Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА и на основание чл.15, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.

Представеният Ви отчет обхваща периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Димитровград приема Отчет за своята дейност в периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително, съгласно приложената справка.

Приложение: съгласно текста.

 

 

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително

 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград и на неговите комисии е изготвен и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград се определя и осъществява в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През отчетния период от настоящия мандат Общинския съвет и неговите постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. За отчетния период те разгледаха Докладни записки и материали, по които дадоха следните становища:

 

 

І. ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 105 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала общо 9 бр. преписки и Докладни. По шест от тях е дала положителни становища и три е приела за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 27 бр преписки и Докладни. По двадесет и три от тях е дала положително становище, четири е приела за сведение.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни. По десет от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 23 бр преписки и Докладни. По осемнадесет от тях е дала положителни становища, пет е приела за сведение.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни. По дванадесет от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 22 бр преписки и Докладни. По двадесет и една от тях е дала положителни становища, две – за сведение, а по една следното становище: „Относно сечта на дървета, комисията предлага отговорните служители в община Димитровград да направят проверка, след което да приложат резултатите от проверката в комисията

- Относно субсидията на читалищата - не е в компетенцията на комисията по икономическа политика и бюджет.

Община Димитровград има задължението да контролира работата на нотариусите - действието им е законосъобразно.

Комисията не намери нарушение на ЗДДС.

Относно ДМС в общинска администрация, ОбС няма отношение.

 

 

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 83 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала общо 5 бр. преписки и Докладни. По три са дали положителни становища и две са приели за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 17 бр преписки и Докладни. По тринадесет са дали положителни становища и четири е приела за сведение.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни. По пет от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 22 бр преписки и Докладни. По седемнадесет от тях е дала положително становище, пет е приела за сведение.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 9 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 24 бр преписки и Докладни. По седемнадесет от тях е дала положително становище, шест – за сведение и по една: „Да се направи КСС от комисия от Община Димитровград.”

 

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 74 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала общо 7 бр. преписки и Докладни. По две от тях е дала положителни становища, две с отрицателно становище и три е приела за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 15 бр. преписки и Докладни. По четири от тях е дала положителни становища, две с отрицателно становище осем е приела за сведение, по една – „Да предостави допълнителна информация”.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни. По четири от тях е дала положителни становища, две е приела за сведение, по една – отрицателно.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 17 бр. преписки и Докладни. По седем от тях е дала положителни становища, една с отрицателно становище, осем е приела за сведение и по една – „Да предостави допълнителна информация”.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 16 бр. преписки и Докладни. По девет от тях е дала положителни становища, шест с отрицателно становище, една за сведение.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни. По седем от тях е дала положителни становища, по четири – за сведение, а по една отрицателно.

ІV. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 53 бр. преписки и Докладни, както следва:

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала общо 3 бр. преписки и Докладни. По една от тях е дала положителни становища и две е приела за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни. По седем от тях е дала положително становище, пет е приела за сведение.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни. По една е дала положително становище, три е приела за сведение.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 16 бр преписки и Докладни. По шест от тях е дала положително становище, десет е приела за сведение.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни. По три от тях е дала положително становище, четири е приела за сведение.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни. По седем от тях е дала положителни становища, три – за сведение, а по една: „Комисията не е органа, който може да установи конфликт на интереси. Същото се отнася и за общинския съвет. Липсва докладна записка за отстраняването на Юлиян Семерджиев, като заместник-председател на ОбС-Димитровград”.

V. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 69 бр. преписки и Докладни, както следва:

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала 4 бр. преписки и Докладни записки. По две от тях е дала положително становище, две е приела за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни. По десет от тях е дала положително становище, четири е приела за сведение.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни. По единадесет от тях е дала положително становище, една е приела за сведение.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 22 бр преписки и Докладни. По двадесет и една от тях е дала положително становище, една е приела за сведение.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 10 бр преписки и Докладни. По четири от тях е дала положителни становища, пет – за сведение и по една се въздържат.

VI. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 67 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и Докладни. По две от тях е дала положителни становища и две е приела за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 15 бр преписки и Докладни. По единадесет от тях е дала положително становище, четири е приела за сведение.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни. По шест от тях е дала положителни становища, по една – за сведение.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 20 бр преписки и Докладни. По петнадесет от тях е дала положителни становища и пет – за сведение.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни. По всички е дала положителни становища.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни. По единадесет от тях е дала положителни становища, по две – за сведение, по една: „Компетентен орган за дейността на ТЕЦ"Марица 3" е РИОСВ-Хасково.

Компетентен орган за наличието или отсъствието на конфликт на интереси е КПКОНПИ”

VІI. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"

През отчетния период комисията е разгледала общо 51 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала общо 2 бр. преписки и Докладни, които е приела за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни. По четири от тях е дала положително становище, осем е приела за сведение.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По две от тях е дала положително становище, една е приела за сведение.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 16 бр преписки и Докладни. По десет от тях е дала положително становище, шест е приела за сведение.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни. По четири е дала положително становище, три – за сведение.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни. По девет от тях е дала положителни становища, по две – за сведение.

VІІI. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 63 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала общо 2 бр. преписки и Докладни, които е приела за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни. По осем е дала положително становище, четири – за сведение.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По две от тях е дала положителни становища, една са приели за сведение.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 16 бр преписки и Докладни. По дванадесет е дала положително становище, четири – за сведение.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 23 бр преписки и Докладни. По двадесет и две от тях е дала положителни становища, три – за сведение.

ІX. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 59 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала общо 3 бр. преписки и Докладни, които е приела за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 17 бр преписки и Докладни. По тринадесет е дала положителни становища, четири е приела за сведение.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По две от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 18 бр преписки и Докладни. По дванадесет от тях е дала положителни становища, шест е приела за сведение.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни. По всички е дала положителни становища.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни. По седем от тях е дала положителни становища, три – за сведение и по една: „Комисията се обявява за чист въздух в общ. Димитровград.

ТЕЦ"Марица 3" е длъжен да приведе съоръженията си в изправност, според нормативната уредба.

Комисията не е орган, който може да вземе решение, дали има конфликт на интереси. Такъв орган е КПКОНПИ.

Мнение от Калина Монева: "Юлиян Семерджиев трябва да подаде оставка, защото според мен има конфликт на интереси".

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"

През отчетния период комисията е разгледала общо 116 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

- За месец януари 2022 г. Комисията е разгледала общо 13 бр. преписки и Докладни. По десет от тях е дала становище за законосъобразност и три е приела за сведение.

- За месец февруари 2022 г. Комисията е разгледала общо 27 бр преписки и Докладни. Двадесет и три от тях е приела за законосъобразни, четири е приела за сведение.

- За месец март 2022 г. Комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни. Единадесет от тях е приела за законосъобразни, една е приела за сведение.

- За месец април 2022 г. Комисията е разгледала общо 26 бр преписки и Докладни. Двадесет от тях е приела за законосъобразни, шест е приела за сведение.

- За месец май 2022 г. Комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни. Тринадесет от тях е приела за законосъобразни, една е приела за сведение.

- За месец юни 2022 г. Комисията е разгледала общо 24 бр преписки и Докладни. Двадесет и две от тях е приела за законосъобразни, две е приела за сведение и по една има приложено писмено становище.

XI. ПК "НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ"

През отчетния период комисията няма разгледани преписки и Докладни записки.

През отчетния период, постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград са разгледали общо 740 броя преписки и Докладни записки.

През отчетния период от месец януари 2022г. до месец юни 2022 г. включително, са проведени 2 /две/ заседания на Председателския съвет към Общински съвет – Димитровград.

През отчетния период от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително, Общински съвет – Димитровград проведе 6 /шест/ заседания, редовно проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник и 2 /две/ извънредни сесии.

В дневния ред на заседанията за този период бяха включени за обсъждане 109 бр. Докладни записки, описани както следва:

- от Кмета на община Димитровград – 87 бр.

- от Председателя на Общински съвет – Димитровград – 17 бр.

- от Постоянни комисии към ОбС – Димитровград – 5 бр.

- от ПП ГЕРБ – 0 бр.

- от МК „Движение заедно за промяна” - 0 бр.

- от ПП БСП за България – 0 бр.

- от ПП „Български демократичен център” – 0 бр.

- от „Демократична България-обединение” – 0 бр.

- от ВОЛЯ – 0 бр.

 

В таблица №1 са представени внесените докладни записки от общински съветници, сортирани по основни групи решения на Общински съвет – Димитровград. Видно от извадката е, че най-много предложения са постъпили в областта на социалните дейности и здравеопазването.

 

Табл. 1

 

Председател на Общински съвет

ГЕРБ

 

 

 

„Движение заедно за промяна”

БСП

за

Б-я

„Български демократичен център”

„Демократична България-обединение”

 

 

 

 

 

ВОЛЯ

 

 

Постоянни/временни комисии

Социални дейности и здравеопазване

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска собственост

1

 

 

 

 

 

 

 

Икономика, политика и туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура и СМИ

1

 

 

 

 

 

 

1

Местна власт

4

 

 

 

 

 

 

 

Нормативна уредба

2

 

 

 

 

 

 

 

Европейски програми, екология и води

5

 

 

 

 

 

 

 

Образование, младеж и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчетния период от месец януари 2022 г. до месец юли 2022 г. включително няма оттеглени след дебат Докладни записки. За същия период Съвета е гласувал общо 155 решения.

 

Относно законосъобразността и целесъобразността на решенията, взети от Общинския съвет, има постъпили следните документи:

 

  1. По жалба на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 70, т.11 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград е било образувано АД № 930/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 11.11.2020г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил делото. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било образувано АД № 13219/2020г. по описа на ВАС. С Определение № 189/07.01.2021г. на ВАС е отменено Определение без номер от 11.11.2020 г., постановено по адм. д. № 930/2020г. по описа на Административен съд - Хасково и делото е върнато на същия състав на Административен съд - Хасково за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е било разгледано на 02.06.2021г, а на 23.06.2021г. е постановено Решение № 371 от 23.06.2021г., с което се отхвърля жалбата на гражданина. Решението е било обжалвано пред Върховен административен съд, като е образувано АД № 7546/2021 г. С Решение № 3263 от 06.04.2022 г. ВАС оставя в сила Решение № 371 от 23.06.2021 г. постановено по адм. дело № 472/2021 г. от Административен съд - Хасково, като решението е окончателно.
  2. По жалба на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 33, чл.33а и чл.72 от Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград, е било образувано Административно дело № 251/2022 г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 07.04.2022г. жалбата е оставена без разглеждане, а делото е било прекратено. Определението е влязло в законна сила на 06.06.2022г.
  3. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 69/19.12.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 68/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 03.06.2020г. На 09.06.2020г. в деловодството на ОбС-Димитровград е постъпило съобщение от АС-Хасково, с което ОбС-Димитровград се задължава в 14-дневен срок от получаването му да представи по делото Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, в редакцията й, действаща към датата на издаване на процесния акт, а именно 19.12.2019г. С писмо от 11.06.2020г. ОбС-Димитровград е изпратил исканите материали. На 19.05.2021г. е постановено Решение № 207 от 19.05.2021г., с което се отхвърля жалбата на подателя. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било образувано АД № 6795/2021 г. С Решение № Решение № 1489 от 16.02.2022 г. ВАС отменя Решение № 207 от 19.05.2021 г. на Административен съд - Хасково, постановено по адм. д. № 68/2020 г., и вместо него постановява: отменя т. II.1 и т. II.2, подт. 2.1. от решение № 69 от 19.12.2019 г., обективирано в протокол № 4 от заседание на Общински съвет Димитровград, проведено на 19.12.2019 г., с които на основание чл. 66, ал. 1 ЗМДТ е определен размер на такса битови отпадъци за 2020 г. за населението на гр. Димитровград и за населението на с. Бодрово. Оставя в сила Решение № 374 от 01.07.2021 г. постановено по адм. дело № 243/2021 г. от Административен съд - Хасково, като решението е окончателно.
  4. По жалба на гражданин на Община Димитровград против чл.20 т.17, чл.20 т.18 - в частта "Наемателят е длъжен да не огражда мерите и пасищата, обект на договора" и чл. 21 т.10 от Наредба № 28 за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Димитровград, е образувано АД № 243/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 02.06.2021г, а на 01.07.2021г. е постановено Решение № 374 от 01.07.2021г., с което жалбата е отхвърлена. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било образувано АД № 8279/2021 г. С Решение № Решение № 1243 от 10.02.2022 г. ВАС оставя в сила Решение № 374 от 01.07.2021 г. постановено по адм. дело № 243/2021 г. от Административен съд - Хасково, като решението е окончателно.
  5. По жалба на гражданин на Община Димитровград против Решение № 358 от 17.12.2020г. на Общински съвет – Димитровград, е образувано АД № 9/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 10.03.2021г.
  • лицето са били депозирани жалба и молба до АС-Хасково. На 11.08.2021г. е постановено Решение № 454 от 11.08.2021г., с което първата жалба се оставя без разглеждане, а допълнително входираните се отхвърлят. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било образувано АД № 10547/2021 г. С Решение № 5246 от 01.06.2022 г. ВАС оставя в сила Решение № 454 от 11.08.2021 г. постановено по адм. дело № 9/2021 г. от Административен съд - Хасково, като решението е окончателно.

6. По жалба на гражданин на Община Димитровград против: 1.Приема чл.21.1.2 и 2. от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград, е образувано АД № 472/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 07.07.2021г., а на 28.07.2021г. е постановено Решение № 437 от 28.07.2021г., което се отменя разпоредбата на чл.21.1.2 и 2, в частта „на с. Бодрово” от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било образувано АД № 9150/2021 г. С Решение № № 5213 от 01.06.2022 г. ВАС оставя в сила Решение № 437 от 28.07.2021 г. постановено по адм. дело № 472/2021 г. от Административен съд - Хасково, като решението е окончателно.

7. По жалба от Фондация против: Наредба № 29 за престоя и паркирането на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Димитровград, е образувано АД № 1140/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 16.03.2022 г., а на 15.04.2022г. е постановено Решение № 257 от 15.04.2022г., с което се отменя Наредба № 29 за престоя и паркирането на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Димитровград. Същото е влязло в законна сила на 18.05.2022 г.

  1. По жалба на Юридическо лице против: чл.18 от Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи , свързани с разкопаване на територията на община Димитровград, е образувано АД № 958/2021г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 15.12.2021г., а на 14.01.2022г. е постановено Решение № 681 от 14.01.2022г., с което се отменя чл.18 от Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Димитровград. Същото е влязло в законна сила на 18.02.2022 г.
  2. По жалба на гражданин на Община Димитровград срещу Решение № 613 от 16.12.2021г. на Общински съвет – Димитровград чл. е образувано АД № 41/2022г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 23.03.2022г. С Определение от 19.04.2022г. е допуснато изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, като към момента делото не е решено по същество.

 

 

За отчетния период от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително има 2 /две/ постъпили писмени питания към кмета на общината, а по време за редовните заседания – 8 /осем / устни.

В деловодството на Общински съвет – Димитровград от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително са постъпили и са изходирани, както следва:

- 203 докладни записки, молби, жалби, заявления и входящи и изходящи писма, свързани с работата по тях. Основни вносители са Общинска администрация – Димитровград и физически лица;

- 350 писма от различни институции, физически и юридически лица, включително входящи и изходящи писма по тях и кореспонденция на Общински съвет – Димитровград.

 

На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника на Общински съвет – Димитровград, председателят на общинския съвет координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

На базата на предложените от общинската администрация материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Димитровград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, които на осн. чл. 97 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация са доведени до знанието на населението, чрез средствата за масово осведомяване, като се публикуват в местен вестник, в интернет сайта на местна медия и на интернет страницата на Община Димитровград http://www.dimitrovgrad.bg. Същите се поставят в сградата на Общинска администрация на Община Димитровград, първи етаж, на специално обозначено за това информационното табло, от двама служители на звеното по чл.29а от ЗМСМА, за което съставят изричен протокол.

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, на областния управител и на РП – Хасково - ТО-Димитровград, с цел осигуряване надзора за законност в 7-дневен срок от приемането им.

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград