Комисия за детето

За контакти:
Секретар на комисията
Адрес: Димитровград
бул. Г. С. Раковски №15
тел.: 0391/68 204


Към Община Димитровград, съгласно чл. 20а. ал. 1 от Закона за закрила на детето е създадена Комисия за детето с консултативни и координационни функции. В Комисията участват представители на общинската администрация, Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, Регионалния инспекторат по образованието, Регионалната здравна инспекция, Дирекция "Социално подпомагане", Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, представител на ОП”Детски и младежки център” и Общински ученически парламент.

Комисията е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето.

Председател на комисията е г- н Иво Димов - кмет на общината.

Файлове: