Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 27. 10. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П  О  К  А  Н  А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА, чл.45 ал.7 и ал.9 от ЗМСМА,

 във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.10.2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-192/09.09.2022г. (изх. № РД-28-375/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с  общинска собственост за 2022 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-193/09.09.2022г. (изх. № РД-28-376/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-177/17.08.2022г. (изх. № РД-28-363/16.08.2022г.) от Иво Димов относно: Създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция “
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-183/01.09.2022г. от Галина Чингарова относно: Финансиране на двойки от община Димитровград, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-186/09.09.2022г. (изх. № РД-28-367/08.09.2022г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект №  BG16M1OP002-5.003-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление”, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на ОПОС 2014 – 2020 г.
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-188/09.09.2022г. (изх. № РД-28-372/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект с № от ИСУН  BG16RFOP001-1.032-0005-C01/12.05.2020 „ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-187/09.09.2022г. (изх. № РД-28-368/08.09.2022г.) от Иво Димов относно: Изменение на решение № 441 от 29.04.2021 г. за удължаване на срока за погасяване по Договор за финансиране на допустим проект № 21F-000591 от 14.06.2021 г., сключен между ДЗЗД „Фонд за устойчиво градско развитие”, „Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД и Община Димитровград за реализацията на проект „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, град Димитровград”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-196/09.09.2022г. (изх. № РД-28-385/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61368.888.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиево, община Димитровград, с площ 25 469 м2; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Спортно игрище. и Сграда с идентификатор 61368.888.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиево, община Димитровград, с площ 73 м2; Брой етажи: 1; Предназначение: Спортна сграда, база  (АОС №538/05.05.2022г.)
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-173/08.08.2022г.  от Калинка Монева  относно: Отпускане от бюджета на общината на 2000 лева за поръчване, изработване и поставяне на постамент и гранитна паметна плоча на Ангел войвода в землището на с. Бодрово в местността, наречена “Големия гьол”, където е било скривалището на народния герой и неговата чета
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-197/09.09.2022г. (изх. № РД-28-379/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на част от общински имот – втори етаж на бивше училище „Неофит Бозвели” с. Добрич – за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Нов път 2011” с. Добрич
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-198/09.09.2022г. (изх. № РД-28-380/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на част от общински имот – първи етаж на бивше училище „Неофит Бозвели” с. Добрич – за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Пробуда 1926” с. Добрич
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-200/09.09.2022г. (изх. № РД-28-382/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот с идентификатор 61889.32.8 в землището на с. Райново за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Марица - 2008” с. Райново
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-195/09.09.2022г. (изх. № РД-28-378/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за настаняване на пчелни семейства
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-194/09.09.2022г. (изх. № РД-28-377/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот № 191.151 в м. ”Керешлика”, с. Добрич между община Димитровград и Г. А.
    15. Докладна записка вх. № ОбС-07-199/09.09.2022г. (изх. № РД-28-381/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на пристрояване в имот 21052.1012.23 по КК  на Димитровград на  „*****” ЕООД
    16. Докладна записка вх. № ОбС-07-201/09.09.2022г. (изх. № РД-28-383/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначение на части от имот, публична общинска собственост, в частна общинска собственост
    17. Докладна записка вх. № ОбС-07-236/14.10.2022г. (изх. № РД-28-455/14.10.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имоти, общинска собственост, за разполагане на рекламно – информационни елементи на ФК „Димитровград 1947”
    18. Докладна записка вх. № ОбС-07-221/14.10.2022г. (изх. № РД-28-440/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с  общинска собственост за 2022 г.
    19. Докладна записка вх. № ОбС-07-222/14.10.2022г. (изх. № РД-28-441/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в Община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    20. Докладна записка вх. № ОбС-07-239/14.10.2022г. (изх. № РД-28-459/14.10.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Програма за храни и основно материално подпомагане  2021-2027,  BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд”
    21. Докладна записка вх. № ОбС-07-241/17.10.2022г. (изх. № РД-28-439/12.10.2022г.) от Иво Димов относно: Създаване на нова социална услуга „Център за временно настаняване“
    22. Докладна записка вх. № ОбС-07-218/13.10.2022г. от Тодор Тодоров относно: Отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград за 2022 година
    23. Докладна записка вх. № ОбС-07-219/13.10.2022г. от Тодор Тодоров относно: Осигуряване на средства за финансиране на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград по Наредба 21 за 2023 година
    24. Докладна записка вх. № ОбС-07-220/13.10.2022г. от Тодор Тодоров относно: Актуализиране на Програма „Димитровград на младите” за 2023 година
    25. Докладна записка вх. № ОбС-07-240/17.10.2022г. от Гергана Кръстева относно: Утвърждаване на  класирания на първо място д-р Е. М. в конкурс за избор на управител на „Медицински център – Димитровград” ЕООД - Димитровград, след проведен конкурс за възлагане на управлението на дружеството
    26. Докладна записка вх. № ОбС-07-178/24.08.2022г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително
    27. Докладна записка вх. № ОбС-07-234/14.10.2022г. (изх. № РД-28-453/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Приемане на решение за определяне на размера на данък върху таксиметров превоз на пътници
    28.  Докладна записка вх. № ОбС-07-235/14.10.2022г. (изх. № РД-28-454/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег
    29. Докладна записка вх. № ОбС-07-226/14.10.2022г. (изх. № РД-28-445/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за настаняване на пчелни семейства
    30. Докладна записка вх. № ОбС-07-223/14.10.2022г. (изх. № РД-28-442/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, сграда на ул. „Владимир Поптомов” № 2 Димитровград
    31.  Докладна записка вх. № ОбС-07-224/14.10.2022г. (изх. № РД-28-443/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от общински имот за съоръжения и оборудване на „**********” ЕООД
    32. Докладна записка вх. № ОбС-07-225/14.10.2022г. (изх. № РД-28-444/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – сграда на общинска администрация Димитровград
    33. Докладна записка вх. № ОбС-07-227/14.10.2022г. (изх. № РД-28-446/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ VI-112 кв. 48 по плана на с. Воден между Община Димитровград и Н. Б.
    34. Докладна записка вх. № ОбС-07-228/14.10.2022г. (изх. № РД-28-447/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ II - 815 кв. 64 по плана на с. Горски извор между Община Димитровград и  „***************” ЕООД
    35. Докладна записка вх. № ОбС-07-229/14.10.2022г. (изх. № РД-28-448/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XIV - 40 кв. 15 по плана на с. Странско между Община Димитровград и Б. Б.
    36. Докладна записка вх. № ОбС-07-230/14.10.2022г. (изх. № РД-28-449/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XI - 221 и XIII - 221 кв. 22 по плана на с. Добрич между Община Димитровград и К. К. и Р. К.
    37. Докладна записка вх. № ОбС-07-231/14.10.2022г. (изх. № РД-28-450/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – УПИ VII - ОБЩ. кв. 87 по плана на с. Горски извор, на  Ж. Н.
    38. Докладна записка вх. № ОбС-07-232/14.10.2022г. (изх. № РД-28-451/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – УПИ VI кв. 47 по плана на с. Брод, на А. И.
    39.  Докладна записка вх. № ОбС-07-233/14.10.2022г. (изх. № РД-28-452/13.10.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – имот с идентификатор 21052. 1003. 281 по КК и КР на Димитровград, на  П. Т. и Я. Т.
    40. Докладна записка вх. № ОбС-07-237/14.10.2022г. (изх. № РД-28-457/14.10.2022г.) от Иво Димов относно: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с Решение № 793/2017 г. на Общински съвет Димитровград, изменен с Решение № 640/27.01.2022 г. на Общински съвет Димитровград, за поземлен имоти, както следва:
 1. Поземлен имот с идентификатор 61368.203.295, м. „Табаня” по кадастралната карта на землище с. Радиево, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-487/11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 2. Поземлен имот с идентификатор 47843.29.381, м. „Павлета” по кадастралната карта на землище гр. Меричлери, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-518/19.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 3. Поземлени имоти с идентификатори 21052.1005.105, 21052.1005.106 и 21052.1008.294, кв. „Вулкан” по кадастралната карта на гр. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-238/14.10.2022г. (изх. № РД-28-458/14.10.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план за електрифициране на поземлен имот с идентификатор 06762.18.204, по кадастралната карта на землище с. Бряст, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-515/19.10.2017 г. г. на Изпълнителния директор на АГКК

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: