Въпроси и отговори

1.Имам постоянен и настоящ адрес в две различни населени места в страната. Къде ще мога да гласувам?

Трябва да фигурирате в избирателния списък в съответната секция по постоянния Ви адрес, където ще можете да гласувате. Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 20 март 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа).

Заявлението се подава в общината по настоящия Ви адрес.

След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящия Ви адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния Ви адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.


  1. Ще мога ли в предстоящите избори за народни представители на 04.04.2021 г. да гласувам по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфона си или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещавам секции?

В момента действащият Изборен кодекс не предвижда възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 04.04.2021 г. чрез посочените във въпроса Ви способи.


  1. Имам желание да участвам в предстоящите избори за народни представители като член на секционна или районна избирателна комисия. Към кого да се обърна?

Представете кандидатурата си на някоя от партиите и коалициите, които са парламентарно представени в момента или имат избрани представители в Европейския парламент.


  1. Живея в Англия. Искам да гласувам на парламентарните избори и на изборите за президент през 2021 г. Как да се регистрирам да гласувам онлайн (дистанционно) или в посолството в Лондон

Централната избирателна комисия ще определи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, със свое решение не по-късно от 05.02.2021 г.

Централната избирателна комисия ще определи местата и държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място с друго свое решение не по-късно от 13.03.2021 г.

Към настоящия момент Изборният кодекс не предвижда възможност за електронно дистанционно гласуване в предстоящите на 04.04.2021 г. парламентарни избори.

С горепосочените решения ще можете да се запознаете чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия.


  1. Кога и къде ще бъдат публикувани официалните кандидатски листи на парламентарните избори през 2021 г. Ще можем ли да ги получим в машинно четим формат?

Регистърът на кандидатите в тези избори ще бъде публично достъпен на интернет страницата на Централната избирателна комисия на 07.03.2021 г.

Регистърът на кандидатите в машинночетим формат ще бъде публикуван на интернет страницата на ЦИК в секцията „Архив от проведени избори“ в рубрика „Избори за народни представители за Народно събрание – 2021 г.“ след произвеждане на изборите.


  1. Бих искал да попитам как аз и моето семейство бихме могли да гласуваме в Германия. Трябва ли да подам заявление и ако да, къде и как. Ще мога ли да гласувам, ако не съм подал заявление?

Българските граждани, които имат право да избират, а именно: навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление по един от следните два начина:

- в писмена форма пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава. Това става чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа), утвърден от Централната избирателна комисия не по-късно от 09.03.2021 г., подписано саморъчно и подадено лично, или чрез писмо до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

В случай че не са подали заявление за гласуване извън страната по горепосочените начини, българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, в деня на изборите могат да направят това в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като подадат декларация по образец пред СИК (Приложение № 22-НС от изборните книжа), което ще Ви бъде предоставено в изборното помещение.

В случай че сте подали заявление и сте включен в избирателен списък за гласуване извън страната, ще бъдете служебно заличен от избирателния списък по постоянния Ви адрес в България, без да е необходимо да предприемате действия за това.

За повече информация за електронното заявление и информация за гласуването извън страната (места и изборни секции за гласуване извън страната) следете официалната интернет страница на Централната избирателна комисия – www.cik.bg


 

7. Съпругът ми е със статут на постоянно пребиваващ в България, но не е български гражданин. Иска да гласува, но не знаем дали има право. Моля отговорете на кои избори може да гласува и какво трябва да направим?

 

Съпругът Ви не разполага с активно избирателно право както на предстоящите избори за народни представители, насрочени за 04.04.2021 г., така и на изборите за президент и вицепрезидент, които предстоят през 2021 г, т.е., не може да гласува в тях.

Съпругът Ви би могъл евентуално да гласува на местни избори и на избори за Европейски парламент, ако е гражданин на друга държава –членка на Европейския съюз, и не е гласувал там и ако междувременно не настъпят промени в статута му.


8. Мога ли да гласувам и да бъда член на СИК, ако съм в процедура на смяна на лични документи?

Можете да бъдете член на СИК, ако сте в процедура на смяна на лични документи и отговаряте на предвидените в чл. 96 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс допълнителни условия за това.


9. Студент съм в Американския университет в Благоевград, а съм с постоянен адрес в град Димитровград. Въпросът ми е как мога да гласувам на изборите тази година, след като по време на гласуването ще бъда в Благоевград, а не в Димитровград?

При изборите за народни представители, насрочени за 04.04.2021 г., ако сте студент редовно обучение, можете да гласувате в секция по избор в населеното място, където се обучавате, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес след представяне на: документ за самоличност, надлежно заверена за съответния семестър студентска книжка, декларация по образец, че не сте гласувал и няма да гласувате на друго място, която ще Ви бъде предоставена в изборното помещение.