Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 24.09.2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 24. 09. 2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-192/17.07.2020г. (изх. № РД-28-312/17.07.2020г.) от Иво Димов относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-208/11.09.2020г. (изх. № РД-28-366/11.09.2020г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-209/11.09.2020г. (изх. № РД-28-367/11.09.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-205#1/11.09.2020г. от Гергана Кръстева относно: Именуване на Голямата читалня в сградата на Градска библиотека „Пеньо Пенев”–Димитровград на името на Снежана Янева (**.**.**** – **.**.****г.)
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-172/17.07.2020г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2019 г. до месец декември 2019 г. включително
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-173/17.07.2020г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2020 г. до месец юни 2020 г. включително
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-213/11.09.2020г. (изх. № РД-28-371/11.09.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот – пети етаж на сграда – бивш Търговски дом  бул.”Раковски” 18 – за безвъзмездно ползване и управление от Народно читалище “Звездица 2003 Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-214/11.09.2020г. (изх. № РД-28-372/11.09.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, с. Злато поле, общ. Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-215/11.09.2020г. (изх. № РД-28-373/11.09.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – в ОУ „Пенчо Славейков” Димитровград
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-211/11.09.2020г. (изх. № РД-28-369/11.09.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на общински имот за съоръжение  – разпределителен шкаф – на “**** ****” ЕООД
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-210/11.09.2020г. (изх. № РД-28-368/11.09.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1015.2377 в гр. Димитровград между Община Димитровград и   С. И.
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-212/11.09.2020г. (изх. № РД-28-370/11.09.2020г.) от Иво Димов относно: Обезщетяване със земеделска земя от общинския поземлен фонд в Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-200#1/16.09.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-207#1/16.09.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 15. Докладна записка вх. № ОбС-10-233#2/11.09.2020г. от Гергана Кръстева относно: Общо събрание на съдружниците във ВиК ООД-Димитровград, в което Община Димитровград е съдружник за дата 25.09.2020г. от 13:00 ч., в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Димитровград, ул. „Захари Зограф” № 36.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-193/23.07.2020г. от Калинка Монева и Валентина Кунева относно: Избиране на временна комисия за изготвяне на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: