Народни читалища

Народно читалище Нов път-2011, с.Добрич

„НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ НОВ ПЪТ 2011”, с. Добрич, e учредено на 20.12.2011г. от 66 човека. Вписано е в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на Хасковския окръжен съд по ф.д.№44/2011г. като Сдружение с обществено полезна дейност през м. февруари 2012г. под партиден № 393 т.17 стр.72.На 24.02.2012 читалището е вписано…

Народно читалище Н.Хайтов-2008, кв.Млада гвардия, Димитровдрад

НЧ „Николай Хайтов – 2008“ е учредено, регистрирано и вписано в регистъра на народните читалища на Министерството на културата през 2008 година. Седалището на читалището е на адрес: Димитровград, кв. „Мариино“, бул. „Съединение“ № 54. Читалището е приемник на читалище „Мария Луиза“ и действува на територията на кварталите „Мариино“ и…

Народно читалище Рома-2004 кв.Млада гвардия, Димитровград

НЧ"Рома-2004"се намира в квартал"Изток",където населението е предимно от ромски произход.Всички членове на читалището са роми.Председател на читалището е Мария Пройкова,а секретар Елена Петкова.Дейността на читалището е насочена към запазване на обичаите и традициите на ромската общност в квартала,организиране на празници,тържества и др.,участие на младите хора от квартала в клубовете,школите и…

Народно читалище Отец Паисий Хиендарски-1934, с.Длъгнево

НЧ”Отец Паисий Хилендарски  1934 “ е регистрирано през 1934г.  До 1997 е развивало голяма активна дейност,но от 1997 до 2005г е в пълна разруха,не развива никаква дейност не е пререгистрирано. Сградата на читалището прилича на сграда след  бомбардировка. Книгите на библиотеката и костюмите на певческата група  са заключени в една…

Народно читалище Народен будител-1928, с.Върбица

НЧ „Народен будител 1928“ с. Върбица общ. Димитровград се основава през 1928 год. Художествената самодейност още в пъвите години е основна форма за съхранение на народните традиции и обичаи. До 1970 год. към читалището има сформирани смесен хор от 60 души и театрална група които имат много изяви.

Народно читалище Съзнание-1928, с. Г. Асеново

НЧ "Съзнание - 1928" е учредено на 24 януари 1928 г. в село Голямо Асеново от 19 основатели по идея на учителите Слави Петков и Борис Дерменджиев. Негов първи председател е Ангел Тилев, а касиер Паню Демирев. Сдобива се със свой собствен дом на 05.09.1964г., когато е завършена днешната сграда,…

Народно читалище СЪБУЖДАНЕ -1927 г. - с.Радиево

Целта на НЧ”Събуждане-1927”с.Радиево общ.Димитровград е да задоволява потребностите на гражданите , свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ , възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание, разширяване на знанията и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.