Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 29. 06. 2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29.06.2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-141/16.06.2023г. (изх. № РД-28-308/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-142/16.06.2023г. (изх. № РД-28-309/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в Община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-162/16.06.2023г. (изх. № РД-28-328/16.06.2023г.) от Иво Димов относно: Отмяна на Решение 851 от 27.10.2022г. (частично) и Решение 999 от 23.3.2023г. (частично)
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-137/08.06.2023г. от Галина Чингарова относно: Финансиране на двойки от община Димитровград, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-159/16.06.2023г. (изх. № РД-28-325/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на движими вещи – частна общинска собственост, за безвъзмездно ползване
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-143/16.06.2023г. (изх. № РД-28-310/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост, на Храм „Св. Георги” с. Горски извор, по реда на чл.35 от ЗОС
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-150/16.06.2023г. (изх. № РД-28-316/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имоти за безвъзмездно ползване от читалища на територията на община Димитровград
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-149/16.06.2023г. (изх. № РД-28-330/16.06.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на политическа партия „Демократи за силна България” в Димитровград
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-155/16.06.2023г. (изх. № РД-28-321/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за поставяне на ВПС
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-147/16.06.2023г. (изх. № РД-28-314/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – СУ „Л. Каравелов” в Димитровград
    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-148/16.06.2023г. (изх. № РД-28-315/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – сграда на кметство с. Ябълково, община Димитровград
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-151/16.06.2023г. (изх. № РД-28-317/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Бодрост 1885” с. Бодрово
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-152/16.06.2023г. (изх. № РД-28-318/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Народен будител 1928” с. Върбица
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-153/16.06.2023г. (изх. № РД-28-319/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Просвета 1896” гр. Меричлери
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-154/16.06.2023г. (изх. № РД-28-320/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване от НЧ „Пробуда 1896” с. Горски извор
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-157/16.06.2023г. (изх. № РД-28-323/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Димитровград
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-158/16.06.2023г. (изх. № РД-28-324/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-140/16.06.2023г. от СГ „Коалиция ”Движение заедно за промяна” относно: Оперативен план за обгрижване и обслужване на Светилището на нимфите и Афродита в с. Каснаково - единствен паметник на културата от национално значение в община Димитровград
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-144/16.06.2023г. (изх. № РД-28-311/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижими имоти УПИ V-302 кв.20 и УПИ V-275 кв. 35 по плана на с. Брод между Община Димитровград и наследници на Н. И.
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-145/16.06.2023г. (изх. № РД-28-312/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот ПИ № 80.1 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Великан между Община Димитровград и Д. Д.
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-146/16.06.2023г. (изх. № РД-28-313/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС – част от имот с идентификатор 21052.1017.395 по КККР на Димитровград
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-156/16.06.2023г. (изх. № РД-28-322/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначение на имот, публична общинска собственост, в частна общинска собственост
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-160/16.06.2023г. (изх. № РД-28-326/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначението на имот 39668.151.872 по КККР на с.Крепост
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-161/16.06.2023г. (изх. № РД-28-327/15.06.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 06762.42.4 по кадастралната карта на землище с. Бряст, одобрена със заповед № РД-18-515/19.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК гр. София
    15. Докладна записка вх. № ОбС-07-135/07.06.2023г. (изх. № РД-28-305/07.06.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на План - схема за газоснабдяване към ПУП - ПРЗ на гр. Димитровград, одобрена с Решение № 698/23.07.2009 на Общински съвет Димитровград
    16. Докладна записка вх. № ОбС-07-136#1/21.06.2023г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
    17. Създаване на временна комисия за провеждане на тайно гласуване за удостояване с отличие „Почетен гражданин на община Димитровград”, като съставът й се състои от петима членове избрани от ОбС – Димитровград от Гергана Кръстева относно: 3г.2 вх. № ОбС-07-139/16.06.20Докладна записка
    18. Докладна записка вх. № ОбС-07-77#1/16.06.2023г. от Комисия по чл.26 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на проф. д.ю.н Иван Русчев – член-кореспондент на БАН с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград”.
    19. Докладна записка вх. № ОбС-07-109#1/16.06.2023г. от Комисия по чл.26 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на Иван Евлогиев с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград”.

 

 

С уважение,

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: