Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 26. 05. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26. 05. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-98/13.05.2022г. (изх. № РД-28-211/13.05.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-99/13.05.2022г. (изх. № РД-28-212/13.05.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-10-119#1/13.05.2022г. (изх. № РД-28-213/13.05.2022г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет от дейността на МБАЛ „Св.Екатерина” ЕООД за 2021г.
    4. Докладна записка вх. № ОбС-10-130#1/13.05.2022г. (изх. № РД-28-214/13.05.2022г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет за дейността на „Медицински център Димитровград” ЕООД за 2021г.
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-74/15.04.2022г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. Включително
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-86#2/05.05.2022г. от Гергана Кръстева относно: Вътрешни правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно използване
    7. Докладна записка вх. № ОбС-10-137#1/05.05.2022г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на представител от Община Димитровград в комисията за изработване на областна здравна карта
    8. Докладна записка вх. № ОбС-10-151#1/16.05.2022г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на представител от Община Димитровград в комисията за изработване на областна аптечна карта
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-102/16.05.2022г. (изх. № РД-28-217/16.05.2022г.) от Иво Димов относно: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-100/13.05.2022г. (изх. № РД-28-215/13.05.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ III-77 кв. 17 по плана на с. Радиево между Община Димитровград и П. Д.
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-101/13.05.2022г. (изх. № РД-28-216/13.05.2022г.) от Иво Димов относно: Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2021г.
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-103#1/18.05.2022г. от Гергана Кръстева относно: Допълване и промяна на състава на Временна комисия за изготвяне на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград
    13. Докладна записка вх. № ОбС-10-152#1/16.05.2022г. от Гергана Кръстева относно: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД–Хасково на 16.06.2022г. от 11:00 ч., което ще се проведе в сградата на Областна администрация гр.Хасково /пл. „Свобода” №5, зала„Марица”/. Определена е и резервна дата и час за провеждане на заседанието, 23.06.2022г. от 11:00 часа, без промяна на дневния ред

 

 

 

С уважение,

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: