О Б Я В А на Процедура за конкурс за възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

На основание чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия и чл. 36 от Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества с цел избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД

 

О Б Я В Я В А:

 

Процедура за конкурс за възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград

 

1.Кандидатите за заемане на длъжността Управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД следва да отговарят на изискванията на чл. 32 и чл.33 Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества от както и на изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:

Т.1.Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

Т.2.Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и

2.1.Да имат завършено висше образование;

2.2.Да имат най-малко 5 години професионален опит;

Да не са поставени под запрещение;

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато те извършват дейност сходна с тази на дружеството.

Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие, когато то извършва дейност сходна с тази на дружеството.

Да не заема длъжност в ръководни органи на други дружества

Да не е лишен с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичане на срока на наказанието.

Да не са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на кмета, заместник- кмета, кмет на кметство , секретаря на общината.

Да не са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация

Необходими документи:

Т.1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Димитровград;

Т.2.Автобиография – европейски формат;

Т.3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:Документи за придобито образование, квалификация и специалност;

Квалификация по „Здравен мениджмънт”се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000год.

Т.4.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия на документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;

Т.5.Декларация за обстоятелства по раздел Iт.2, с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;

Т.6.Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

Т.7.Свидетелство за съдимост.

Т.8 Бизнес-програма за развитието и дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД за четиригодишен период с обем до 40 /четиридесет/ машинописни страници изготвена във три екземпляра.

Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

Определя следната тема за събеседването:

Място и роля на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие, взаимодействие с МБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА –Димитровград”ЕООД при осъществяване на медико-диагностични процедури и дейности, привличане на медицински специалисти / лекари и медицински сестри/, които да работят в „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД.

Място и условия за подаване на документите:

1.Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават на гише № 1 „Деловодство" в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Център за информация и обслужване на гражданите;

2.За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

плик № 2 съдържащ писмената разработка на бизнес -програмата

3.Пликовете по ал. 1 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

4.Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.

5.Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден, след изтичане на 30 /тридесет/ дни от публикуването на обявата в сайта на общината раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”, в електронен сайт и един местен вестник. Срокът се брои от деня на обявяване на обявата.

6.Дата, час и място на провеждане на конкурса:

В тридневен срок от датата на изтичане на срока за подаване на документи Комисията се произнася с решение за допускане или недопускане на кандидатите до конкурса, за което уведомява писмено кандидатите.

В уведомлението до допуснатите кандидати Комисията определя мястото и срока за представяне на бизнес-програмите, който срок не може да бъде по-малък от 20 дни считано от датата на изпращане на уведомлението.

В тридневен срок след изтичане на срока за представяне на бизнес-програмите Комисията се запознава с тях и ги оценя в съответствие с критериите за оценка съгласно решението на ОбС.

Комисията допуска до събеседване кандидатите, които са получили оценка не по-ниска от много добър 4,50 , за което ги уведомява писмено, като в уведомлението посочва датата, мястото и часа на провеждане на събеседването.

В тридневен срок считано от деня следващ деня на събеседването Комисията уведомява участниците в конкурса за извършеното класиране и представя на председателя на ОбС решение за определяне на представилия се най-успешно кандидат и класирането по ред на следващите участници.

Председателят на ОбС внася решението на комисията и всички документи на класираните кандидати в ОбС-Димитровград, който на първото си заседание след провеждане на конкурса,утвърждава предложеното класиране и избира представилия се най-успешно кандидат за управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД

Всички заседания на комисията и събеседването ще се провеждат в ст.55 ет.5 на Община Димитровград.

IV.Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД

Конкурсът се провежда на три етапа:

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма за развитието и дейността на„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД за четиригодишен период в съответствие с обявената тема за изготвяне на бизнес-програмата.

3. Събеседване с кандидатите.

V. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва на гише № 1 „Деловодство" в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Център за информация и обслужване на гражданите.

Мястото, където ще се обяви решението за провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград или други съобщения във връзка с конкурса на основание чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия и чл. 36 от Наредба № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества с цел избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД, в местен вестник „Димитровградски пазар” и на сайта на Община Димитровград раздел Общински съвет – Димитровград, подраздел ”Предстоящо” – https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obshtinski-savet-predstoyashto

 

Бланки на документи:

Заявление за участие в конкурс

Декларация за обстоятелства по раздел I т. 2 по Решение №805/28.07.2022 г. на ОбС - Димитровград

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

 

 

 

Файлове: