Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 03. 2021г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 03. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

Същото ще бъде директно излъчвано на фейсбук страницата

 „Общински съвет Димитровград”

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-62/11.03.2021г. (изх. № РД-28-102/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-63/11.03.2021г. (изх. № РД-28-103/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-66/11.03.2021г. (изх. № РД-28-105/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2020г.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-70/11.03.2021г. (изх. № РД-28-110/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на  част от имоти, публична общинска собственост – сгради на училища в Димитровград
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-75/12.03.2021г. (изх. № РД-28-115/12.03.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на част от имот, общинска собственост, на Районен съд Димитровград
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-72/12.03.2021г. (изх. № РД-28-112/12.03.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2021 – 2022 година на Община Димитровград  - ПРОЕКТ
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-73/12.03.2021г. (изх. № РД-28-113/12.03.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Димитровград 2021-2022г.          -   ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ                                    
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-68/11.03.2021г. (изх. № РД-28-108/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за извършване на търговия и услуги в Община Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-69/11.03.2021г. (изх. № РД-28-109/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 6 за реда и условията, при които  Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част на капитала на търговските дружества
 10.  Докладна записка вх. № ОбС-07-71/11.03.2021г. (изх. № РД-28-111/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-65/11.03.2021г. (изх. № РД-28-104/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Освобождаване от такси за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение за 2021г. (тротоарно право)
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-61/10.03.2021г.  от Митко  Желязков и Емил Френгов относно: Предложение за обявяване на защитена територия „защитена местност“ на основание член 31, ал.1 т.1 и т.2 и член 36 ал.1 от Закона за защитените територии
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-64/11.03.2021г. (изх. № РД-28-106/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот ПИ №191.100 по плана на новообразуваните имоти по  §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. ”Керешлика” землище с. Добрич между Община Димитровград и А. М.
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-67/11.03.2021г. (изх. № РД-28-107/10.03.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-76/12.03.2021г. (изх. № РД-28-114/12.03.2021г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за разделяне на  общински урегулирани поземлени имоти УПИ ІІІ „За озеленяване и транспортна инфраструктура” и УПИ ІІ „За озеленяване и магазин” в кв.6 по плана на Димитровград, одобрен със заповеди №709/1994г. и №.РД-06-2242/2012г.на Кмета на Община Димитровград, с идентификатори съответно 21052.1016.426 и 21052.1016.29 по кадастралната карта и последващо изменение на Подробен устройствен план –План за регулация ,при което по данни от геодезическо заснемане на лицензиран специалист ,части от тях да се приобщят към съседен УПИ УПИ І, отреден „За търговия, токоизправителна и озеленяване” с идентификатор 21052.1016.425, собственост на „Новотехпром”ООД Стара Загора, с цел отреждане на нов съсобствен с общината имот във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане на търговски обект

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

Файлове: