Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30.07.2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30. 07. 2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-175/17.07.2020г. (изх. № РД-28-309/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Актуализация на бюджета на Община Димитровград за 2020 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-176/17.07.2020г. (изх. № РД-28-308/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Промяна на решение № 1356 от 24.09.2019 г. във връзка с удължаване на срока за погасяване на суми по договор за кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на допустими разходи в изпълнение на проект „Интелигентна медицина” (SMART_MED) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България” 2014 – 2020 г.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-177/17.07.2020г. (изх. № РД-28-310/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от  „Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“,по процедура № BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –Димитровград“ в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-178/17.07.2020г. (изх. № РД-28-311/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ”  ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект № CB005.2.21.052 „Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона – MORE ATTRACTIVE”, приоритетна ос “Туризъм”, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Турция 2014-2020, CCI2014TC16I5CB005
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-170/16.07.2020г. (изх. № РД-28-290/16.07.2020г.) от Иво Димов относно: Упълномощаване  на Кмета  на Община  Димитровград за издаване  на запис на заповед  по спечелен проект: ,,Преустройство на бивше общежитие на химически техникум ,,Проф. д-р Асен Златаров”по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.032  ,,Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Димитровград” част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).и сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между УО на ОПРР и община Димитровград № BG16RFOP001-1.032-0003-C01(РД-02-37-134/26.11.2019г.)г.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-179/17.07.2020г. (изх. № РД-28-295/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-180/17.07.2020г. (изх. № РД-28-296/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-168/14.07.2020г. (изх. № РД-28-289/14.07.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца с изявени дарби по Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения за 2020 г.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-167/14.07.2020г. (изх. № РД-28-288/14.07.2020г.) от Иво Димов относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община Димитровград за учебната 2020/2021 година
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-158/16.06.2020г.  от Калинка Монева и Валентина Кунева относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на  Община Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-10-139#1/11.06.2020г. (изх. № РД-28-217/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет от дейността на МБАЛ „Св.Екатерина” ЕООД за 2019г.
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-144/11.06.2020г. (изх. № РД-28-216/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет за дейността на „Медицински център” ЕООД Димитровград за 2019г.
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-186/17.07.2020г. (изх. № РД-28-302/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Изменение и допълнение на Решение №180/26.03.2020г
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-181/17.07.2020г. (изх. № РД-28-297/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот с идентификатор 36573.124.1 в  с.Каснаково за настаняване на пчелни семейства
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-191/17.07.2020г. (изх. № РД-28-307/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2020г. (променен) и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-190/17.07.2020г. (изх. № РД-28-306/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовири – публична общинска собственост
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-188/17.07.2020г. (изх. № РД-28-304/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване на имоти от общински поземлен фонд под аренда и определяне на цени за аренда
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-171/16.07.2020г. (изх. № РД-28-292/16.07.2020г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване съгласие   за откриване на процедура за изработване на Проект за изменение на Специализиран подробен устройствен план-паркоустройствен проект на Парк „Марица”,одобрен с решение № 362/30.10.2008г. на Общински съвет Димитровград ,който да бъде изработен при спазване предвижданията на Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с решение № 793/2017г. на Общински съвет и изискванията на чл.62,ал.9 и  чл. 134,ал.2,т.6  от ЗУТ  и чл.84 от Закона за културното наследство
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-189/17.07.2020г. (изх. № РД-28-305/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначение на имот, публична общинска собственост, в частна общинска собственост в землището на с. Върбица
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-182/17.07.2020г. (изх. № РД-28-298/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ III-609 кв. 37 по плана на с. Черногорово между Община Димитровград и Т. Г.
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-183/17.07.2020г. (изх. № РД-28-299/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот ПИ №191293 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. ”Керешлика” землище с. Добрич между Община Димитровград и К. К.
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-184/17.07.2020г. (изх. № РД-28-300/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1015.2377 в гр. Димитровград между Община Димитровград и  Т. Д.
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-185/17.07.2020г. (изх. № РД-28-301/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1015.2378 в гр. Димитровград между Община Димитровград и  В. Д.
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-187/17.07.2020г. (изх. № РД-28-303/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ VIII-364 кв.15 по плана на с. Брод между Община Димитровград  С. Л.
 25. Докладна записка вх. № ОбС-10-181#1/17.07.2020г. от Гергана Кръстева относно: Свикване  на извънредно заседание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ”ЕООД–Хасково за дата 03.09.2020г. от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Хасково
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-120#3/22.07.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-162#1/22.07.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 28. Докладна записка вх. № ОбС-07-164#1/22.07.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 29. Докладна записка вх. № ОбС-07-165#1/22.07.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 30. Докладна записка вх. № ОбС-07-169#1/22.07.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение, 

 

      ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

      Председател на Общински съвет

      Димитровград

Файлове: