ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

ОТ

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД

 

На основание чл.140 ал.4, вр. ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.30, ал.1, вр. пр.1 от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет председателят на ОбС - Димитровград ви кани на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2021година, което ще се проведе на 12.09.2022г. /понеделник/ от 17:00 часа в многофункционална зала „Гросето”, бул.”Г.С.Раковски” № 15 при следния дневен ред:

 

1.Общото финансово състояние на общината към края на бюджетната година;
2.Изпълнението на приходната част по общинския бюджет – собствени приходи и трансфери от държавния бюджет;
3.Изпълнението на разходната част по общинския бюджет по основни дейности;
4.Изпълнението на инвестиционната програма на общината;
5.Изпълнението на мерките и дейностите от общинските програми/фондове;
6.Отчетът за състоянието на общинския дълг към края на бюджетната година;
7.Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз.
8.Изказвания /всяко от които е не повече от 5 мин./

На обсъждането ще се води протокол, който е неразделна част от отчета за изпълнението на общински бюджет при разглеждането му в Общински съвет - Димитровград.

Неразделна част от поканата са:

  1. Доклад относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 година
  2. Основни показатели на годишния отчет за изпълнението общинския бюджет

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: