Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 07. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 07. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-148/15.07.2022г. (изх. № РД-28-314/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-150/15.07.2022г. (изх. № РД-28-315/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-143/13.07.2022г. (изх. № РД-28-313/13.07.2022г.) от Иво Димов относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община Димитровград за учебната 2022/2023 година
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-152/15.07.2022г. (изх. № РД-28-317/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на общински имот – помещение – бивш бутик № 9 в Търговски комплекс бул. „Раковски” №16, на Сдружение „Дружество на димитровградските дърворезбари Св. Спиридон”
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-155/15.07.2022г. (изх. № РД-28-320/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – ЕГ ”Иван Богоров” Димитровград
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-161/18.07.2022г. (изх. № РД-28-325/18.07.2022г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2022г. (променен) и Предложение за количествата и единични цени за възлагане добив и продажба на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-159/15.07.2022г. (изх. № РД-28-324/15.07.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с Решение № 793/2017 г. на Общински съвет Димитровград, за поземлени имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 39668.22.800, м. „Читачко дере” и поземлени имоти с идентификатори 39668.156.10 и 39668.156.33, м. „Кърчето” по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 1. Поземлени имоти с идентификатори 06762.16.15, 06762.42.10, 06762.42.12, 06762.42.371 и 06762.42.372, м. „Беженето” по кадастралната карта на землище с. Бряст, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-515/19.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 2. Поземлени имоти с идентификатори 47743.15.132, 47843.18.177, 47843.20.57, 47843.20.864, 47843.29.384, 47843.30.385, 47843.31.362, 47843.34.375, 47843.123.364 и 47843.123.365, м. „Павлета” по кадастралната карта на землище гр. Меричлери, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-518/19.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-151/15.07.2022г. (изх. № РД-28-316/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот с идентификатор 21052.1016.164 по КК на Димитровград между Община Димитровград и ЕТ „*************”
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-158/15.07.2022г. (изх. № РД-28-323/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – УПИ I кв. 26А по плана на гр. Меричлери, на В. П. и Т. П.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-153/15.07.2022г. (изх. № РД-28-318/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-154/15.07.2022г. (изх. № РД-28-319/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ в с. Светлина
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-156/15.07.2022г. (изх. № РД-28-321/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ ЯЗОВИР, поземлен имот с идентификатор 69691.19.58, находящ се в землището на с. Странско, Община Димитровград, м. „Кайряците”, с площ 100,211 дка, начин на трайно ползване – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”, стар номер 000020 (АОС №232/05.05.2022г.)
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-157/15.07.2022г. (изх. № РД-28-322/14.07.2022г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ ЯЗОВИР, поземлен имот с идентификатор 47843.69.254, находящ се в землището на гр. Меричлери, Община Димитровград, с площ 142,446 дка, при граници на имота, съвпадащи с границите по скицата: поземлени имоти №№ 47843.62.673, 47843.62.672, 47843.69.668, 47843.69.760, 47843.69.252, 47843.69.255, 47843.57.877 и 47843.62.301; стар номер 000254
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-132#1/20.07.2022г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-142#1/20.07.2022г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-147/15.07.2022г. от сесийна група „Движение Заедно за промяна” относно: освобождаване на общинския съветник Юлиян Семерджиев от поста заместник-председател на Общински съвет-Димитровград
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-162/20.07.2022г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на на „Медицински център - Димитровград" ЕООД

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-141/12.07.2022г. от Гергана Кръстева относно: Създаване на временна комисия за провеждане на тайно гласуване за удостояване с отличие „Почетен гражданин на община Димитровград”, като съставът й се състои от петима членове избрани от ОбС – Димитровград
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-94#1/11.07.2022г. от Комисия по чл.26 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване посмъртно на Господин Тонев с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-95#1/11.07.2022г. от Комисия по чл.26 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване посмъртно на Петко Чурчулиев с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: