Обществен съвет за социално подпомагане

Председател: Жанета Желева
Директор на Дирекция „Социално подпомагане”
Адрес: Димитровград
ул. Цар Борис І  №1
тел.:0391/64 485

Секретар: Мариета Господинова
Гл. счетоводител „Здравеопазване и социални дейности”
Адрес: Димитровград
бул. Г.С.Раковски  №15
тел.:0391/68 301

 
Общественият съвет за социално подпомагане към Община Димитровград е създаден с решение на Общински съвет във връзка с разпоредбите на чл. 35, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. 
Членове на съвета са представители на общинска администрация, дирекция „Социално подпомагане”, Общинския съвет, ръководители на социални услуги и представители на неправителствения сектор.
Общественият съвет оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняват обществен контрол върху тяхното осъществяване 
 
Функции на Обществения съвет:

  1. Оказва съдействие и помощ на Общинския съвет и кмета на общината при анализиране на потребностите от социални услуги.
  2. Участва в разработването на Стратегията и годишните планове по чл. 19, ал. 2. от ППЗСП.
  3. Упражнява  обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
  4. Съдейства за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината.
  5. Съдейства и подпомага разработването на проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги.
  6. Осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
  7. Изготвя  становища за откриване и закриване на социални услуги на територията на общината.
  8. Общественият съвет приема молби, сигнали, жалби, предложения от граждани, доставчици на социални услуги, неправителствени организации и институции, имащи отношение към сферата на социалните услуги.

Общественият съвет има право да изисква и да получава информация от дирекция "Социално подпомагане" за дейността в областта на социалните помощи и социалните услуги.

При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги Обществения съвет уведомява писмено председателя на Общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.