Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 30. 09. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30. 09. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-178/22.07.2021г. (изх. № РД-28-338/22.07.2021г.) от Иво Димов относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-211/17.09.2021г. (изх. № РД-28-412/17.09.2021г.) от Иво Димов относно: Актуализация на бюджета на Община Димитровград за 2021 година
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-194/17.09.2021г. (изх. № РД-28-392/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-195/17.09.2021г. (изх. № РД-28-397/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-177/19.07.2021г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец  юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-180/29.07.2021г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец  януари 2021 г. до месец юни 2021 г. включително
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-192/17.09.2021г. (изх. № РД-28-411/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на промени в числеността на Общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” – Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-213/23.09.2021г. (изх. № РД-28-413/23.09.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на „Програма за енергийната ефективност на Община Димитровград  2021-2027”
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-197/17.09.2021г. (изх. № РД-28-395/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Димитровград  за периода 2021г. – 2025г.
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-199/17.09.2021г. (изх. № РД-28-396/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021г. (променен) и Предложение за количествата и единични цени за възлагане добив и продажба на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-206/17.09.2021г. (изх. № РД-28-405/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на  части от имот, публична общинска собственост - ПМГ „Иван Вазов”
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-207/17.09.2021г. (изх. № РД-28-404/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост - Международен киноложки и развлекателен център „Марица” Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-205/17.09.2021г. (изх. № РД-28-400/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот -  Читалищен салон с. Бряст - за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Пробуда 1927” с. Бряст общ. Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-200/17.09.2021г. (изх. № РД-28-398/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот 21052.1018.527 по КК на Димитровград между община Димитровград и  наследници на Р. В.
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-201/17.09.2021г. (изх. № РД-28-407/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот 21052.1018.139 по КК на Димитровград между община Димитровград К.Т.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-202/17.09.2021г. (изх. № РД-28-399/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от  ЗОС – УПИ III-653 кв. 58 по плана на гр. Меричлери, на С. С. и Д. С.
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-203/17.09.2021г. (изх. № РД-28-406/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от  ЗОС - имот 21052.1013.47 по КК на Димитровград, на З. Р. и С. С.
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-204/17.09.2021г. (изх. № РД-28-408/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от  ЗОС - УПИ VIII-988 кв. 13 по плана на с. Горски извор, на Л. Л. и В. Л.
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-193/17.09.2021г. (изх. № РД-28-410/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация на част от общински поземлен имот с идентификатор  39668.151.172, местност „Далъмазар” , с вид на територията „Земеделска” и н.т.п. ”Пасище” по кадастралната карта за землището на  с. Крепост, одобрена със заповед №РД-18-600/2017г. на ИД на АГКК София  ,идентичен с поземлен имот със стар № 001172 по КВС на землище  с. Крепост ,намиращ се в терен ,за който с Общия устройствен план на общината,одобрен с решение №793/2017г. на Общински съвет Димитровград е отредена устройствена зона Пс-Смесена производствена зона ,във връзка с провеждане процедура за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-208/17.09.2021г. (изх. № РД-28-402/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ - поземлен имот 47483.48.147, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Язовир”, площ 127367 кв.м., стар номер 000147 (АОС №753/12.11.2018г.) и  поземлен имот 21258.6.160, област Хасково, община Димитровград, с.Длъгнево, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, площ 9621 кв.м., стар номер 999160 (АОС №164/10.01.2017г. )
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-209/17.09.2021г. (изх. № РД-28-401/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-210/17.09.2021г. (изх. № РД-28-403/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовири – публична общинска собственост
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-185/13.08.2021г.  от Гергана Кръстева относно: Приемане на  Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-196/17.09.2021г. (изх. № РД-28-393/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба № 44 за условията и реда за използване на спортните обекти – собственост на Община Димитровград
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-198/17.09.2021г. (изх. № РД-28-394/16.09.2021г.) от Иво Димов относно: Отмяна на Наредба № 26 за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община Димитровград и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни и приемане на Наредба за организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-184#1/23.09.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-189#1/23.09.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение, 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

 

Файлове: