Отворена за кандидатстване е новата процедура за енергийна ефективност

Изображение 33542

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е открило Процедура по Приоритет 4 „Справедлив преход“, на Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027), BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“. Ръководството на община Димитровград предоставя на вниманието на заинтересованите страни – управителните съвети на сдруженията на собствениците, информацията за кандидатстване, намираща се на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51-991551164a73

В новата процедура се изисква задължително предоставяне на редица нови приложения и справки и значителен брой документи от крайните получатели на безвъзмездната помощ. Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Пълномощно/заповед на лицето, което подписва с електронен подпис от името на кандидата;

3. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване;

4. Партньорско споразумение;

5. Документ за регистрация на сдружение на собственици при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

6. Декларация за минимални помощи (ПРИЛОЖЕНИЕ №3);

7. Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата (ПРИЛОЖЕНИЕ №4) – предоставя се съгласно Закона за защита на личните данни заедно с всички документи и справки (предоставят се съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и на Закона за защита на личните данни), както следва:

·Справка, издадена от компетентната дирекция „Социално подпомагане”, потвърждаваща декларираните лица в т.1. на Приложение 4, които са получавали целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон 2023 г./2024 г.;

·Справка, издадена от компетентната дирекция „Социално подпомагане”, потвърждаваща декларираните лица в т.2. на Приложение 4, които получават месечни социални помощи за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението за участие, съгласно Закона за социалното подпомагане;

· Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за удостоверяване на информацията по т. 3 на Приложение 4 относно живущите лица в МЖС (обект на интервенция), чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата, обект на интервенция и са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност;

·справка от общината за предоставени социални/общински жилища, с която да се удостовери информацията в т.4. на Декларация 4 за лицата, които са с установени жилищни нужди и са настанени в социални (общински) жилища, по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите;

·справка/и от съответния/те работодател/и, потвърждаващи декларираните лица в т.5. на Приложение 4.

8. Заявление за участие (Приложение № 5).

9. ПРИЛОЖЕНИЕ №6: Доклад при обследване на сграда за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция, подписан от съответните експерти;

10. ПРИЛОЖЕНИЕ №7: Разходи за самостоятелен обект със стопанско предназначение;

11. ПРИЛОЖЕНИЕ №8: Финансова обосновка;

12. ПРИЛОЖЕНИЕ №9: Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“;

13. Пакет Техническа документация.

Допустими за енергийно обновяване по настоящата процедура са сгради, които са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012 г.

В тази връзка, за всяка сграда следва да се представи обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията на свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ (техническо обследване), което съдържа положителна оценка за сеизмичната осигуреност на строежа, в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове. Минималната информация, която е необходима за оценката на сеизмичната осигуреност на строежа, е дадена в приложение № 1 към НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Приоритет ще се дава на проектни предложения, насочени към осигуряване на подкрепа за енергийно уязвимите и енергийно бедните домакинства.  

Предвид че все още не функционира специфичната информационна система, необходима за прилагане на дефинициите за енергийна бедност и уязвими домакинства към Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинство в положение на енергийна бедност и на статут на уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия (ПМС № 267 от 07.12.2023 г.), по настоящата процедура приоритет ще се предоставя за МЖС, в която живущите:

- получават целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон (съгласно информация в т.1. на Декларация 4 и Справка от компетентната дирекция за „Социално подпомагане”)

- получават месечни социални помощи, съгласно Закона за социалното подпомагане за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението за участие (съгласно информация в т.2. на Декларация 4 и справка от компетентната дирекция за „Социално подпомагане”);

- които са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност (на база информация в т.3. на Декларация 4 и копия на документи, издадени от ТЕЛК/НЕЛК);

- които са с установени жилищни нужди и са настанени в социални (общински) жилища, по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите (съгласно информация в т.4. на Декларация 4 и справка от общината за лицата, на които са предоставени социални/общински жилища);

- които са заети в затихващите сектори - въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване (съгласно информация в т.5. на Декларация 4 и справка/и от работодател/и).

Проектните предложения трябва да бъдат съобразени и с Принципа за ненанасяне на значителни вреди („do no significant harm”/DNSH principle) по смисъла на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). На етапа на кандидатстване за всеки проект се извършва самооценка на мерките по отношение на принципите на "DNSH" като се попълва и подава към формуляра за кандидатстване Приложение 9: „Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ (DNSH)“ по отношение на шестте екологични цели:

- Смекчаване на изменението на климата;

- Адаптиране към изменението на климата;

- Устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

- Преход към кръгова икономика;

- Предотвратяване и контрол на замърсяването;

- Защита и възстановяване на воднотоотпадъци биоразнообразие и на водните екосистеми.

Необходимо е сдруженията на собствениците да се запознаят с новите изисквания и насоки за кандидатстване и при желание да изготвят всички изискуеми документи и справки посочени в тях. След подготовката им, съгласно Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, представителите на сдруженията на собствениците могат да внесат за преглед пълната документация в деловодството на общината в срок до 15 август 2024 г.    

Последна промяна: 09:35:29, 22 Юли 2024

Още новини

Австралийски джаз с български привкус в Димитровград

322

Австралийската банда “Дейвид Дауър Трио” с концерт в Димитровград, част от турнето им в България. Групата, която съчетава джаз, рок и дори български музикални влияния, за да създаде свое собствено оригиналнo звучене, е на пето турне в страната ни. След  Пловдив и София музикантите ще свирят в Димитровград на 10…

Кметът Иво Димов участва в Национален воден поход по река Марица

120

Кметът на община Димитровград Иво Димов участва в Националния воден поход по река Марица „Долна Марица 2024“. Над 50 участници с над 30 лодки поеха днес от село Райново по поречието на река Марица в един от най-живописните маршрути и най-дълъг участък с дължина 27 км. Националният воден поход се…

Европейски джаз вокалист ще пее на концерт в Димитровград в програмата "Късче от лятото"

375

На 4 юли от 20.00ч. на Централната градска алея ще се състои концерт на Акустично джаз трио със солист Мария Арнаудова. Специален гост на събитието ще бъде един от известните европейски джаз вокалисти Даниел Николов.    Даниел Николов (1998) е един от новите европейски джаз вокалисти. Роден и израснал в България,…

Изложба „Краят“ като вдъхновение

128

„Краят“ като вдъхновение и илюстрации по романа на Атила Бартиш от департамент „Изящни изкуства“ в НБУ Откриване на изложбата с участието на студентите, доц. д-р Дамян Дамянов, ръководител на проекта, и доц. д-р Калина Христова, ръководител на Департамент „Изящни изкуства“ към НБУ Изложбата включва илюстрации на студентите от департамент „Изящни…

Към всички новини