Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 01. 2021г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 01. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

Същото ще бъде директно излъчвано на фейсбук страницата

 „Общински съвет Димитровград”

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-9/15.01.2021г. (изх. № РД-28-7/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост за 2021 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-10/15.01.2021г. (изх. № РД-28-8/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-27/18.01.2021г. (изх. № РД-28-25/18.01.2021г.) от Иво Димов относно: Осигуряване на средства за финансиране на обект: „Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково - имот 14550.305.521 в землището на с. Гарваново, община Хасково“
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-12/15.01.2021г. (изх. № РД-28-10/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на списък на жилищата, общинската собственост, за 2021 г.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-21/15.01.2021г. (изх. № РД-28-19/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Списък на спортните обекти и съоръжения, предвидени за отдаване под наем през 2021г., на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-26/15.01.2021г. (изх. № РД-28-24/15.01.2021г.) от Иво Димов относно: Актуализация на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 година
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-5/11.01.2021г. (изх. № РД-28-2/11.01.2021г.) от Иво Димов относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-7/13.01.2021г. (изх. № РД-28-5/12.01.2021г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-8/13.01.2021г. (изх. № РД-28-4/12.01.2021г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001 -„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ)
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-313/22.12.2020г. от Временна комисия за изготвяне на проект на Наредба за опазване на обществения ред относно: Приемане на Наредба № 2 за опазване на обществения ред
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-6/13.01.2021г. (изх. № РД-28-6/12.01.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград 
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-25/15.01.2021г. от Гергана Кръстева относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 351/26.11.2020г. на Общински съвет Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-14/15.01.2021г. (изх. № РД-28-11/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на част от общински имот – помещение в сграда с идентификатор 21052.1015.74.3 по КК на Димитровград за нуждите на общината
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-15/15.01.2021г. (изх. № РД-28-12/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на части от общински имот – сграда с идентификатор 21052.1015.344.1 по КК на Димитровград на  Исторически музей Димитровград
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-228#1/15.01.2021г. (изх. № РД-28-23/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на части от общински имоти – стаи в сградите на кметствата на населените места в община Димитровград – за безвъзмездно ползване и управление от РУ на МВР Димитровград
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-11/15.01.2021г. (изх. № РД-28-9/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-16/15.01.2021г. (изх. № РД-28-13/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – сграда на ОУ „Алеко Константинов”  Димитровград
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-17/15.01.2021г. (изх. № РД-28-14/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване на имоти от общински поземлен фонд под аренда и определяне на цени за аренда
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-24/15.01.2021г. (изх. № РД-28-22/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-22/15.01.2021г. (изх. № РД-28-20/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот 87076.86.24, област Хасково, община Димитровград, с.Ябълково, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 51127 кв. м, стар номер 000209
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-23/15.01.2021г. (изх. № РД-28-21/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир - имот 47843.70.171 по КК на гр. Меричлери
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-13/15.01.2021г. (изх. № РД-28-16/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1015.2380 в гр. Димитровград между община Димитровград и З. И. и Д.Т.
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-19/15.01.2021г. (изх. № РД-28-17/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1015.2380 в гр. Димитровград между община Димитровград и П. С.
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-18/15.01.2021г. (изх. № РД-28-15/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1015.2375 в гр. Димитровград между община Димитровград и Д. Я.
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-20/15.01.2021г. (изх. № РД-28-18/13.01.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3 от  ЗОС - имот 21052.1007.72 по КК на Димитровград, на  „**********” ООД
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-299#3/19.01.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-318#1/19.01.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: