Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. включително

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА и на основание чл.15, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.

Представеният Ви отчет обхваща периода от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. включително.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Димитровград приема Отчет за своята дейност в периода от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. включително, съгласно приложената справка.

         Приложение: съгласно текста.

 

 

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. включително

 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград и на неговите комисии е изготвен и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград се определя и осъществява в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През отчетния период от миналия и настоящия мандат Общинския съвет и неговите  постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. За отчетния период те разгледаха Докладни записки и материали, по които дадоха следните становища:

 

            І.  ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"   

През отчетния период комисията е разгледала общо 197 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо 27 бр. преписки и Докладни. По 26 от тях е дала положително становище, а една е приела за сведение.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията е разгледала общо 8 бр преписки и Докладни. По седем от тях е дала положително становище, а една е приела за сведение.          

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо11 бр преписки и Докладни. По осем от тях е дала положително становище и три е приела за сведение.          

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо 20 бр преписки и Докладни. По деветнадесет от тях е дала положително становище, по една от тях – 3-ма „положително” и  четирима „въздържали се”.          

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 18 бр преписки и Докладни. По шестнадесет от тях е дала положително становище, по две от тях - за сведение.          

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни. По десет от тях е дала положително становище, по една – за сведение.

           - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 25 бр. преписки и Докладни записки. По двадесет и три от тях е дала положителни становища и две е приела за сведение.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 28 бр. преписки и Докладни записки. По двадесет и пет от тях е дала положителни становища, а три  е приела за сведение.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 29 бр преписки и Докладни записки, като по двадесет и пет от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение, а по една – да се представи разбивка на изразходваните средства за една година назад.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 20 бр преписки и Докладни записки. По седемнадесет от тях е дала положителни становища, по две е приела за сведение, а по една – да се изпрати пояснителна записка за начина на изчисляване разходите по населени места(прил.№4)

 

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"          

През отчетния период комисията е разгледала общо 102 бр. преписки и Докладни, както следва:

            - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо 5 бр. преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо 5 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо12 бр преписки и Докладни. По единадесет от тях е дала положителни становища, по една от тях- 2-ма „положително”, 2-ма „въздържали се” и 3-ма „против”.

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни. По пет от тях е дала положително становище, по една от тях становището на комисията е да се сформира комисия от общината за местата на паметните плочи и да се определи финансова рамка за осъществяване на идеята.          

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни. По пет от тях е дала положително становище, по една за сведение.

           - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 19 бр. преписки и Докладни записки. По осемнадесет от тях е дала положително становище, една е приела за сведение.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 21 бр. преписки и Докладни записки. По всички е дала положително становище.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 17 бр преписки и Докладни записки, като по 15 от тях е дала положителни становища,по една – „да се създаде комисия от ОА за обследване на казуса и да запозна ОбС с резултатите” и една е приела за сведение.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни записки. По десет от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

 

 

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"       

През отчетния период комисията е разгледала общо 236 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо17 бр. преписки и Докладни. По тринадесет от тях е дала положително становище, по една- отказ и по три – да се добавят нужните документи.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията е разгледала общо 16 бр преписки и Докладни. По осем от тях е дала положително становище и осем – отказ.          

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо 52 бр преписки и Докладни. По дванадесет от тях е дала положително становище и по 40- отрицателно становище.

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо 38 бр преписки и Докладни. По тридесет и пет от тях е дала положително становище, по две от тях-отрицателно становище, а по една – „да се сформира комисия”.          

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 17 бр преписки и Докладни. По дванадесет от тях е дала положително становище, по 4 от тях становището на комисията е отрицателно, а по една – да се допълнят документите.          

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни. По седем от тях е дала положително становище, по три – отрицателно становище и по три – за сведение.

           - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 23 бр. преписки и Докладни записки. По петнадесет от тях е дала положително становище, по шест - отрицателно  и две е приела за сведение.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 16 бр. преписки и Докладни записки. По четиринадесет от тях е дала положително становище, а две  не е приела.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 27 бр преписки и Докладни записки, като по деветнадесет от тях е дала положителни становища, по пет е дала отрицателно становище, по една – да се допълни информацията за семейно положение, доходи, разходи, по една – да се подаде към соц. грижи и още една е приела за сведение.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 17 бр преписки и Докладни записки. По тринадесет от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение, по една – да предостави повече информация за финансовото му затруднение.

 

ІV. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"    

През отчетния период комисията е разгледала общо 85 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо 5 бр. преписки и Докладни. По четири е дала положително становище и две е приела за сведение.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията е разгледала общо 5 бр преписки и Докладни. По четири е дала положително становище и една е приела за сведение.          

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни. По една е дала положително становище, а три е приела за сведение.          

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо 8 бр преписки и Докладни. По пет е дала положително становище, а три е приела за сведение.          

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 5 бр преписки и Докладни. По две е дала положителни становища, а три е приела за сведение.          

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По две е дала положително становище, по една – за сведение.

           - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и Докладни записки. По седем от тях е дала положително становище и три е приела за сведение.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и Докладни записки. По четири от тях е дала положително становище, а шест  е приела за сведение.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 21 бр преписки и Докладни записки, като по двадесет от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни записки. По десет от тях е дала положителни становища, по една – 3-ма „за”; 2-ма „въздържали се”; 2-ма „против”, а три е приела за сведение.

 

 

V. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"           

През отчетния период комисията е разгледала общо 117 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо 13 бр. преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По една е дала положително становище, една -  за сведение и по една –„Препоръчва на отдел „Култура и вероизповедания” да оформи график за ползване на залата от двете читалища със съответните отговорности.”     

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо 8 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо 21 бр преписки и Докладни. По 19 от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение и по една – „финансов разчет до отдел финанси”.         

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 7 бр преписки и Докладни. По шест е дала положително становище, по една – да се направи проучване.

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

          - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 12 бр. преписки и Докладни записки. По десет е дала положително становище и две - за сведение.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 18 бр. преписки и Докладни записки. По всички е дала положително становище.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 17 бр преписки и Докладни записки, като по петнадесет от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение и по една „ да бъде преразгледано на среща с вносителя, сродни формации, представител на ОА и представител на бюджетната комисия.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни записки. По единадесет от тях е дала положителни становища, а три е приела за сведение.

 

           

VI. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 90 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо 7 бр. преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията е разгледала общо 2 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо 9 бр преписки и Докладни. По седем е дала положително становище, по една – да се създаде комисия и една е приела за сведение.          

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 5 бр преписки и Докладни. По четири е дала положително становище, а по една – за сведение.

           - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 16 бр. преписки и Докладни записки. По всички е дала положително становище.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 11 бр. преписки и Докладни записки. По всички е дала положително становище.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни записки, като по дванадесет е дала положителни становища, а две е приела за сведение.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни записки. По дванадесет от тях е дала положителни становища, а две е приела за сведение.

 

 

I. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"  

През отчетния период комисията е разгледала общо 64 бр. преписки и Докладни, както следва:

          

           - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни. По три е дала положително становище, по една – 4-ма „за”; 3-ма „против”.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни. По пет е дала положителни становища, по една – „с мнения за финансов отчет до отдел финанси”.

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По две е дала положително становище, а по една – за сведение.

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По две е дала положително становище, а по една – за сведение.

           - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и Докладни записки. По девет е дала положително становище и една е приела за сведение.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и Докладни записки. По всички е дала положително становище.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни записки, като по три от тях е дала положителни становища, а десет е приела за сведение.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни записки. По девет от тях е дала положителни становища, а две е приела за сведение.

 

 

VІІI. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"  

През отчетния период комисията е разгледала общо 65 бр. преписки и Докладни, както следва:           

           - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията не е провела заседание.

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

 

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни. По пет от тях е дала положително становище, а по една: 2-ма „за”, 3-ма „въздържал се”.          

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По всички – положително становище.

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По една  е дала положително становище, по една – за сведение, по третата – 3-ма „За”, 2-ма „въздържал се”.

           - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 9 бр. преписки и Докладни записки. По осем от тях е дала положителни становища и една е приела за сведение.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 12 бр. преписки и Докладни записки. По десет е дала положителни становища, една  е приела за сведение, по още една – „има несъответствие с цените”.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни записки, като по тринадесет от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни записки. По девет от тях е дала положителни становища, по една 4-ма „въздържали се” и 3-ма „за” и една докладна записка е приела за сведение.

 

 

ІX. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 87 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо 7 бр. преписки и Докладни. По всички е дала положителни становища.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията е разгледала общо 1 бр преписки и Докладни. По нея е дала положително становище.          

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо 6 бр преписки и Докладни. По една е дала положителни становища, а пет е приела за сведение.          

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни. По десет от тях е дала положителни становища и три е приела за сведение.          

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 4 бр преписки и Докладни. По трина от тях е дала положителни становища и една е приела за сведение.          

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 3 бр преписки и Докладни. По две от тях е дала положителни становища, по една – за сведение.

           - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 14 бр. преписки и Докладни записки. По дванадесет от тях е дала положителни становища, по две е приела за сведение.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 12 бр. преписки и Докладни записки. По всички е дала положителни становища.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни записки, като по двадесет и четири от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни записки. По тринадесет от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

 

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"          

През отчетния период комисията е разгледала общо 210 бр. преписки и Докладни, както следва:

           - За месец януари 2019 г. Комисията е разгледала общо 31 бр. преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец февруари 2019 г. Комисията е разгледала общо 8 бр преписки и Докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец март 2019 г. Комисията е разгледала общо 14 бр преписки и Докладни. По тринадесет от тях е дала положителни становища, а една е приела за незаконосъобразна.

           - За месец април 2019г. Комисията е разгледала общо 26 бр преписки и Докладни. По 24 от тях е дала положителни становища, по една „да се изготви докладна, с която да се приеме ГФО за 2018 г. „Общинска охрана”ЕООД, да се упълномощи ликвидатор, да подаде молба до ОС Хасково, с правно основание 625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност” и една е приела за сведение.          

           - За месец май 2019 г. Комисията е разгледала общо 22 бр преписки и Докладни. По двадесет от тях е дала положителни становища, по една е приела за сведение.          

           - За месец юни 2019 г. Комисията е разгледала общо 11 бр преписки и Докладни. По десет от тях е дала положителни становища и по една – за сведение.

           - През месец юли 2019 г. комисията е разгледала общо 31 бр. преписки и Докладни записки. По 27 от тях е дала положително становище  и четири е приела за сведение.

           - През месец август 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец септември 2019 г. комисията е разгледала общо 35 бр. преписки и Докладни записки. По тридесет от тях е дала положителни становища, а пет  е приела за сведение.

           - През месец октомври 2019 г. комисията не е провела заседание.

           - През месец ноември 2019 г. комисията е разгледала общо 19 бр преписки и Докладни записки, като по двадесет и четири от тях е дала положителни становища, а една е приела за сведение.

           - През месец декември 2019 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и Докладни записки. По петнадесет от тях е дала положителни становища, по една „да се извърши проверка и да се изпрати по компетентност на ОА” и три е приела за сведение.

 

 

XI. ПК "НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ"

През отчетния период комисията няма разгледани преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период, постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград са разгледали общо 1253 броя преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период от месец януари 2019г. до месец декември 2019 г. включително, са проведени 11 /единадесет/ редовни заседания на Председателския съвет към Общински съвет – Димитровград, на които няма отпаднали докладни записки.

 

           През отчетния период от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. включително, Общински съвет – Димитровград проведе 10 /десет/ заседания, редовно проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник, 1 /едно/ извънредно заседание, 1 /едно/ тържествено заседание  по повод 72-годишнината на Димитровград - 02.09.2019г., на което беше връчено отличието „Почетен гражданин на община Димитровград” на д-р Недялко Желев и 1 /едно/ заседание на 06.11.2019 г., на което ОбС-Димитровград мандат 2019 – 2023г. положи клетва.

В дневния ред на заседанията за периода от месец януари 2019г. до месец септември 2019г. включително бяха включени за обсъждане 209 Докладни записки, описани както следва:

- от Кмета на община Димитровград - 148

- от Председателя на Общински съвет – Димитровград - 19

- от Постоянни комисии към ОбС – Димитровград - 38

- от сесийна група ГЕРБ - 0

- от сесийна група БСП - 2

- от сесийна група „Да за Димитровград” - 2

            - независими общински съветници - 0

 

              В таблица №1 са представени внесените докладни записки от общински съветници, сортирани по основни групи решения на Общински съвет – Димитровград. Видно от извадката е, че най-много предложения са постъпили в областта на социалните дейности и здравеопазването.

Табл. 1

 

Председател на Общински съвет

„Да за Димитровград”

 

 

 

БСП

ГЕРБ

Нез. общински съветници

Постоянни комисии

Социални дейности и здравеопазване

2

 

 

 

 

37

Инфраструктура

 

 

 

 

 

 

Общинска собственост

 

 

 

 

 

1

Икономика, политика и туризъм

 

 

 

 

 

 

Култура и СМИ

4

 

 

 

 

 

Местна власт

8

1

 

 

2

 

 

 

Нормативна уредба

3

1

 

 

 

 

Европейски програми, екология и води

2

 

 

 

 

 

Образование, младеж и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дневния ред на заседанията за периода от месец ноември 2019г. до месец декември 2019г. включително бяха включени за обсъждане 65 Докладни записки, описани както следва:

 

 

- от Кмета на община Димитровград – 39 бр.

- от Председателя на Общински съвет – Димитровград – 15 бр.

- от Постоянни комисии към ОбС – Димитровград – 7 бр.

- от ПП ГЕРБ – 0

- от МК  „Движение заедно за промяна” - 0 бр.

- от ПП БСП за България – 3 бр.

- от ПП „Български демократичен център” – 0 бр.

- от „Демократична България-обединение” – 1 бр.

- от ВОЛЯ – 0 бр.

 

              В таблица №1 са представени внесените докладни записки от общински съветници, сортирани по основни групи решения на Общински съвет – Димитровград. Видно от извадката е, че най-много предложения са постъпили в областта на социалните дейности и здравеопазването.

Табл. 1

     

 

Председател на Общински съвет

ГЕРБ

 

 

 

„Движение заедно за промяна”

 БСП

„Български демократичен център”

„Демократична България-обединение”

 

 

 

 

 

ВОЛЯ

 

 

Постоянни комисии

Социални дейности и здравеопазване

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7

Инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска собственост

4

 

 

 

 

 

 

 

Икономика, политика и туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура и СМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Местна власт

7

 

 

 

 

 

 

 

Нормативна уредба

                    1

 

 

 

 

 

 

 

Европейски програми, екология и води

1

 

 

 

 

 

 

 

Образование, младеж и спорт

 

 

 

3

 

 

 

 

 

     

За отчетения период  от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. включително има  2 /две/ оттеглени докладни записки след дебат. За същия период Съвета е гласувал общо 323 Решения, като от тях 11 / единадесет / са Решенията, с които не се приемат предложените проекти и направени предложения, както следва:

 

 1. Решение № 1080/31.01.2019 г., с което не се приема предложението на г-жа  Катя Панева, в т. 3, подточка 1 -  Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД гр. Хасково за 2018г. да се гласува „против”.

 

 1. Решение № 1081/31.01.2019 г., с което не се приема предложението на г-жа  Катя Панева, в т. 3, подточка 2 -  Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД гр. Хасково за 2018г. да се гласува „против”.

 

 1. Решение № 1082/31.01.2019 г., с което не се приема приема предложението на г-жа  Катя Панева, в т. 3, подточка 4 -  Приемане нa бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД гр. Хасково за 2019г. да се гласува „против”.

 

 1. Решение № 1239/25.04.2019 г., с което не приема проекта за решение на Наредба № 43 за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Димитровград.

 

 1. Решение № 1242/25.04.2019 г., с което не приема проекта за решение: 1. Общинският съвет – Димитровград дава съгласие Община Димитровград да започне издаването на общински информационен вестник, който да съществува като отделно звено в структурата на Общинска администрация.

2. Средствата, необходими за подготовката и издаването му, да бъдат заложени в бюджета на Община Димитровград.

3. Вестникът да се издава поне веднъж седмично – в сряда с обем 8 страници. 

4. Тиражът на изданието да бъде 1000 броя.

5. Общинският съвет – Димитровград възлага на кмета на общината да                разработи схема за разпространение на вестника.

6. Общинският съвет - Димитровград възлага на кмета на общината правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

           

 1.  Решение № 5/14.11.2019 г., с което  не приема предложението на г-жа Калинка Монева председател на комисията по Здравеопазване и социални дейности да бъде г-р Елена Иванова, а секретар да бъде Донка Атанасова.
 2. Решение № 6/14.11.2019 г., с което  не приема предложението на г-жа Калинка Монева, в комисията по Законност и обществен ред председател да бъде г-жа Валентина Кунева, а секретар г-жа Галина Чингарова.

 

 1. Решение № 7/14.11.2019 г., с което  не приема предложението на г-жа Калинка Монева, в комисията по Търговия, общински пазари и тържища членовете от 7 да бъдат увеличени на 9.

 

 1. Решение № 8/14.11.2019 г., с което  не приема предложението на г-жа Калина Монева, в комисията по Търговия, общински пазари и тържища на мястото на Диана Кунева да бъде г-жа Стоянка Йовова.
 2.  Решение № 59/28.11.2019 г., с което не приема предложението на г-н Тодор Тодоров в проекта за решение вместо „и 1 554 033, 31 лв. ” да бъде записано „до 1 554 033,31 лв.”.
 3. Решение № 60/28.11.2019 г., с което не приема предложението на г-н Стефан Димитров в проекта за решение вместо „1 554 033,31лв.” да бъде записано „3 000 000 лв”.

 

  Относно законосъобразността и целесъобразността на решенията, взети от Общинския съвет, има постъпили следните документи:

 

           

 1. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 72, чл.73 и чл.74 от  Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано АД № 71/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 25.04.2018г., а на 29.05.2018г. е постановено  Решение №425/29.05.2018г., с което  се обявява за нищожна по жалба на лицето чл.72 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград и се отхвърля оспорването на жалбоподателя против чл.73 и чл.74 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №9045/2018г. по описа на Върховен административен съд. С Решение №8886/12.06.2019г. Върховен административен съд е отменил Решение №425/29.05.2018г., в частта, с която е отхвърлено оспорването на чл.73 и чл.74 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград и вместо него постановява нищожността на чл.73 и чл.74 от Наредба №10. Производството по съдържащото се в касационната жалба искане за изменение на  Решение №425/29.05.2018г. по отношение на разноските е  прекратено, като в тази част решението е обжалвано. С Решение от 22.07.2019г. на АС-Хасково се изменя Решение №425/29.05.2018г. в частта на разноските, като същото е влязло в законна сила на 28.08.2019г.
 2. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 61, ал.2, т.4  Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград е образувано АД № 662/2017г. по описа на Административен съд – Хасково. По делото е постановено решение № 724/13.11.2017г., с което  се отменя разпоредбата на чл. 61, ал.2, т.4  Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград в частта й „повече от два часа”, като се отхвърля оспорването на жалбоподателя в останалата му част. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №554/2018г. по описа на Върховен административен съд. С Решение №10430/04.07.2019 г. Върховен административен съд е оставил в сила Решение № 724/13.11.2017г., постановено по адм. дело № 662/2017г. на АС-Хасково. Същото е влязло в законна сила на 15.07.2019г.

 

 1.  По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.5, ал.1, т.4 и т.5, чл.16, т.4, чл.24, ал.2, чл.31, чл.60, ал.2, т.1 и т.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 7/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 21.02.2018г., а на 16.03.2018г. е постановено  Решение №184 от 16.03.2018г.,  с което  се отменя по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково, чл.5, ал.1, т.4 и т.5, чл.16, т.4, чл.24, ал.2 и чл.31 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград, а протеста за отмяна на чл.60, ал.2, т.1 и т.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е отхвърлен. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №5218/2018г.  С определение № 1030/24.01.2019г. Върховен административен съд е оставил делото без разглеждане, поради оттегляне на касационната жалба и производството е прекратено. Решение № 184/16.03.2018г., постановено по адм. дело № 7/2018г. на АС-Хасково е влязло в законна сила на 27.02.2019г.

 

 1. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу  Наредба №24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване е образувано Административно дело № 355/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 06.06.2018г., а на 05.07.2018г. е постановено  Решение №534 от 05.07.2018г.,  с което  се отменя изцяло Наредба №24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №10248/2018г. Съгласно Решение №15726/19.11.2019г., постановено по АД №10248/2018г. на Върховен административен съд се обезсилва Решение № 534/05.07.2018г., постановено по адм. дело № 355/2018г. на АС-Хасково и делото е прекратено. Същото е влязло в законна сила на 19.11.2019г.

 

 1. По жалба  от сдружение с нестопанска цел  срещу Наредба № 7 за управление на общинските пътища е образувано АД № 412/2017г. по описа на Административен съд – Хасково.

На 21.04.2017г. в деловодството на Общински съвет – Димитровград постъпи съобщение от Административен съд – Хасково ведно с приложен протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.1, ал.2; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1, т.4; чл.31; чл.32; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредба № 7 за управление на общинските пътища. С определение от 11.04.2017 г., постановено поАД № 412/2017г. е частично прекратено производството, образувано по протест на ОП-Хасково, касаещ оспорване на разпоредбата на чл. 66 от Наредба № 7 за управление на общинските пътища. В тази си част АД № 412/2017г. е присъединено към АД № 285/2017г. по описа на Административен съд-Хасково за разглеждане в общо производство.

На 11.05.2017г. в деловодството на ОбС-Димитровград постъпи съобщение от Адм. съд – Хасково ведно с приложена молба от гражданин на община Димитровград, против чл.66, ал. отНаредба № 7 за управление на общинските пътища, за присъединяване към АД № 285/2017 г.Делото е разгледано на 21.06.2017г., а на 29.06.2017г. е постановеноРешение № 428 от 29.06.2017г.,с коетосе обявява за нищожна разпоредбата на чл. 66, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 за управление на общинските пътища. Решението е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №8831/2017г., насрочено за разглеждане на 17.10.2018г. Съгласно Решение №1639/06.02.2019г., постановено по АД №8831/2017г. на Върховен административен съд се обезсилва Решение № 428/29.06.2017г., постановено по адм. дело № 285/2017г. на АС-Хасково, жалба  от сдружение с нестопанска цел е оставена без разглеждане и производството е прекратено в тази му част. Със същото решение се отменя  частта, в която ОбС-Димитровград е осъден да заплати разноски по производството, а в останалата си част решението е оставено в сила.

 

 1.   По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.34, ал.1, т.1.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 12,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.1.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 6,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.2.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 6 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.2.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.3.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; чл.34, ал.1, т.3.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 1,50 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата” и чл.34, ал.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 731/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 24.10.2018г., а на 21.11.2018г. е постановено  Решение №891 от 21.11.2018г.,  с което  се отменят чл.34, ал.1, т.1.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 12,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.1.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 6,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.2.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 6,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.2.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.3.1 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата”; т.3.2 в частта „…постоянна месечна такса, в размер на 1,50 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата” и чл.34, ал.7 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №1163/2019г. С Решение № 9211/18.06.2019г. Върховен административен съд е оставил в сила Решение № 891 от 21.11.2018г., постановено по Административно дело № 731/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Същото е влязло в законна сила на 26.06.2019г.

 

 1. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.3, ал.3 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили”, чл.27 и чл.40 в частта „50 лв./петдесет/ лв.” от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 1021/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Съгласно Протоколно определение от 19.12.2018г. делото частично прекратено, в частта му касаеща протестирането на чл.40 от Наредба №2. Делото е разгледано на 19.12.2018г., а на 18.01.2019г. е постановено  Решение № 1079 от 18.01.2019г.,  с което  се отменя разпоредбата на чл.3, ал.3 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили” и разпоредбата на чл.27 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред. Постановеното решение е влязло в законна сила на 13.02.2019г.

 

 1. Въз основа на Заповед № АК-04-20/01.11.2018г. от Областен управител на област Хасково срещу Решение № 1046/27.09.2018г. на Общински съвет-Димитровград, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.3 от ЗОС и чл.5, ал.2 от Наредба №8 за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество е образувано Административно дело № 1062/2018г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 08.01.2019г., а на 08.02.2019г. е постановено  Решение № 3 от 08.02.2019г.,  с което  се отменя Решение № 1046/27.09.2018г. на Общински съвет-Димитровград. Решението е влязло в законна сила на 02.03.2019г.

 

 1. По жалба  на гражданин на Община Димитровград против Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград, в частта по чл.61, ал.2, т.4 от същата наредба е образувано Административно дело № 912/2017г. по описа на Хасковски административен съд. С определение от 13.09.2017г. жалбата на гражданина на община Димитровград е оставена без разглеждане, а производството по АД № 912/2017 г. е прекратено. Горепосоченото определение е обжалвано от жалбоподателя пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 11724/2017 г.по описа на ВАС. Върховен административен съд е отменил определение от 13.09.2017г., постановено по адм. дело № 912/2017г. на АС-Хасково и е върнал делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. С Определение от 12.12.2017г. е спряно производството по АД № 912/2017г. по описа на АС-Хасково до постановяването на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 662/2017 г. по описа на Хасковския административен съд. С Определение от 26.08.2019г. се възобновява производството по АД № 912/2017г. по описа на АС-Хасково, жалбата на гражданина е оставена без разглеждане и делото е прекратено. Същото е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №11646/2019г. Съгласно Определение № 14939/05.11.2019г., постановено по АД № 11646/2019г. на Върховен административен съд се оставя в сила Определение от 26.08.2019г., постановено  по АД № 912/2017г. по описа на АС-Хасково.
 2. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.15, ал.2, чл.28 и чл.42, ал.5 от Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища на Община Димитровград е образувано Административно дело № 81/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 10.04.2019г., а на 09.05.2019г. е постановено  Решение № 317 от 09.05.2019г.,  с което  се отменя чл.15, ал.2, в частта „за което гражданите заплащат режийни разноски в размер на 0,5 на сто от стойността на имота по сметка на Общината”, чл.28 и чл.42, ал.5 от Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища на Община Димитровград. Постановеното решение е влязло в законна сила на 12.06.2019г.
 3. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.17, ал.1, т.2, чл.28, ал.2, чл.41, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.42, ал.3, т.1 и чл.46, ал.1, т.1, т.4 и т.5  от Наредба за управление на общинските горски територии в Община Димитровград е образувано Административно дело № 296/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 05.06.2019г., а на 04.07.2019г. е постановено  Решение № 503 от 04.07.2019г., с което се отменя чл.17, ал.1, т.2, чл.28, ал.2, чл.41, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.42, ал.3, т.1 и чл.46, ал.1, т.1, т.4 и т.5  от Наредбата за управление на общинските горски територии в Община Димитровград. Постановеното решение е влязло в законна сила на 09.08.2019г.

 

 1. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу Решение № 1152/31.01.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано АД № 299/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Съгласно Определение от 08.04.2019г. оспорването се оставя без разглеждане и делото е прекратено. Горепосоченото определение е обжалвано от жалбоподателя пред Върховен административен съд и същото е било потвърдено. Определението е влязло в законна сила на 14.06.2019г.

 

 1. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 44 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 893/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 06.11.2019г., а на 03.12.2019г. е постановено  Решение № 884 от 03.12.2019г.,  с което  се отменя чл.44 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред. Към 31.12.2019г. решението не е влязло в законна сила.

 

 1. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 30, т.9 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 1350/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Към 31.12.2019г. делото не е насрочено за разглеждане в съдебно заседание.
 2. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.7, ал.1, т.3, чл.8, т.1 и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 678/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 18.09.2019г, а на 16.10.2019г. е постановено  Решение № 688 от 16.10.2019г., с което се обявяват за нищожни разпоредбите на чл.7, ал.1, т.3, чл.8, т.1 и от Наредба №2 за опазване на обществения ред и се отхвърля, като неоснователно оспорването на разпоредбата на чл.42, ал.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред. Постановеното решение е влязло в законна сила на 18.11.2019г.

Към делото е била входирана молба от гражданин на община Димитровград за присъединяване към делото. С Определение от 18.09.2019г., постановено по АД № 678/2019 г. по описа на ХАС не е допуснато присъединяване към протеста на прокурор от ОП-Хасково. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 14303/2019 г.по описа на ВАС, като към 31.12.2019г. няма произнасяне.

16.По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.49, ал.3 и ал.4, чл.50, чл.69, чл.71, ал.1 и чл.73 Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 809/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 02.10.2019г.

Към делото е била входирана молба от гражданин на община Димитровград за присъединяване към делото, против чл.73 в частта „физически лица”, от Наредба №34.    На 23.12.2019г. е постановено  Решение № 1029 от 23.12.2019г.,  с което  се отменя чл.49, ал.3 и ал.4, чл.50, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и се обявяват за нищожни разпоредбите на чл.69, чл.71 ал.1 и чл.73 от Наредба № 34 за управление на отпадъците на територията на Община Димитровград. Към 31.12.2020г. решението не е влязло в законна сила.

 

 

17.По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу Наредба №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 219/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 17.04.2019г, а на 08.05.2019г. е постановено  Решение № 343 от 08.05.2019г., с което се отменя Наредба №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Димитровград. Същото е обжалвано от ОбС-Димитровград пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 8613/2019 г.по описа на ВАС, насрочено за 12.11.2019г. Към 31.12.2019г. няма постановено решение.

18. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 578/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 03.06.2019г. АС-Хасково е оставил делото без разглеждане и го е прекратил.  Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 10971/2019 г. С Определение №12695 от 27.09.2019г. е отменено определение от 03.06.2019г., постановено по АД № 578/2019г. и делото е било върнато на ХАС за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е насрочено за 11.12.2019г. Към 31.12.2019г. няма постановено решение.

 

19. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 1143 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 283/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 03.04.2019г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и  е прекратил делото.  Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 6395/2019 г. С Определение от 10.07.2019г. е отменено определение от 03.04.2019г., постановено по АД № 283/2019г. и делото е било върнато на ХАС за продължаване на съдопроизводствените действия. Към 31.12.2019г. няма постановено решение.

 

20. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 1338 от 24.09.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 1212/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Към 31.12.2019г. няма насрочване за разглеждане в съдебно заседание.

 

21. По жалба от гражданин на Община Димитровград против т.II, т.1 за населението на град Димитровград от Решение № 1134 от 20.12.2018г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 97/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 03.04.2019г., а на 30.07.2019г. е постановено  Решение № 593 от 30.07.2019г., с което се отменя Решение № 1134/20.12.2018г. на ОбС-Димитровград, в частта по т.II, т.1, с което на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ ОбС-Димитровград е определил размера на такса за битови отпадъци за 2019г., по населени места, както следва: т.1 за населеното място на град Димитровград – 4,5 промила върху данъчната оценка на недвижимите имоти в рамките на 2019 г., по видове услуги, както следва:за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,2 промила; за обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1,6 промила; за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,7 промила.Решението е обжалвано пред Върховен административен съд, като към 31.12.2019г. няма произнасяне.

 

22. По жалба от гражданин на Община Димитровград против т.II, т.2, т.22 „с. Бодрово” от Решение № 1134 от 20.12.2018г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 98/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 20.03.2019г., а на 09.10.2019г. е постановено  Решение № 685 от 09.10.2019г., с което се отменя   Решение № 1134/20.12.2018г. на Общински съвет Димитровград, в частта му  по т. II, т.2, т.2.2, с която на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет Димитровград е определен размера на такса за битови отпадъци за 2019г., по населени места както следва:  за  населението на с.Бодрово - 4,5 промила върху данъчната оценка на недвижимите имоти в рамките на 2019год., по видове услуги, както следва: за сметосъбиране и сметоизвозване - 2,2 промила; за обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО - 1,6 промила; за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,7 промила. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд, като към 31.12.2019г. няма произнасяне.

 

 23. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.50, ал.1 от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 116/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 10.04.2019г., а на 10.05.2019г. е постановено  Решение № 318 от 10.05.2019г., с което се отхвърля жалбата на гражданина срещу чл.50, ал.1 от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №8508/2019г. по описа на Върховен административен съд, насрочено за 11.12.2019г. Към 31.12.2019г. няма постановено решение.

 

24. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.10, ал.1, чл.12, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.1, чл.15 ал.1 и ал.2, чл.17 и чл.22  от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 117/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 17.05.2019г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил делото. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било отменено и делото е било върнато на ХАС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Делото е разгледано на 16.10.2019г., а на 18.11.2019г. е постановено  Решение № 828 от 18.11.2019г., с което се отхвърля жалбата на гражданина срещу чл.10, ал.1, чл.12, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.1, чл.15 ал.1 и ал.2, чл.17 и чл.22  от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като към 31.12.2019г. няма насрочване.

 

За отчетния период от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. включително няма постъпили писмени  питания към кмета на общината, има едно постъпило писмено питане към Председателя на ОбС, а по време за редовните заседания – 5 /пет/ устни.

В деловодството на Общински съвет – Димитровград от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. са постъпили и са изходирани, както следва:

- 586 докладни записки, молби, жалби, заявления и входящи и изходящи писма, свързани с работата по тях. Основни вносители са Общинска администрация – Димитровград и Общински съвет – Димитровград;

- 627 писма от различни институции, физически и юридически лица, включително входящи и изходящи писма по тях и кореспонденция на Общински съвет – Димитровград.

 

На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника на Общински съвет – Димитровград, председателят на общинския съвет координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

На базата на предложените от общинската администрация материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Димитровград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, които на осн. чл. 97 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация са доведени до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет сайта на Община Димитровград.

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, на областния управител и на Районна прокуратура – Димитровград, с цел осигуряване надзора за законност в 7-дневен срок от приемането им.

 Приетите решения и наредби се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на Община Димитровград http://www.dimitrovgrad.bg.

 

Относно работата на Общински съвет – Димитровград по Закона за достъп до обществена информация / ЗОДОИ/ отчитаме, че през  2019 година  в Общински съвет - Димитровград  са постъпили общо 4 /четири/ писмени Заявления за достъп до обществена информация, които са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация, както и  в деловодната система Archimed eProcess.

Всички оригинали на преписките по ЗДОИ, постъпили през 2019 г. са архивирани и се съхраняват в деловодството на Общински съвет - Димитровград. Води се освен електронният регистър и регистър на хартиен носител.

Всички Заявления за ДОИ, постъпили в Общински съвет – Димитровград през 2019 г. отговорят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Заявителите са писмено уведомени в законоустановения срок за решението.

Заплащането на разходите за достъп до обществена информация e било извършено по касов път, в касата на община Димитровград.

Всички постъпили Заявления от субекти на правото на ДОИ през 2019г.  са от граждани на Република България, като техният общ брой е  4 /четири/.

 

Процедури за разглеждане и решения за ДОИ

 

 1. Постъпили заявления за ДОИ – 4 /четири/ броя;
 2. Оттеглени ЗДОИ – няма;
 3. Оставени без разглеждане - няма
 4. По субекти на правото на ДОИ
 5. от граждани на Република България - 4 /четири/ броя;                                                           

 

 1. По вид на заявлението   
 • Писмени ЗДОИ - 2 броя
 • Електронни ЗДОИ – 2 броя

 

 1. По вид на информацията
 • официална информация – 4 броя
 • служебна информация - няма

 

 1. По теми
 • упражняване на права или законни интереси на гражданите  - 0 броя
 • процес на вземане на решения - 1 брой
 • контролна дейност на администрацията - 0 броя
 • предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 0 броя
 • проекти на нормативни актове - 0 броя
 • изразходване на публични средства – 1 броя
 • отчетност на институцията - 1 броя
 • други теми - 1 брой

 

 1. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2019 г.
  • предоставяне на свободен ДОИ – 3 /три/ броя;
  • предоставяне на частичен ДОИ – 1 /един/ брой;
  • уведомяване на заявителя за липса на исканата информация – няма; 
  • исканата информация не се предоставя  по реда на ЗДОИ – няма;                          

 

 1. Срок за издаване на решението за ДОИ
  • Веднага - няма
  • в  14 дневен срок - 4 броя                                            
  • в законоустановения срок след удължаването му - няма 

 

 1. Отказ на Заявителя от предоставения му достъп - няма
 2.  Жалби срещу решения по предоставяне на ДОИ - няма

                            

Уеб-сайт на Общински съвет - Димитровград, предоставя актуална информация за всички сфери на дейност на Общинският съвет, като и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ. Предоставя се възможност за приемане и по електронен път на Заявления за достъп до обществена  информация на следния e-mail адрес: [email protected].

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград