиен носител.

Всички Заявления за ДОИ, постъпили в Общински съвет – Димитровград през 2021 г. отговорят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Заявителите са писмено уведомени в законоустановения срок за решението.

Заплащането на разходите за достъп до обществена информация e било извършено по касов път, в касата на община Димитровград.

Всички постъпили Заявления от субекти на правото на ДОИ през 2021г. са от граждани на Република България, като техният общ брой е 6 /шест/.

 

Процедури за разглеждане и решения за ДОИ

 

 1. Постъпили заявления за ДОИ – 6 /шест/ броя;
 2. Оттеглени ЗДОИ – няма;
 3. Оставени без разглеждане - няма
 4. По субекти на правото на ДОИ
 5. от граждани на Република България - 6 /шест/ броя;

 

 1. По вид на заявлението
 • Писмени ЗДОИ - 1 брой
 • Електронни ЗДОИ – 5 броя

 

 1. По вид на информацията
 • официална информация – 6 броя
 • служебна информация - няма

 

 1. По теми
 • упражняване на права или законни интереси на гражданите - 0 броя
 • процес на вземане на решения - 3 броя
 • контролна дейност на администрацията - 0 броя
 • предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 0 броя
 • проекти на нормативни актове - 0 броя
 • изразходване на публични средства – 0 броя
 • отчетност на институцията - 0 броя
 • други теми - 3 броя

 

 1. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2021 г.
  • предоставяне на свободен ДОИ – 6 /шест/ броя;
  • предоставяне на частичен ДОИ – няма;
  • уведомяване на заявителя за липса на исканата информация – няма;
  • исканата информация не се предоставя по реда на ЗДОИ – няма;

 

 1. Срок за издаване на решението за ДОИ
  • Веднага - няма
  • в 14 дневен срок - 4 броя
  • в законоустановения срок след удължаването му - няма

 

 1. Отказ на Заявителя от предоставения му достъп - няма
 2. Жалби срещу решения по предоставяне на ДОИ - няма

 

Уеб-сайт на Общински съвет - Димитровград, предоставя актуална информация за всички сфери на дейност на Общинският съвет, като и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ. Предоставя се възможност за приемане и по електронен път на Заявления за достъп до обществена информация на следния e-mail адрес: [email protected].

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград