ПОКАНА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПОКАНА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ПОКАНА

Община Димитровград кани всички жители на град Димитровград,
които използват за отопление стационарни индивидуални и многофамилни битови горивни устройства на дърва и въглища,  да кандидатстват за смяната им с екологични алтернативни устройства, които използват като гориво електричество или пелети  

Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха в община Димитровград. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме, и да се защити здравето на жителите на община Димитровград. Общината осигури финансиране за изпълнение на мерки в тази посока, като спечели и започна изпълнението на проект ИСУН № BG16FFPR002-5.001-0010 „За по-чист въздух в община Димитровград“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.  

Възползвайте се от възможността да направите безплатна инвестиция и кандидатствайте по проекта.

Всеки одобрен кандидат ще получи безвъзмездно:

 1. Демонтаж на заменения отоплителен уред на дърва и въглища, изнасяне от жилището и предаването му за рециклиране,
 2. Доставка и монтаж в жилището на избрано ново отоплително устройство,
 3. Инструктаж на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство,   
 4. Гаранция и гаранционно обслужване на новото отоплително устройство в гаранционния срок при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка от страна на крайния получател,
 5. Еднократен технически профилактичен преглед на новото отоплително устройство след първия отоплителен сезон.

Условията и процедурата за кандидатстване са описани по-долу и са съобразени с изискванията, поставени от Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

 1. Кой може да кандидатства

По настоящата Покана за подмяна на отоплителни устройства на дърва и въглища с екологични алтернативни отоплителни устройства могат да кандидатстват:

Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и въглища. Жилищният имот трябва да се намира в регулационните граници на населените места в община Димитровград. 

Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното устройство, трябва да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговски закон. 

Собствеността/съсобствеността се доказва с нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността/съсобствеността върху имота. Документът се представя за справка при подаване на документи за кандидатстване.

В случай, че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота, е необходимо писмено съгласие от друг/и съсобственик/ци на имота, заедно с когото/които кандидатът трябва да притежава повече от половината от собствеността върху имота. Съгласие от съсобственик се удостоверява с декларация от съответния съсобственик.

Физическите лица имат възможност да кандидатстват, като изберат един от следните варианти съобразно конкретните обстоятелства:

 • Физическото лице кандидатства за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища в жилището си с ново отоплително устройство.
 • Група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни имоти - жилищни обекти в жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват самостоятелно с уреди на дърва/въглища, могат да кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление и да заменят отоплителните си уреди на дърва/въглища с едно общо отоплително устройство за всички  жилищни обекти на лицата от групата.
 • Група от физически лица собственици на самостоятелни жилищни имоти в многофамилна жилищна сграда, които ползват общо локално отопление с дърва/въглища, могат да изберат един от следните варианти:
 • едно отоплително устройство за всички имоти в групата, или
 • отделни отоплителни устройства за всеки от имотите в групата, или
 • отделни отоплителни устройства за някои от имотите в групата и едно общо отоплително устройство за общо локално отопление  за останалите.
 1. Задължителни условия за участие

Всеки кандидат трябва да отговаря на определените за проекта изисквания, както следва:

 1. Да декларира писмено, че:
 • желае да подмени отоплителното си устройство/а на дърва/въглища  с конкретно посочено от него ново/нови отоплителни устройство/а, допустимо/и съгласно Поканата за кандидатстване, като придобие безвъзмездно правото на собственост върху новото отоплително устройство две години след доставката и монтажа му;
 • е съгласен да предостави безвъзмездно на общината отоплителното/ите устройство/а на твърдо гориво по ред и условия, определени от общината, с цел последващо предаване за рециклиране;
 • ще използва новото отоплително устройство в посочения имот най-малко до изтичане на период от 3 години от датата на доставката и монтажа му и да не използва за отопление уреди на дърва и въглища;
 • е съгласен да бъдат извършвани проверки от определени от общината лица за срок от 3 години от датата на доставката и монтажа на новото отоплително устройство;
 • е съгласен със задължението да използва конкретен тип гориво, указано от производителя за съответното отоплително устройство (ако е приложимо);
 • в имота не са извършени сходни инвестиции за подмяна на отоплително устройство за битово отопление, финансирани от друг европейски или национален източник (вкл. Програма LIFE, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Националната програма за енергийна ефективност, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Програма Развитие на регионите 2021-2027 г., План за възстановяване и устойчивост на Р България, DESIREE, REECL и др.);
 • в случай на продажба или прехвърляне на собствеността върху жилищния имот върху друго лице в рамките на 3 години от монтажа на новото отоплително устройство, ще предвиди условия, при които ще се гарантира използване на доставените отоплителни устройства от новия собственик в този период.
 1. Да подпише договор с общината след одобрение за участие в проекта.
 2. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителният уред.
 3. Да изгради за своя сметка отоплителна инсталация и други връзки, ако няма изградени такива, ако кандидатства за отопление чрез отоплителен уред изискващ такава инсталация.

С проверките, които общината ще извършва до изтичане на период от 3 години от датата на доставката и монтажа на новото устройство, ще се гарантира, че крайният получател използва за отопление полученото устройство, че не използва дърва и въглища и използва новото отоплително устройство с грижата на добър стопанин и отоплителното устройство не е унищожено, продадено или преотстъпено, демонтирано, разглобено или ремонтирано от неоторизирани лица в гаранционния срок.

 1. Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства  

Община Димитровград предоставя широка гама от екологични отоплителни устройства, сред които кандидатите могат да изберат най-подходящото съобразно желанието си и спецификата на жилището:

1. Топловъздушна камина на пелети със затворена горивна камера 6 kW

2. Топловъздушна камина на пелети със затворена горивна камера 8 kW

3. Топловъздушна камина на пелети със затворена горивна камера 10 kW

4. Топловъздушна камина на пелети със затворена горивна камера 12 kW

5. Камина на пелети с водна риза 12 kW

6. Камина на пелети с водна риза 18 kW

7. Камина на пелети с водна риза 25 kW

8. Пелетен котел 25 kW

9. Пелетен котел 33 kW

10. Пелетен котел 39 kW

11. Климатик 9000 BTU

12. Климатик 12 000 BTU

13. Климатик 15 000 BTU

14. Климатик 18 000 BTU

15. Климатик 24 000 BTU

16. Климатик 30 000 BTU

17. Термопомпа "въздух-вода" 6 kW

18. Термопомпа "въздух-вода" 8 kW

19. Термопомпа "въздух-вода" 12 kW

20. Термопомпа "въздух-вода" 16 kW

21. Термопомпа "вода-вода" 12 kW

22. Термопомпа "вода-вода" 16 kW

23. Термопомпа "вода-вода" 25 kW

24. Стоманен панелен радиатор (500x1200 мм)

25. Стоманен панелен радиатор (500x1800 мм)

Физическите лица имат право да кандидатстват за:

 • едно отоплително устройство на пелети, или
 • максимум три климатика, независимо от мощността им, или
 • една термопомпа „въздух-вода“, или
 • една термопомпа „вода-вода“.

За радиатори има право да кандидатства лице, което е избрало едно от следните отоплителни устройства: пелетна камина с водна риза, пелетен котел, термопомпа въздух-вода, термопомпа вода-вода. Кандидатът може да избере до три радиатора, независимо от размерите.

За улеснение на избора е публикуван електронен калкулатор, с който може да се изчисли какъв е най-подходящият отоплителен уред съобразно характеристиките на жилището на кандидата на адрес:  http://asp.moderal.org/Dimitrovgrad/OnlineCalc2.aspx

 1. Документи, които се подават при кандидатстване

Съгласно предоставените възможности, физическите лица могат да кандидатстват самостоятелно за подмяна на отоплителния уред на дърва/въглища в техния имот или да се обединят за прилагане на колективно решение за отопление с едно ново екологично отоплително устройство.

Физическо лице, което кандидатства самостоятелно за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища, подава следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване (Образец №1). Формулярът за кандидатстване се попълва по образеца и трябва да е правилно и изцяло попълнен и собственоръчно подписан от кандидата.
 • Декларация за съгласие с условията за участие (Образец № 2)
 • Декларация за използване на лични данни (Образец № 3)
 • Декларация за съгласие от съсобственик  на имота (Образец № 4). Прилага се само в случай, че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота. Декларация се попълва от всеки от съсобствениците, заедно с които кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху имота.
 • Подписано от кандидата пълномощно за упълномощаване на друго лице да подаде документите за кандидатстване от негово име. Прилага се в случай, че собственикът по различни причини е възпрепятстван или затруднен в определения за кандидатстване срок да подаде документите за  кандидатстване и те могат да бъдат подадено от упълномощено от кандидата лице. Представено е примерно пълномощно (Образец № 5). Образецът не е задължителен, но е задължителна информацията, съдържаща се в него.

Група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни жилищни обекти в жилищна сграда, които кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление с едно отоплително устройство:

Кандидати, желаещи да приложат колективно решение за локално отопление с едно общо отоплително устройство, представят общ Формуляр за кандидатстване. Всяко от лицата в групата за колективно решение за отопление поотделно попълва и подписва индивидуални документи за физическо лице, посочени по-горе. Документите за кандидатстване се подават от едно от лицата, упълномощено от всеки от останалите лица в групата, да подаде от негово име индивидуалните му документи, както и общите документи за кандидатстване, както следва: 

 • Формуляр за кандидатстване за колективно решение (Образец № 1А). Попълва се по образеца съобразно приложените инструкции за попълването му. 
 • Индивидуални документи на всяко от лицата в групата за колективно решение за отопление
 • Споразумение между кандидатите за колективно решение за отопление. Споразумението съдържа задължително трите имена и данните по лична карта на лицата в групата, адресите на жилищните имоти, вида на отоплителното устройство, за което кандидатстват, общ брой радиатори, ако има такива, място за монтаж на отоплителното устройство. В Споразумението всички собственици на жилищни обекти в групата за прилагане на колективно решение за отопление трябва да упълномощят един от кандидатите  да подаде от тяхно име документите по т.1 и т.2 по-горе. Споразумението се подписва  собственоръчно с три имена и подпис от всяко лице в групата.   

 

Посочените в настоящата точка образци на документи, както и проект на договор и други приложими документи са публикувани заедно с настоящата Покана на интернет страницата на общината на адрес: https://www.dimitrovgrad.bg/bg/tekushti-proekti/page/

 1. Срок и място за подаване на документи за кандидатстване

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е от 20.05.2024 г. до 31.07.2024 г. Документи се подават всеки работен ден от 09:30 до 18:00 ч. в офиса на Проекта, намиращ се на адрес: гр. Димитровград, ул. Цар Симеон № 5 В.

При подаване на документите за справка се представят:

 • лична карта на кандидата,
 • документ за собственост на жилищния имот, в който ще се подменя отоплителен уред (нотариален акт или друг приложим документ с доказателствена стойност).

При подаване на документите приемащите служители правят пълна проверка на място за пълнота на попълнения формуляр и документи към него. Данните от Формуляра за кандидатстване се завеждат в електронен регистър на кандидатите само при представяне на всички изисквани документи. Регистрационен номер се дава на кандидата след попълване на цялата информация.

Гражданите могат да получат допълнителна информация всеки работен ден и на телефон: 0882 548 736 от 9:30 ч. до 18:00 ч.

 1. Сключване на договор

Община Димитровград ще публикува покана към одобрените кандидати да подпишат договор с общината за безвъзмездно получаване на избраното отоплително устройство. Проектът на договор е публикуван за информация на гражданите към настоящата Покана за кандидатстване.

В случай, че до подписването на договор одобрен кандидат се откаже от участие, общината информира следващия класиран кандидат и сключва договор с него.

Общината ще информира своевременно одобрените кандидати за прогнозната дата за сключване на договор в зависимост от графика на доставка на отоплителните устройства. 

 

 

Файлове:

Последна промяна: 09:43:52, 16 Май 2024

Още новини

Изложба на френския автор Аббас Бани Хасан в ХГ "Петко Чурчулиев"

154

Художествена Галерия „Петко Чурчулиев” Димитровград   представя   АББАС  БАНИ  ХАСАН   Франция    „З а щ и т а  н а  ж и в о т а“ графика и дървени пластики събитието е част   „ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ“ 2024 г.  Аббас Бани Хасан е завършил скулптура в родния си…

Връчиха наградата наградата за поезия на Петър Чухов

350

На официална церемония бе връчена литературната награда за поезия "Пеньо Пенев" за 2024. Носителят на Националната награда "Пеньо Пенев" Петър Чухов получи своя приз за принос в развитието на българската поезия. „За мен е изключително удоволствие да връча тазгодишната награда един нестандартен, но много актуален поет, какъвто е Петър Чухов. Неслучайно наградата отива…

Рок концерт "Всички заедно" по повод Деня на Европа

161

 В навечерието на Деня на Европа, на 8 май /сряда/ от 19.00ч. на площад "България" в Димитровград ще се проведе рок концерт „Всички заедно“. В концертът ще участват рок групите „ХAЛА“ от Димитровград, „STATE OF MIND” и „PRIMA VISTA“ от Хасково и „AURORA“ от Свиленград. Те ще  изпълнят любими на няколко…

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ДВОЙКИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИН ВИТРО

397

                                                                                                 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ДВОЙКИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА иН ВИТРО   ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД    уведомява всички заинтересовани лица, че започва кандидатстването за финансово подпомагане за процедури  „Ин витро“  на лица, двойки живеещи във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми на територията…

Към всички новини