Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 05. 2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.05.2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-111/12.05.2023г. (изх. № РД-28-267/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-112/12.05.2023г. (изх. № РД-28-266/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в Община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-123/12.05.2023г. (изх. № РД-28-255/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – сграда на Детски ясли № 5 /ОДЗ „Райна Княгиня”/
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-114/12.05.2023г. (изх. № РД-28-264/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – сграда на Кметство село Бодрово
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-116/12.05.2023г. (изх. № РД-28-262/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на политическа партия ГЕРБ Димитровград
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-117/12.05.2023г. (изх. № РД-28-261/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на политическа партия БСП Димитровград
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-118/12.05.2023г. (изх. № РД-28-260/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на политическа партия ДПС Димитровград
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-120/12.05.2023г. (изх. № РД-28-258/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на политическа партия „Възраждане” в Димитровград
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-119/12.05.2023г. (изх. № РД-28-259/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначение на имот, публична общинска собственост, в частна общинска собственост
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-113/12.05.2023г. (изх. № РД-28-265/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС – имот УПИ XII-573 кв.75 село Крепост, на В. Г.
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-115/12.05.2023г. (изх. № РД-28-263/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ IX-159 кв. 17 по плана на село Добрич между Община Димитровград и П. П.
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-121/12.05.2023г. (изх. № РД-28-257/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ I-219 кв. 28 по плана на село Бодрово между Община Димитровград и П. П.
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-110/04.05.2023г. (изх. № РД-28-216/04.05.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за кабел СрН от ТП 5, с. Добрич до БКТП ”Аязмо” по кадастралната карта на землище с. Добрич, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-599/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-124/16.05.2023г. (изх. № РД-28-268/15.05.2023г.) от Иво Димов относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ VIII, кв. 250, образуван за поземлен имот с идентификатор 21052.1008.294, кв. „Вулкан” по кадастралната карта на гр. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК гр. София
    15. Докладна записка вх. № ОбС-07-122/12.05.2023г. (изх. № РД-28-256/12.05.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни     ПЛАН          ПРАВИЛА
    16. Докладна записка вх. № ОбС-07-104#1/17.05.2023г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: