Допуснати/недопуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „хигиенист” във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Операти

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "ръководител/управител” във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05M9OP001-2.004-0013-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развити