Детска градина „Слънце”

Детска градина „Слънце”

Детска градина „Слънце” се намира в югозападната част на Димитровград и включва три сгради - детска градина и детска ясла и група в гр. Меричлери. Директор на детското заведение е Веска Гочева

Възпитателно-образователната програма в детската градина е вече с доказани в практиката  добри резултати, относно  ориентиране на детето в социалния свят, изграждане на навици за умствен труд  и формирането на самостоятелност, увереност и стремеж към успех.  В този свят на непринудено общуване учителите водят децата към откриване на знания и овладяване на разнообразни компетентности, които гарантират готовността им за прехода в новата институция – училището.

Детската градина  предлага допълнителни педагогически дейности по  английски език, карате, футбол, 7 вида спорт..

E-mail: [email protected]
Сайт: http://www.dg-slance-dgrad.com/

 

ДГ „Слънце, Детска градина

Сградата на детската градина се намира в югозападната част на Димитровград в кв. „Славянски” в близост до ОУ „Алеко Константинов”. Тя е реновирана и обновена по проект на фонд „Енергийна ефективност” и е  газифицирана. Сградата на детската градина разполага с 138 места с 6 целодневни групи за деца от 3 до 6г. Децата се обслужват от 15 броя педагогически персонал в това число един логопед,  един психолог и един учител по музика, един завеждащ здравен кабинет и  9 броя непедагогически персонал. Също така разполага с логопедичен кабинет за работа с деца с езиково-говорни нарушения и занимания  с ресурсен учител и психолог  на деца със специални образователни потребности.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Патриарх Евтимий” № 10
Телефон: 0391/2 49 65;

 

ДГ „Слънце,  Детска ясла

Сградата на детската ясла се намира в югозападната част на Димитровград в кв. „Славянски” в близост до ОУ „Алеко Константинов” и до сградата на  детска градина.   Тя е обновена по проект от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” Материалната база е много добра, съобразена с възрастовите особености на децата и благоприятна за тяхното отглеждане, възпитание и обучение.

Детската ясла разполага със 123 места и функционира с 6 целодневни групи, разпределени в 2 групи за деца на възраст от 3 до 6 г. и 3 групи за деца от 10 месеца до 3 години. Децата се отглеждат и възпитават от 6 медицински сестри, 4 педагогически специалисти и 14  броя непедагогически персонал. Също така разполага с логопедичен кабинет за работа с деца с езиково-говорни нарушения и занимания  с ресурсен учител и психолог  на деца със специални образователни потребности.

Към детската ясла функционира и детска кухня, която предлага храна за деца от 10 месеца до 3 години. Храната, която родителите получават от детската кухня отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм. Услугата „детска кухня” е с капацитет от 40 до 60 деца.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Христо Г. Данов“, №4
Телефон: 0391/ 2 49 84

 

Целодневна група в гр. Меричлери

Групата е присъединена към ДГ „Слънце” с Решение № 299/30.06.2016 г. на Общински съвет гр. Димитровград и Заповед № РД-06-1013/08.07.2016 г. на Кмета на Община Димитровград. Сградата се намира в югоизточната част на града, в близост  до училището и на 17 км. от  Димитровград. Сградата е обновена и реновирана по проект от фонд „Енергийна ефективност, след което бе  извършен цялостен ремонт на кухненския блок, санитарни възли, физкултурен салон и външна изолация по проект, финансиран от Японското посолство у нас. Тя разполага с три просторни занимални  и спални, физкултурен салон, широк външен и вътрешен двор.

Детското заведение е с капацитет от 69 деца с функционираща 1 целодневна група за деца  от 3 до 6 г. 5 членен персонал се грижи за тях – 2 педагогически специалисти, 1 завеждащ здравен кабинет и 2 помощно-обслужващ  персонал.

Адрес: гр.Меричлери, ул. „Пеньо Хасърджиев” № 48
Телефон: 03921-20-33
E-mail: [email protected]