Допуснати/недопуснати кандидати

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Европейски и национални програми и проекти”, дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности”, Общинска администрация Димитровград

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „САНИТАР В СОЦИАЛНА УСЛУГА” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.090-0001-C01 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА