Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2020 г. до месец юни 2020 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2020 г. до месец юни 2020 г. включително

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА и на основание чл.15, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.

Представеният Ви отчет обхваща периода от месец януари 2020 г. до месец юни 2020 г. включително.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Димитровград приема Отчет за своята дейност в периода от месец януари 2020 г. до месец юни 2020 г. включително, съгласно приложената справка.

         Приложение: съгласно текста.

 

 

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2020 г. до месец юни 2020 г. включително

 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград и на неговите комисии е изготвен и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград се определя и осъществява в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През отчетния период от настоящия мандат Общинския съвет и неговите  постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. За отчетния период те разгледаха Докладни записки и материали, по които дадоха следните становища:

 

            І.  ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"   

През отчетния период комисията е разгледала общо 102 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

           - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 19 бр. преписки и Докладни. По осемнадесет от тях е дала положителни становища и една е приела за сведение.

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо 28 бр преписки и Докладни. По двадесет и пет от тях е дала положително становище, две е приела за сведение и една не приема „считаме, че е нецелесъобразно”.         

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо 22 бр преписки и Докладни. По шестнадесет от тях е дала положителни становища, четири е приела за сведение, а по две докладни записки са гласували  3-ма „за” и 4-ма „въздържали се” 

           - За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 33 бр преписки и Докладни. По двадесет и седем от тях е дала положителни становища, по пет – за сведение, а по една 3-ма „за” и 4-ма „въздържали се”.

 

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"          

През отчетния период комисията е разгледала общо 67 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 13 бр. преписки и Докладни. По дванадесет от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо 16 бр преписки и Докладни. По тринадесет от тях е дала положително становище и три е приела за сведение.          

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо16 бр преписки и Докладни. По девет от тях е дала положителни становища, пет е приела за сведение, по две са гласували „въздържал се” – Да се оттегли докладната до влизане в сила на закона за гробищните паркове    

           - За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

 

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 22 бр преписки и Докладни. По тринадесет от тях е дала положителни становища, шест са за сведение, две – против и по една са гласували 4-ма „въздържал се” и един положително..         

 

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"       

През отчетния период комисията е разгледала общо 93 бр. преписки и Докладни, както следва:

              - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 22 бр. преписки и Докладни. По петнадесет от тях е дала положителни становища, три – отрицателно, три е приела за сведение и по една докладна – да се допълни информацията.

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо 23 бр преписки и Докладни. По седемнадесет от тях е дала положително становище, по две – отрицателно и две е приела за сведение.          

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо 20 бр преписки и Докладни. По шест от тях е дала положителни становища, по четири – отрицателни, осем е приела за сведение, а по 2 – да се отложи до приемане на промените в закона от НС и тогава да се обсъжда в комисиите.      

- За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 28 бр преписки и Докладни. По дванадесет от тях е дала положителни становища, по пет - отрицателно становище, по четири комисията е дала указание да се допълни информацията с необходимите документи и седем е приела за сведение.

 

ІV. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"    

През отчетния период комисията е разгледала общо 52 бр. преписки и Докладни, както следва:

                - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и Докладни. По четири от тях е дала положителни становища, а шест е приела за сведение.

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо15 бр преписки и Докладни. По десет от тях е дала положително становище, а пет е приела за сведение.          

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо12 бр преписки и Докладни. По седем от тях е дала положителни становища, а пет е приела за сведение.          

           - За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 15 бр преписки и Докладни. По шест от тях е дала положителни становища, осем е приела за сведение и по една е дала становище „Комисията не е в правомощията да вземе решение. Препоръчваме, поради факта че БК „Компакт” е самостоятелно юридическо лице със собствени органи на управление, родителите да организират и проведат среща с управителния съвет на клуба. В тази връзка обръщаме внимание, че община Димитровград е предоставила безвъзмездно за ползване на БК „Компакт” Спортната зала.”         

 

 

V. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"           

През отчетния период комисията е разгледала общо 77 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 17 бр. преписки и Докладни. По тринадесет от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение и една с препоръка към ОА за разсрочено плащане.

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо 17 бр преписки и Докладни. По единадесет от тях е дала положително становище,  пет е приела за сведение и една „не приема”.          

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо16 бр преписки и Докладни. По девет от тях е дала положителни становища, пет е приела за сведение и две с отрицателно становище.        

         - За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 27 бр преписки и Докладни. По двадесет от тях е дала положителни становища, по седем – за сведение.

 

          VI. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 58 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 12 бр. преписки и Докладни. По осем от тях е дала положителни становища, а четири е приела за сведение.

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо 15 бр преписки и Докладни. По единадесет от тях е дала положително становище, а четири е приела за сведение.          

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо14 бр преписки и Докладни. По десет от тях е дала положителни становища, две е приела за сведение и две –отрицателно становище.          

- За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 17 бр преписки и Докладни. По четиринадесет от тях е дала положителни становища и три – за сведение.

 

 

I. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"  

През отчетния период комисията е разгледала общо 47 бр. преписки и Докладни, както следва:

               - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 9 бр. преписки и Докладни. По седем от тях е дала положителни становища, а две е приела за сведение.

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни. По осемнадесет от тях е дала положително становище, седем е приела за сведение, една е с отрицателно и една без становище.          

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо13 бр преписки и Докладни. По шест от тях е дала положителни становища, пет е приела за сведение и две – отрицателни.        

- За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни. По осем от тях е дала положителни становища, по пет – за сведение.

  

VІІI. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"  

През отчетния период комисията е разгледала общо 49 бр. преписки и Докладни, както следва:           

           - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 9 бр. преписки и Докладни. По осем от тях е дала положителни становища, а по една 4-ма са гласували „въздържал се” и 3-ма са дали положително становище..

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо12 бр преписки и Докладни. По девет от тях е дала положително становище, две е приела за сведение и една не приемат.        

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни. По седем от тях е дала положителни становища, четири е приела за сведение, по две се е въздържала.         

           - За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 15 бр преписки и Докладни. По осем от тях е дала положителни становища, по една - отрицателно становище, пет – за сведение и по една – приема се.

 

 

ІX. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 53 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 12 бр. преписки и Докладни. По девет от тях е становища, а три дала положителни е приела за сведение.

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо 12 бр преписки и Докладни. По осем от тях е дала положително становище, а четири е приела за сведение.          

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни. По седем от тях е дала положителни становища, пет е приела за сведение, а по две е дала становище да се изчака приемането на новия закон за Гробищните паркове.          

            - За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 15 бр преписки и Докладни. По десет от тях е дала положителни становища, а пет е приела за сведение.

 

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"          

През отчетния период комисията е разгледала общо 130 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2020 г. Комисията е разгледала общо 26 бр. преписки и Докладни. Двадесет и четири е приела за законосъобразни и две е приела за сведение.

           - За месец февруари 2020 г. Комисията е разгледала общо 31 бр преписки и Докладни. Двадесет и една е приела за законосъобразни,  пет е приела за сведение, три са с особено мнение, по една „да се прецизира с оглед горната точка” и по още една „има противоречия между диспозитива на решението и приложените документи”.          

           - За месец март 2020 г. Комисията е разгледала общо 28 бр преписки и Докладни. Деветнадесет от тях е приела за законосъобразни, седем е приела за сведение и по две „не приема за законосъобразни, 6-ма „въздържали се”, един – законосъобразно.”     

- За месец април 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец май 2020 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец юни 2020 г. Комисията е разгледала общо 45 бр преписки и Докладни. Тридесет и осем от тях е приела за законосъобразни, шест – за сведение и по една „в диспозитива на решението да се коригира датата”.         

 

XI. ПК "НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ"

През отчетния период комисията няма разгледани преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период, постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград са разгледали общо 728 броя преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период от месец януари 2020г. до месец юни 2020 г. включително, са проведени 6 /шест/  заседания на Председателския съвет към Общински съвет – Димитровград, на които бяха гласувани да отпаднат следните Докладни записки:

 

- Съгласно Протокол от 19.03.2020г., отпадналите Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград са 2 /две/, както следва:

 1. Докладна записка с вх.№ ОбС-07-82/09.03.2020г. от Стоянка Йовова относно: Поддръжката и създаването на по-добри условия за извършване на траурните ритуали в гробищните паркове на общината.
 2. Докладна записка с вх.№ ОбС-07-86/11.03.2020г. от Цанко Сталев относно: Сформиране на мобилна група за почистване на гробищни паркове в малките населени места в община Димитровград

 

- Съгласно Протокол от 18.06.2020г., отпадналите Докладни записки от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград са били 3 /три/, както следва:

       1.Докладна записка вх. № ОбС-10-139#1/11.06.2020г. (изх. № РД-28-217/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет от дейността на МБАЛ „Св.Екатерина” ЕООД за 2019г.

       2.Докладна записка вх. № ОбС-07-144/11.06.2020г. (изх. № РД-28-216/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет за дейността на „Медицински център” ЕООД Димитровград за 2019г.

       3.Докладна записка вх. № ОбС-07-108/07.04.2020г. от Диана Кунева относно: Назначаване на длъжностно лице за подпомагане дейността на кмета на Община Димитровград и осигуряването на адекватна комуникация между него и жителите на зона за отдих "Габера" на територията на Община Димитровград и именуване на улиците там

 

           През отчетния период от месец януари 2020 г. до месец юни 2020г. включително, Общински съвет – Димитровград проведе 4 /четири/ заседания, редовно проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник.

 

В дневния ред на заседанията за този период бяха включени за обсъждане 126 Докладни записки, описани както следва:

 

- от Кмета на община Димитровград – 90 бр.

- от Председателя на Общински съвет – Димитровград – 14 бр.

- от Постоянни комисии към ОбС – Димитровград – 17 бр.

- от ПП ГЕРБ – 0

- от МК  „Движение заедно за промяна” - 4 бр.

- от ПП БСП за България – 0

- от ПП „Български демократичен център” – 1 бр.

- от „Демократична България-обединение” – 0 бр.

- от ВОЛЯ – 0 бр.

 

              В таблица №1 са представени внесените докладни записки от общински съветници, сортирани по основни групи решения на Общински съвет – Димитровград. Видно от извадката е, че най-много предложения са постъпили в областта на социалните дейности и здравеопазването.

Табл. 1

 

Председател на Общински съвет

ГЕРБ

 

 

 

„Движение заедно за промяна”

 БСП

„Български демократичен център”

„Демократична България-обединение”

 

 

 

 

 

ВОЛЯ

 

 

Постоянни комисии

Социални дейности и здравеопазване

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Инфраструктура

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Общинска собственост

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Икономика, политика и туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура и СМИ

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Местна власт

4

 

 

 

1

 

                                  1

 

 

 

 

 

Нормативна уредба

                   2

 

 

 

 

 

 

 

Европейски програми, екология и води

4

 

 

 

 

 

 

 

Образование, младеж и спорт

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

         

За отчетния период  от месец януари 2020г. до месец юни 2020г. включително има една оттеглена след дебат Докладна записка. За същия период Съвета е гласувал общо 145 решения, като от тях 1 / едно / е  Решението, с което не се приема предложения проект, както следва:

 

Решение № 211/25.06.2020 г., с което не се приема за решение:

 

 1. Общински съвет – Димитровград дава съгласие да се актуализира наличната техническа проектна документация на пътна отсечка част от ул. „Простор”, от бл.16 /базата на БКС/ до бул. „Димитър Благоев” /стария мост на р. Марица/.

 

 1. Общински съвет – Димитровград дава съгласие да се изготви количествено-стойностна сметка на дейностите по изграждането на пътната отсечка и прилежащата инфраструктура.

 

 1. Общински съвет – Димитровград дава съгласие да се извършат дейностите по проект за асфалтиране, подравняване на банкети и другите необходими ландшафтни мероприятия.

 

 1. Възлага на кмета на общината, правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

 

 

Относно законосъобразността и целесъобразността на решенията, взети от Общинския съвет, има постъпили следните документи:

 

 1.                  По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 44 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 893/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 06.11.2019г., а на 03.12.2019г. е постановено  Решение № 884 от 03.12.2019г.,  с което  се отменя чл.44 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред. Постановеното решение е влязло в законна сила на 06.01.2020г.

 

 1. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 30, т.9 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 1350/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 05.02.2020г., а на 26.02.2020г. е постановено  Решение № 81 от 26.02.2020г., с което се отменя т.9 на чл. 30 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред. Решението е влязло в законна сила на 08.06.2020г.

 

 1. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.7, ал.1, т.3, чл.8, т.1 и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 678/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 18.09.2019г, а на 16.10.2019г. е постановено  Решение № 688 от 16.10.2019г., с което се обявяват за нищожни разпоредбите на чл.7, ал.1, т.3, чл.8, т.1 и от Наредба №2 за опазване на обществения ред и се отхвърля, като неоснователно оспорването на разпоредбата на чл.42, ал.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред. Постановеното решение е влязло в законна сила на 18.11.2019г.

Към делото е била входирана молба от гражданин на община Димитровград за присъединяване към делото. С Определение от 18.09.2019г., постановено по АД № 678/2019 г. по описа на ХАС не е допуснато присъединяване към протеста на прокурор от ОП-Хасково. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 14303/2019 г.по описа на ВАС. С Определение № 637 от 15.01.2020г. се оставя в сила определение от 18.09.2019г., по АД № 678/2019г. на ХАС, в сила от 15.01.2020г.

 

4. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.49, ал.3 и ал.4, чл.50, чл.69, чл.71, ал.1 и чл.73 Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 809/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 02.10.2019г.

Към делото е била входирана молба от гражданин на община Димитровград за присъединяване към делото, против чл.73 в частта „физически лица”, от Наредба №34.    На 23.12.2019г. е постановено  Решение № 1029 от 23.12.2019г.,  с което  се отменя чл.49, ал.3 и ал.4, чл.50, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и се обявяват за нищожни разпоредбите на чл.69, чл.71 ал.1 и чл.73 от Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на Община Димитровград. Постановеното решение е влязло в законна сила на 23.01.2020г.

 

 1. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу Наредба №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 219/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 17.04.2019г, а на 08.05.2019г. е постановено  Решение № 343 от 08.05.2019г., с което се отменя Наредба №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Димитровград. Същото е обжалвано от ОбС-Димитровград пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 8613/2019 г.по описа на ВАС. На 22.01.2020г. е постановено  Решение № 1019 от 22.01.2020г.,  с което  е оставено в сила решение № 343 от 08.05.2019 г. и протоколно определение от 17.04.2019 г. по адм. дело № 219/2019 г. по описа на Административен съд – Хасково. Постановеното решение е влязло в законна сила на 29.01.2020г.

 

 1. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.21 от Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 32/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насразгледано на 03.06.2020г, а на 29.06.2020г. е постановено  Решение № 291 от 29.06.2020г., с което се отменя чл.21 от Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Към 30.06.2020г. същото не е влязло в законна сила.

 

         7. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 578/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 03.06.2019г. АС-Хасково е оставил делото без разглеждане и го е прекратил.  Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 10971/2019 г. С Определение №12695 от 27.09.2019г. е отменено определение от 03.06.2019г., постановено по АД № 578/2019г. и делото е било върнато на ХАС за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е разгледано на 11.12.2019г, а на 07.02.2020г. е постановено  Решение № 31 от 07.02.2020г., с което се обявява за нищожна разпоредбата на чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред. Решението не е влязло в законна сила към 30.06.2020г.

 

           8. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 1143 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 283/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 03.04.2019г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и  е прекратил делото.  Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 6395/2019 г. С Определение от 10.07.2019г. е отменено определение от 03.04.2019г., постановено по АД № 283/2019г. и делото е било върнато на ХАС за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е разгледано на 02.10.2019г, а на 06.01.2020г. е постановено  Решение № 1028 от 06.01.2020г., с което се отхвърля жалбата от гражданина на Община Димитровград против Решение № 1143 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Димитровград. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като към 30.06.2020г.  няма произнасяне.

 

9. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 1338 от 24.09.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 1212/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 22.01.2020г., а на 17.02.2020г. е постановено  Решение № 63 от 17.02.2020г.,  с което  се отхвърля жалбата на гражданина, против  Решение № 1338 от 24.09.2019г. на Общински съвет – Димитровград. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, но към момента няма произнасяне.

 

10. По жалба от гражданин на Община Димитровград против т.II, т.1 за населението на град Димитровград от Решение № 1134 от 20.12.2018г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 97/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 03.04.2019г., а на 30.07.2019г. е постановено  Решение № 593 от 30.07.2019г., с което се отменя Решение № 1134/20.12.2018г. на ОбС-Димитровград, в частта по т.II, т.1, с което на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ ОбС-Димитровград е определил размера на такса за битови отпадъци за 2019г., по населени места, както следва: т.1 за населеното място на град Димитровград – 4,5 промила върху данъчната оценка на недвижимите имоти в рамките на 2019 г., по видове услуги, както следва:за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,2 промила; за обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1,6 промила; за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,7 промила.Решението е обжалвано пред Върховен административен съд, като към 30.06.2020г. няма произнасяне.

11. По жалба от гражданин на Община Димитровград против т.II, т.2, т.22 „с. Бодрово” от Решение № 1134 от 20.12.2018г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 98/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 20.03.2019г., а на 09.10.2019г. е постановено  Решение № 685 от 09.10.2019г., с което се отменя   Решение № 1134/20.12.2018г. на Общински съвет Димитровград, в частта му  по т. II, т.2, т.2.2, с която на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет Димитровград е определен размера на такса за битови отпадъци за 2019г., по населени места както следва:  за  населението на с.Бодрово - 4,5 промила върху данъчната оценка на недвижимите имоти в рамките на 2019год., по видове услуги, както следва: за сметосъбиране и сметоизвозване - 2,2 промила; за обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО - 1,6 промила; за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,7 промила. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд, като към 30.06.2020г. няма произнасяне.

 

12. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.50, ал.1 от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 116/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 10.04.2019г., а на 10.05.2019г. е постановено  Решение № 318 от 10.05.2019г., с което се отхвърля жалбата на гражданина срещу чл.50, ал.1 от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №8508/2019г. по описа на Върховен административен съд. Делото е разгледано на 11.12.2019г., а на 08.01.2020г. ВАС е постановил Решение №224/08.01.2020г., с което оставя в сила Решение №318 от 10.05.2019г. на административен съд Хасково по адм.д.№ 116 по описа за 2019г. Същото е влязло в законна сила на 15.01.2020г.

 

13. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.10, ал.1, чл.12, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.1, чл.15 ал.1 и ал.2, чл.17 и чл.22  от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 117/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 17.05.2019г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил делото. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било отменено и делото е било върнато на ХАС за продължаване на съдопроизводствените действия.  Делото е разгледано на 16.10.2019г., а на 18.11.2019г. е постановено  Решение № 828 от 18.11.2019г., с което се отхвърля жалбата на гражданина срещу чл.10, ал.1, чл.12, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.1, чл.15 ал.1 и ал.2, чл.17 и чл.22  от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №2010/2020г. по описа на Върховен административен съд,  насрочено за разглеждане на 20.02.2020г. Съгласно Решение №6489/02.06.2020г., постановено по АД №2010/2020г. на Върховен административен съд е изменил частично Решение № 828/18.11.2019г., постановено по адм. дело № 117/2019г. на АС-Хасково.

 

14. По жалба от гражданин на Община Димитровград против бездействието на Председателя на Общински съвет – Димитровград по повод нормативно определеното му задължение по чл.21 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е образувано Административно дело № 179/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 11.06.2020г. АС-Хасково е оставил делото без разглеждане и го е прекратил.  Същото е влязло в законна сила на 23.06.2020г.

 

15.По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 69/19.12.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 68/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 03.06.2020г. На 09.06.2020г. в деловодството на ОбС-Димитровград е постъпило съобщение от АС-Хасково, с което ОбС-Димитровград се задължава в 14-дневен срок от получаването му да представи по делото Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, в редакцията й, действаща към датата на издаване на процесния акт, а именно 19.12.2019г. С писмо от 11.06.2020г. ОбС-Димитровград е изпратил исканите материали. Към 30.06.2020г. делото не е насрочено за разглеждане в съдебно заседание.

 

           16.По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 17 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 243/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 29.07.2020г.

 

           17.По жалба  на гражданин на Община Димитровград против чл. 26, т.2 в частта „Движение/управление” от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 319/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 18.05.2020г. на АС-Хасково делото е присъединено към АД № 299/2020г. по описа на Административен съд – Хасково./описано под т. 18 от справката/

 

         18.По жалба  на гражданин на Община Димитровград против чл. 26, т.2 в частта „велосипеди” от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 299/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 01.07.2020г.

 

19. По Заповед № АК-04-3/28.01.2020г. на Областен управител на Област Хасково, с която се оспорва разпоредбата на чл.24, ал.2 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 117/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 03.06.2020г., като към 30.06.2020г. няма постановено решение.

              За отчетния период от месец януари 2020г. до месец юни 2020г. включително има едно постъпило писмено питане към кмета на общината, а по време за редовните заседания – 5 /пет/ устни.

В деловодството на Общински съвет – Димитровград от месец януари 2020 г. до месец юни 2020 г. са постъпили и са изходирани, както следва:

- 226 докладни записки, молби, жалби, заявления и входящи и изходящи писма, свързани с работата по тях. Основни вносители са Общинска администрация – Димитровград и Общински съвет – Димитровград;

- 336 писма от различни институции, физически и юридически лица, включително входящи и изходящи писма по тях и кореспонденция на Общински съвет – Димитровград.

 

На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника на Общински съвет – Димитровград, председателят на общинския съвет координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

На базата на предложените от общинската администрация материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Димитровград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, които на осн. чл. 97 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация са доведени до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет сайта на Община Димитровград.

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, на областния управител и на Районна прокуратура – Димитровград, с цел осигуряване надзора за законност в 7-дневен срок от приемането им.

 Приетите решения и наредби се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на Община Димитровград http://www.dimitrovgrad.bg.

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград