Наредби и правилници

Вътрешни правила на Общински съвет-Димитровград за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне  на достъп до обществена информация за повторно използване

Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на лица, двойки  живеещи във фактическо съжителство  и семейства, с репродуктивни проблеми на територията на Община Димитровград

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

П Р А В И Л Н И К  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

НАРЕДБА № 1  ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 2  ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

НАРЕДБА № 3  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

НАРЕДБА № 4  ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИРОВГРАД (ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ) 

НАРЕДБА № 5  ЗА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 6  ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

НАРЕДБА № 7  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

НАРЕДБА № 8  ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА № 9 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 11 ЗА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ДЕЙНОСТ 

НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 13  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

НАРЕДБА № 14 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

НАРЕДБА № 15 ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 16 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 17 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 19 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД (ПО ЧЛ. 196 АЛ.5 ОТ ЗУТ)

НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ „ДИМИТРОВГРАДСКО ДАРОВАНИЕ“  И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД С ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ

НАРЕДБА № 22 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Наредба № 23 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ И ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 Н А Р Е Д Б А   № 24 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ

Н А Р Е Д Б А  № 25 ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НАРЕДБА № 26  ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА,  ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ - Телефони за подаване на сигнали и срокове за изпълнение 

НАРЕДБА  №27  ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И  В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

НАРЕДБА  № 28 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД. 

Наредба № 29 за ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НАРЕДБА № 30  за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград. 

НАРЕДБА № 31 за управление на общинските горските територии в Димитровград.

НАРЕДБА № 32 ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ПРОМЯНА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

НАРЕДБА № 33 ЗА  УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 

НАРЕДБА №34 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Н А Р Е Д Б А № 35 за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Димитровград и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

НАРЕДБА № 36 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Димитровград

НАРЕДБА № 37за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Димитровград

НАРЕДБА № 38 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Н А Р Е Д Б А № 39 ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ и ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ на ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Н А Р Е Д Б А  № 40 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

НАРЕДБА № 41 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРА

НАРЕДБА № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград

НАРЕДБА № 43   за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Димитровград

НАРЕДБА №44 за условията и реда за използване на спортните обекти – собственост на Община Димитровград