Д О К Л А Д от Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково мандат 2023 - 2027 г.

                                                                             ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д

 

от Комисията за провеждане на процедура за определяне

на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково

мандат 2023 - 2027 г.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание писмо с вх. № ОбС-10-110/05.04.2022г. (изх. № 1197/04.04.2022 г.) от Апелативен съд – Пловдив, Общински съвет Димитровград прие Решение № 715 /28.04.2022 г., с което на основание чл. 68 ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Хасково - мандат 2023 - 2027 година, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Пловдив. Със същото решение бяха определени правилата за нейното провеждане и избра Комисия за организиране и провеждане на процедурата в състав:

Председател : 1. Юлиян Семерджиев

Секретар : 2. Пламен Панев

Членове : 3. Емил Френгов

4. Валентина Кунева

5. Асен Самуилов

 

В изпълнение на възложената задача, Комисията организира и проведе процедурата, съгласно изискванията на чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 715 /28.04. 2022 г. на Общински съвет Димитровград.

На 09.06.2022г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.Раковски” № 15, кабинет на Общински съвет ет.5 стая № 55, се проведе заседание на Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково за мандат 2023 - 2027 г., на което бе констатирано, че няма постъпили документи от кандидати за участие в откритата процедура, поради което комисията не може да продължи и изпълни възложените й с Решение № 715 от 28.04.2022г. на Общински съвет – Димитровград дейности по обявената, на основание чл.68 ал.1 от ЗСВл, процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково за мандат 2023 - 2027 г.

Предвид гореизложеното, Общински съвет Димитровград прие Решение № 765 /30.06.2022 г., с което на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, продължи откритата с Решение № 715/28.04.2022г. на ОбС-Димитровград процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Хасково за мандат 2023-2027г. с оглед попълване на списъка с определения от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Пловдив брой от 7 (седем) съдебни заседатели.

На 27.07.2022 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.Раковски” № 15, кабинет на Общински съвет ет.5 стая №55, се проведе заседание на Комисията. На същото бе констатирано, че в срок 26.07.2022 г. в деловодството на Общински съвет Димитровград - ет. 5 ст. 55 в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г. Раковски” № 15, са постъпили документи за участие от следните кандидати:

 

 • Анелия Шишкова
 • Гергана Иванова
 • Айсевил Абил
 • Таня Радичева
 • Юлита Панева
 • Атанаска Кавалджиева
 • Валентина Райкова

 

След извършване проверка на документите, Комисията констатира, че всички кандидати са представили необходимите документи по чл. 68 ал. 3 от Закона за съдебната власт, отговарят на изискванията по чл. 67 ал. 1 от ЗСВ и не са налице пречките по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт, поради което допусна всички кандидати дo участие в откритата процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково - мандат 2023 - 2027 г.

На 12.08.2022 г. (петък) от 15,00 часа, в многофункционална зала “Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград, се проведе открито заседание на Комисията, със задача да се проведе публичното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Хасково - мандат 2023 - 2027 г.

Председателят докладва, че на основание чл. 68 „А“ ал. 2 от ЗСВ, най-малко 3 работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено-полезна дейност, могат да представят становища за кандидатите, включващи и въпроси които да им бъдат поставяни.

В определения срок, такива не са представени в Общинския съвет.

Публичното изслушване на кандидатите започна по реда на постъпилите заявления за участие:

 

 • Анелия Шишкова
 • Гергана Иванова
 • Айсевил Абил
 • Таня Радичева
 • Юлита Панева
 • Атанаска Кавалджиева
 • Валентина Райкова

 

На публичното изслушване не се явиха Юлита Панева и Валентина Райкова

 

В хода на публичното изслушване на кандидатите бяха поставени въпроси от присъстващите общински съветници. На въпросите бяха дадени изчерпателни отговори, които установяват мотивите на кандидатите да участват в Процедурата за избор на съдебни заседатели и възможностите им да се справят с отговорните задачи в процеса на правораздаване.

На основание чл. 68 „А” ал. 3 от Закона за съдебната власт, Комисията внася настоящия доклад до Председателя на Общински съвет - Димитровград, досежно организиране и извършване на процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково - мандат 2023 - 2027 г. които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Пловдив.

 

 

Председател : ..................................................

/ Юлиян Семерджиев /

 

Секретар : ...................................................

/ Пламен Панев /

 

Членове : ....................................................

/ Емил Френгов /

 

....................................................

/ Валентина Кунева /

 

.....................................................

/ Асен Самуилов /