Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 450 ОТ 16.5.2001 г.

О Б Щ И Н А - гр. Д И М И Т Р О В Г Р А ДР Е Ш Е Н И Е№ 450от 16.05.2001 г. На основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 от Наредбата за оценка на обектите подлежащи на приватизация и…

РЕШЕНИЕ № 449 ОТ 16.5.2001 г.

О Б Щ И Н А - гр. Д И М И Т Р О В Г Р А ДР Е Ш Е Н И Е№ 449от 16.05.2001 г. На основание чл.22 от ЗМСМА и на основание чл.30 от ЗППДОП и решение № 350/24.01.2001 г. на ОбС - Димитровград, Общински…

РЕШЕНИЕ № 448 ОТ 16.5.2001 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:О Б Щ И Н А - гр. Д И М И Т Р О В Г Р А ДР Е Ш Е Н И Е№ 448от 16.05.2001 г. На основание чл.22 от ЗМСМА и на основание чл.30 от ЗППДОП и решение № 425/25.04.2001 г. на ОбС - Димитровград, Общински…

РЕШЕНИЕ № 447 ОТ 16.5.2001 г.

О Б Щ И Н А - гр. Д И М И Т Р О В Г Р А ДР Е Ш Е Н И Е№ 447от16.05.2001 г. Общински съвет - Димитровград изменя раздел III-ти на решение № 111/22.03.2000 г., както следва: РАЗДЕЛ III Нова т.1. Такси за ползуване на…

РЕШЕНИЕ № 446 ОТ 16.5.2001 г.

О Б Щ И Н А - гр. Д И М И Т Р О В Г Р А ДР Е Ш Е Н И Е№446от16.05.2001 г. Общински съвет - Димитровград отлага разглеждането на точката: “Докладна записка относно: създаване на общинско предприятие “Паркинги и гаражи” за следващо заседание на ОбС.…

РЕШЕНИЕ № 445 ОТ 16.5.2001 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЧЕНИЕ:О Б Щ И Н А - гр. Д И М И Т Р О В Г Р А ДР Е Ш Е Н И Е№445от 16.05.2001 г. На основание чл.22 от ЗМСМА, Общински съвет - гр. Димитровград Р Е Ш И : Приема Наредба за реда при използване на…

РЕШЕНИЕ № 444 ОТ 16.5.2001 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:О Б Щ И Н А - гр. Д И М И Т Р О В Г Р А ДР Е Ш Е Н И Е№444от16.05.2001 г. На основание Постановление на МС № 85/04.04.2001 г. - чл.6 ал. 1, 2 и 3, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И :…

РЕШЕНИЕ № 510 ОТ 19.9.2000 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:О Б Щ И Н А - гр.Д И М И Т Р О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е № 510 от 19.09.2000 година 1.Общински съвет дава съгласие за промяна на предназначението на част от имот № 165 отреден “за озеленяване” и приобщаването…