Решение №1152 – Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград

Решение №1152 – Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград по Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград за 2023 г.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1152

 

От 27.7.2023 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

1. Приема и утвърждава за реализация Програма за отпускане стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград по Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград за 2023 г.

2. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

ПРОГРАМА

 

за условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ от община Димитровград ЗА 2023 ГОДИНА

 

 1. Финансирането за 2023 г. от община Димитровград по Наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения е в размер на общо 40 000 лева.

 

 1. Дете/младеж до 19 години е всяко дете/младеж до 19 години, с постоянен и/ или настоящ адрес на територията на Община Димитровград, което е обхванато от образователната система в предучилищна, основна и гимназиална степен на образование.

 

 1. Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж до 19-годишна възраст с доказани изяви на регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта на наука, техника, изкуство, култура и спорт.

 

 1. Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в т. 6 стипендии или еднократно финансово стимулиране. Кандидатът попълва в Приложение 4 петте си най-високи постижения и прилага съответните сертификати, доказващи постиженията.

 

 1. Не се допуска двойно финансиране за едно и също постижение и не се отпускат стипендии на деца и младежи ако те са получили или получават стипендия за постиженията си или получават стипендия според правилата за отпускане на стипендии от МОН, община Димитровград или други организации за същото постижение.

 

6. Стипендиите и еднократното финансово стимулиране са обособени в два раздела:

 1. Стипендия “Димитровградско дарование”.

Стипендията „Димитровградско дарование” се дава на дете и/или младеж до 19 годишна възраст класирано до трето място на официален форум от европейско или световно ниво за 2022-2023 учебна година (15.09.2022 г. - 14.09.2023 г.). Размерът на стипендията „Димитровградско дарование” е до 2000 лева.

 1. Еднократно финансово стимулиране.

Еднократният финансов стимул се дава на деца и/или младежи до 19 години, класирани до трето място на общинско и/или областно ниво, и за участие и/или класиране на национално и международно ниво за 2022-2023 учебна година (15.09.2022 г. - 14.09.2023 г.). Размерът на еднократния финансов стимул е до една МРЗ, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, но не по-малко от 100 лв.

 

7. Стипендии и еднократното финансово стимулиране на деца и младежи до 19 години може да се дава по искане на:

1.младежът при навършено пълнолетие;

2.законен представител от името на малолетното лице,

3.от непълнолетните лица със съгласието на техните законни представители.

 

8. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване по образец;

- Попълнено Приложение 4 с до пет постижения на младежа.

- Документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта;

- Документ/оригинал или заверено копие/, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;

- Копие от доказателства /сертификати, грамоти и други/, но не повече от пет, за участия през 2022-2023 учебна година в местни, регионални, национални или международни прояви в областта, за която се кандидатства, съответстващи на информацията в Приложение 4, за които на ученика не са присъждани финансови стимули по Наредба 21. Сертификатите се номерират и подреждат по реда и съответстват на описаните постижения в Приложение 4.

- Мотивационно писмо;

- Препоръка от преподавател/ треньор в областта, за която се кандидатства, за начален етап от класен ръководител. При липса на издаден сертификат за описано постижение преподавателят/ треньорът удостоверява в препоръката съответното постижение. Когато кандидатът е състезател от спортен клуб прилага заверена разпечатка от календара на националната и международната федерация, като бъдат отбелязани състезанията, в които е участвал.

- Служебна бележка от учебното заведение, че ученикът няма наложени наказания по чл. 199, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗПУО през учебната 2022/23 година.

 

При подаване документите се проверяват от Секретаря на комисията. Непълни или некоректно попълнени документи не се приемат.

 

9. Документите за кандидатстване по образец се получават в стая 12 или по електронен път от сайта на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg.

 

10. През 2023 г. се провежда една сесия за отпускане на стипендии през м. септември.

 

11. Срокове за кандидатстване:

- Срокът за кандидатстване на децата и младежите за отпускане на стипендии е от 15.09.2023 до 30.09.2023 г. Пълният пакет с документи за кандидатстване се подават в стая 12. Информация по процедурата и отпускането на стипендиите могат да бъдат направени всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в стая 132 или на телефон 0391/ 68 316.

До 10. 10. 2023 г. ЕКК по стипендиите и финансовото стимулиране на свое заседание извършва оценка на документите съгласно Приложение 4 и изработва протокол с предложение за присъждане на стипендии и отхвърлените кандидати.

 

12. Комисията публикува решенията си в официалния сайт на Община Димитровград.

 

13. Комисията предоставя достъп до информация за дейността и решенията си на всеки заинтересован.

 

14. В края на календарната година Комисията представя отчет за дейността си пред Общински съвет и кмета на Община Димитровград.

 

 

 

 1. г.

Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СПИСЪК 1

 

на национални олимпиади, състезания и националните състезания по професии, организирани от МОН, които ще подлежат на оценяване за 2022-2023 учебна година

(съгласно Заповед № РД09-4059/30.08.2022 г.на Министъра на МОН)

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката

 

 

З А П О В Е Д

 

№ ……РД09-4059/ 30.08.…….…………./……………2022 г.

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022 – 2023 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и

ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022 – 2023 година съгласно приложение № 1 на националните състезания през учебната 2022 – 2023 година съгласно приложение № 2 и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година съгласно приложение № 3.

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на образованието (РУО) и на експертите в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” и дирекция „Професионално образование и обучение“.

Началниците на РУО да връчат копие от заповедта на директорите на училищата от съответния регион за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мария Гайдарова – заместникминистър на образованието и науката.

30.8.2022 г.

X

ПРОФ. САШО ПЕНОВ

Министър на образованието и науката

Signed by: Sasho Georgiev Penov

Приложение № 1

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

 

 

ОБЩИНСКИ КРЪГ

 

Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

 

Ученическа олимпиада

Класове

Брой състеза телни групи

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

21.01.2023 г.

Български език и литература

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

6

до 27.01.2023 г.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 15.01.2023 г.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 08.01.2023 г.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 22.01.2023 г.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 22.01.2023 г.

Руски език

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

до 08.01.2023 г.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

до 22.01.2023 г.

Математика

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

9

до 11.12.2022 г.

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

5

до 07.01.2023 г.

Информационни технологии

V – VII, VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

3

до 15.12.2022 г.

Лингвистика

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

до 08.01.2023 г.

Философия

VIII – Х и ХІ – ХІІ

2

до 18.01.2023 г.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

8

до 15.01.2023 г.

География и икономика

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ

7

до 16.01.2023 г.

Гражданско образование

I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ

4

до 02.03.2023 г.

Физика

VII, VIII, IX, X, XI, ХII

6

до 15.01.2023 г.

Астрономия

V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII

4

до 13.01.2023 г.

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

до 22.01.2023 г.

Биология и здравно образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

до 30.01.2023 г.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII

3

до 07.02.2023 г.

 

 

ОБЛАСТЕН КРЪГ

 

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

 

Ученическа олимпиада

Класове

Брой състеза телни групи

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

25.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Български език и литература

V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII

6

25.02.2023 г.

Начало 9:00 ч

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

01.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

05.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

11.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

11.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Руски език

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

04.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

11.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Математика

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

9

12.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

5

04.02.2023 г.

Начало 09:00 ч.

Информационни технологии

V – VII, VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

3

до 19.02.2023 г.

Лингвистика

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII

8

10.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

Философия

VIII – Х и ХІ – ХІІ

2

04.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ

8

26.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

География и икономика

V, VІ, VІІ, VІІІ - ІХ, Х, XI - ХІІ

6

18.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Гражданско образование

I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ

4

до 17.03. 2023 г.

Физика

VII, VIII, IX, X, XI, ХII

6

18.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

Астрономия

V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII

4

17.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

11.02.2023 г.

Начало 14:00 ч.

Биология и здравно образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

19.02.2023 г.

Начало 9:00 ч.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII

3

11.03.2023 г.

Начало 9:00 ч.

 

 

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

 

Класове и състезателни групи, за които се провежда национален кръг

 

Ученическа олимпиада

Класове

Брой състеза телни групи

Време на провеждане

Знам и мога

IV

1

01.04.2023 г.

Български език и литература

VII, VIII – Х, XІ и ХII

4

09.04.2023 г.

Английски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

12.03.2022 г.

Немски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

31.03. – 02.04.2023 г.

Испански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

26.03.2023 г.

Италиански език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

18.03.2023 г.

Руски език

VIII, IX, X, XI и ХII

5

11.03.2023 г.

Френски език

VIII, IX, X, XI и ХIІ

5

19.03.2023 г.

Математика

VII, VIII и IX–ХII

3

07.04. – 09.04.2023 г.

Информатика

IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII

5

10.03. – 12.03.2023 г.

Информационни технологии

V – VII, VIIІ – Х, ХІ – ХІІ

3

21.04. – 24.04.2023 г.

Лингвистика

VIII, IX, X, XI и ХІІ

5

21.04. – 24.04.2023 г.

Философия

VIII – Х и ХІ – ХІІ

2

24.03. – 26.03.2023 г.

История и цивилизации

VII, Х и ХII

3

28.04. – 30.04.2023 г.

География и икономика

VII, VIII – IX, X, ХІ – ХII

4

31.03 – 02.04.2023 г.

Гражданско образование

I – IV, V – VII, VIII – X и

ХІ – ХІІ

4

28.04. – 30.04.2023 г.

Физика

VII, VIII, IX, X, ХІ – ХII

5

01.04. – 02.04.2023 г.

Астрономия

VІІ – VІІІ, ІХ – Х и ХІ – ХІІ

3

05.05. – 07.05.2023 г.

Химия и опазване на околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII

5

18.03. – 19.03.2023 г.

Биология и здравно образование

VII – VIII, IX – X и ХI – ХII

3

25.03. – 26.03.2023 г.

Техническо чертане

VII – VIII и IX – ХII

3

21.04. – 23.04.2023 г.

 

Приложение № 2

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022–2023 ГОДИНА

 

СЪСТЕЗАНИЕ

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Математика

 1. Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, 27.01. – 29.01.2023 г., гр. София
 2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“, 16.03.2023 г., 12.00 ч.
 3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас,

25.03.2023 г.

 1. Пролетни математически състезания „Проф. Дочо Дочев“, 24.03. – 26.03.2023 г.:

- V – VІІ клас, гр. Варна; - VIII – XII клас, гр. Бургас.

 1. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, 13.05.2023 г.

Информатика

 1. Национален есенен турнир по информатика, 25.11. – 27.11.2022 г., гр. Шумен
 2. Пролетни състезания по информатика, 28.04. – 30.04.2023 г., гр. В. Търново
 3. Национален летен турнир по информатика, 02.06. – 04.06.2023 г., гр. Пловдив.

Информационни технологии

 1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон

Атанасов”, 02.12. – 04.12.2022 г., гр. София.

 1. Национално състезание по компютърни мрежи, 31.03. – 02.04.2023 г., гр. София

Лингвистика

Национално състезание по лингвистика, 20.01. – 22.01.2023 г., гр. София

Физика

 1. Есенно национално състезание по физика, 11.11. – 13.11.2022 г., гр. Сливен
 2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 03.02. – 05.02.2023 г., гр. Кюстендил.
 3. Пролетно национално състезание по физика, 04.03. – 06.03.2023 г.,

гр. Варна

Химия и опазване на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи, 07.04. – 09.04.2023 г., гр. Банско

Природни науки и екология

Представяне и защита на проекти, 19.11. – 20.11.2022 г., гр. Копривщица

Природни науки и екология

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки

(химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас,

03.06. – 04.06.2023 г, гр. София

Ключови компетентности по природни науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),

10.06. – 11.06.2023 г., гр. Димитровград

Предприемачество

Национално състезание „Практични финанси” I кръг – до 19.03.2023 г.

II кръг – 08.04. – 09.04.2023 г., гр. София

Английски език

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Общински кръг – до 09.10.2022 г.

Областен кръг – до 23.10.2022 г.

Национален кръг – 12.11. – 13.11.2022 г., гр. Добрич

Немски език

Национален конкурс за театър на немски език, 11.05. – 13.05.2023 г.

Немски език

Национално състезание за написване на есе Национален кръг – м. април 2023 г.

Френски език

Национален конкурс за театър на френски език, м. април 2023 г.

Испански език

Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2023 г.

Английски език,

Испански език,

Италиански език, Немски език, Руски език, Френски език

Многоезично състезание Областен кръг – 15.10.2022 г.

Национален кръг – 19.11.2022 г., гр. Ловеч

Религия

Национален конкурс „Бог е любов” Областен кръг – до 30.03.2023 г.

Национален кръг – юни 2023 г.

Музика

Национално състезание „Ключът на музиката“ Общински кръг – 20.01.2023 г.

Областен кръг – 17.02.2023 г.

Национален кръг – 17.03. – 20.03.2023 г., гр. Пловдив

Хореография

Национално състезание „Фолклорна плетеница” Областен кръг – до 08.04.2023 г.

Национален кръг – 02.06. – 04.06.2023 г., гр. Бургас

Финансова грамотност

Национално състезание по финансова грамотност Областен кръг – 18.02.2023 г.

Национален кръг – 18.03.2023 г., гр. Пловдив

Компютърно моделиране

Общински кръг – до 03.12.2022 г.

Областен кръг – 18.02.2023 г.

Национален кръг – 21.04. – 23.04.2023 г., гр. Шумен

Лаборатория за изкуство

Национално състезание по изобразително изкуство Общински кръг – 25.02.2023 г., 14.00 ч.

Областен кръг – 01.04.2023 г., 14.00 ч.

Национален кръг – 09. – 11.06.2023 г., гр. София

Безопасност на движението по пътищата

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата Общински кръг до 27.02.2023 г.

Областен кръг до 30.04.2023 г.

Национален кръг

 • V – VІІ клас, 09.06. – 11.06.2023 г., гр. Ботевград
 • VIII – X клас, 23.06. – 25.06.2023 г., гр. Сунгурларе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СПИСЪК - 2

 

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година,

утвърден със Заповед № РД09-4520/16.09.2022 г. на министъра на образованието и науката

 

НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

 

ИЗЯВИ

СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОРИ

1

2

3

4

5

 

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ:

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ “НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”

 

 

 

 

1.

Международен екологичен форум „Сребърна” (Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда „Сребърна – 2023”; Международен конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема „Планетата Земя – безценен дар”)

юни

2023 г.

Силистра

НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Силистра

 

НАПРАВЛЕНИЕ “ИЗКУСТВА”

 

 

 

2.

Международен детски фестивал „Млади таланти”

 

април-май 2023 г.

София

НДД

3.

Международен конкурс „Аз обичам Черно море“

октомври 2022 г.

Несебър

НДД, ЦПЛР-ОбДК и Община Несебър

4.

ХХIII Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”

април

2023 г.

Хасково

РУО – Хасково

5.

ХХIII Международен детски конкурс „Южни слънца”

03-05 май 2023 г.

Петрич

РУО – Благоевград, НДД,

ЦПЛР-ОДК и Община

Петрич

 

6.

Международен културен форум „Велики Преслав“

април

2023 г.

Велики Преслав

Община Велики Преслав

 

7.

Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

общински – до

31.03.2023 г.;

 

 

 

 

Областен – до

30.04.2023 г.;

 

 

 

Национален – до 30.06.2023 г.

Общини

 

 

 

 

 

Областни центрове

 

 

 

 

София

 

РСПБЗН, СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН, клубове ППС, РУО на МОН, експерти ММС, училища и ЦПЛР

 

РСПБЗН, СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН, РУО на МОН,

експерти ММС, общински

отдели по образование, училища, ЦПЛР

 

ГДПБЗН – МВР, ММС, НДД,

БФППС, РУО на МОН, училища и ЦПЛР

8.

Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век” за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации

юни 2023 г.

 

София

 

НДД

 

 

НАЦИОНАЛНИ ИЗЯВИ:

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”

 

 

 

1.

Седмица на мобилността и Ден без автомобили

 

октомври 2022 г.

Всички области

НДД, РУО

2.

Турнир на МПО „Млад огнеборец” за преходната купа „Юлиян Манзаров”

октомври 2022 г.

Ловеч

МОН, ГДПБЗН-МВР, ММС,

НДД, РУО на МОН, училища и ЦПЛР, Община Ловеч

3

Изложение-конкурс за младежко научно-техническо творчество

октомври 2022 г.

Горна Оряховица

Община Горна Оряховица

4.

Национален конкурс „Родолюбие”

ноември 2022 г.

София

РУО – София-град, НДД

5.

VI Национален исторически конкурс и национална конференция за историческа памет – „Будител“

ноември 2022 г.

Варна

1 ЕГ – Варна, РУО – Варна, Община Варна

6.

Турнир по английска реч и дебати

ноември 2022 г. – април 2023 г.

По график

НДД

7.

Национален конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни”

декември 2022 г.

София

МОН, НДД

 

8.

Конкурс по превод от френски и от испански език „Иван Иванов“

февруари – март 2023 г.

Варна

4 ЕГ – Варна, РУО – Варна, Община Варна

9.

Национална средношколска сесия по физика

 

април

2023 г.

София

СФБ

10.

Младежка астрономическа конференция

7-9 април 2023 г.

Варна

РУО, НДД, ЦПЛР-НАОП и Община Варна

11.

Прояви от целогодишната програма на Ученически институт по математика и информатика (УчИМИ):

 • Ученическа конференция
 • Ученическа секция на УчИМИ към Пролетна конференция на СМБ
 • Лятна изследователска школа с международно участие (ЛИШ)

 

 

 

януари - август 2023 г.

 

 

 

Съгласно програма

Община Севлиево, Институт по математика и

информатика (ИМИ) – БАН,

НДД

12.

Ден на Земята

22 април 2023 г.

Всички области

НДД, РУО, ЦПЛР

 

13.

Национално състезание „Природата – наш дом“

април

2023 г.

София

НДД

14.

Втора Национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и информатика“

25-26 април 2023 г.

София

ХТМУ, РУО-София-град

15.

Ученическа философска конференция „Човек – свят“

март

2023 г.

Бургас

РУО, СУ „Епископ

Константин Преславски“ Бургас

16.

Национален ученически празник „За хляба наш...“

28-29 април 2023 г.

Благоевград

НДД, РУО, ЦПЛР-ЦЛТРДБ и Община Благоевград

17.

„Астро парти Байкал“

май

2023 г.

С. Байкал, Община Долна Митрополия

НДД, Община Долна

Митрополия, РУО – Плевен

18.

Национални състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм

 

11-14 май 2023 г.

Ловеч

НДД, ЦПЛР-ОДК и Община

Ловеч

19.

Национален конкурс „Зелена планета 2023”, част от Международен детски екологичен форум

 

 

 

 

юни

2023 г.

 

София

НДД

20.

Национална конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“

март

2023 г.

Добрич

СУ „Св. Климент Охридски“,

РУО на МОН и Община

Добрич

 

21.

Национален фестивал „Наука на сцената“

април

2023 г.

Севлиево

Община Севлиево

22.

„Народните будители и Аз“

май – юни 2023 г.

Пловдив

РУО на МОН Пловдив

23.

Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

май-юни

2023 г.

София

НДД

 

24.

Национални състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм

02-04 юни 2023 г.

 

Пазарджик

НДД, РУО и Община Враца,

РУО- Хасково

Община Харманли

25.

Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”

 

районни –

м. април 2023 г.;

 

 

областни –

м. май 2023 г.; национален –

м. юни 2023 г.

Съгласно график

 

 

 

Съгласно график

 

Съгласно график

СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН – МВР, РУО на

МОН, училища, общини;

СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН – МВР, РУО на

МОН, училища, общини; МОН, ГДПБЗН – МВР, НДД, РУО на МОН, училища

26.

Зелена седмица

юни

2023 г.

Всички региони

НДД, РУО

 

27.

Литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят”

януари – юни 2023 г.

Варна

РУО, Община, Първа езикова гимназия – Варна

28.

Световен ден на околната среда

5 юни 2023 г.

Всички региони

НДД, РУО

 

29.

Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов”

март

2023 г.

Разград

РУО-Разград, ЦПЛР-ЦУТНТ – Разград, Община Разград

30.

Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

март

2023 г.

Бургас

Община Бургас, РУО-Бургас,

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

31.

Ден на река Дунав

 

29 юни 2023 г.

Всички области

НДД, РУО

32.

 

 

 

 

 

 

Републикански състезания на младежките противопожарни отряди

(МПО) „Млад огнеборец”

 

 

 

 

 

Районни –

м. април 2023 г.;

 

 

Областни –

м. май 2023 г.;

 

 

Републикански –

м. юни 2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

КК „Албена” и с.

Кранево, община Балчик

РСПБЗН, СУПБЗН/ОУПБЗН - ГДПБЗН, клубове ППС,

РУО, общини, училища,

ЦПЛР

РСПБЗН, СУПБЗН/ОУПБЗН към ГДПБЗН, клубове ППС,

РУО, експерти ММС, общини, училища, ЦПЛР НДД, ГДПБЗН - МВР,

МФВС, ГДПБЗН, НДД, РУО, училища и ЦПЛР

33.

Национални състезания по науки и технологии с ученици от V до VІІ клас по: природни науки, екология и технологии (модули: природни науки, конструиране, алтернативни енергийни източници – слънчева енергия)

юни

2023 г.

Кранево

НДД

34.

Национални конкурси по науки и технологии с ученици от VІІІ до ХІІ клас по природни науки, приложно-технически науки и естествени науки (икономика, програмни продукти, химия, ХВП, ел. прибори, устройства и комуникационни средства, физика, астрономия, космос, биотехнологии, биология, екология, енергийна ефективност)

юни

2023 г.

Кранево

НДД

 

 

 

35.

Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм (ФИА) - по безопасност на движението и приложно колоездене (10 – 12 години)

април – юни 2023 г.

Съгласно сп.

календар на

НДПК

НДД, общини

36.

Републикански шампионат „Младежта за безопасност на движението” – по безопасност на движението и приложно колоездене (12 – 15 години)

април – юли 2023 г.

Съгласно сп.

календар на

НДПК

НДД, общини

 

НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗКУСТВА”

 

 

 

 

37.

Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите”

октомври 2022 г.

Кърджали

НДД, ЦПЛР-ОДК, РУО на МОН и Община Кърджали

38.

Национален конкурс по фотография „Фотоприказки

октомври 2022 г.

Кърджали

НДД, ЦПЛР-ОДК, РУО на МОН и Община Кърджали

39.

Национален конкурс за православна поезия и проза „Рождество на спасителя”

ноември декември 2022 г.

Бургас

НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Бургас

40.

Национален конкурс за рисунка „Моят празник“

ноември - декември 2022 г.

Стара Загора

ЦПЛР и Община Стара Загора

41.

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”

май 2023 г.

Бургас

РУО на МОН и Община Бургас

42.

ХVІII Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента”

1 ноември 2022 г.

Севлиево

НДД, ЦПЛР-ДК и Община Севлиево

43.

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден”

декември 2022 г.

София

НДД

 

44.

XVI Национален конкурс „Морето, морето, морето...” за литературно творчество и компютърна рисунка

ноември 2022 г.

Варна

НДД, РУО – Варна, ЦПЛРОДК и Община Варна

45.

Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“ за рисунка, есе, фотография, презентация, репортажна статия

януари – май 2023 г.

 

Стара Загора

НПГВМ „Иван Павлов“, РУО и Община Стара Загора

46.

Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан”

14 февруари 2023 г.

Сунгурларе

 

НДД, РУО на МОН – Бургас,

ЦПЛР-ОДК и Община Сунгурларе

47.

Национален конкурс „Моите детски мечти”

февруари 2023 г.

София

НДД

 

48.

XXIV Национален конкурс „Любовта в нас” за литературно творчество

февруари 2023 г.

Варна

НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Варна

49.

Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“

март 2023 г.

Варна

НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Варна

50.

XVII Национален конкурс за изпълнители на забавна песен

април

2023 г.

Пловдив

ЦПЛР-ОДК и Община Пловдив

51.

Национални ученически хорови празници

март-април 2023 г.

Шумен

РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Шумен

52.

XXV Национален конкурс „Малките нашенци” за весела детска рисунка

 

февруари - март 2023 г.

Казанлък

НДД, ЦПЛР-ОДК и Община Казанлък

53.

Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция”

октомври 2023 г.

Бургас

ЦПЛР-ОДК и Община Бургас

54.

XXVII Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов”

април

2023 г.

Варна

НДД, РУО, ЦПЛР-ОДК и Община Варна

55.

Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“

 

март – май 2023 г.

Стара Загора

2 ОУ „Петко Р. Славейков“,

РУО и Община Стара Загора

56.

ХІХ национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие”

април

2023 г.

Панагюрище

НДД, Община Панагюрище,

ЦПЛР-ОДК – Панагюрище

57.

Национален конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава”

април 2023 г.

София

НДД

 

58.

Национален литературен конкурс „Писма до себе си“

април – май 2023 г.

Стара Загора

Община Стара Загора

59.

Национален детски конкурс за рисунки на кулинарна тематика „Рецептите на баба”

април 2023 г.

София

НДД

60.

ІХ Национален конкурс с международно участие „България в картини и слово”

април - май 2023 г.

Търговище

НДД, Община и ЦПЛР-ОДК – Търговище

61.

Национален конкурс за детска рисунка „Приказният свят на моя роден край“

април 2023 г.

Цар Калоян

Община Цар Калоян

62.

Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“

май 2023 г.

Шумен

НДД, ЦПЛР-ОДК и Община Шумен

63.

Национална изложба-конкурс за детска рисунка „Детство мое – реално и вълшебно”

май 2023 г.

Ловеч

НДД, ЦПЛР-ОДК и Община

Ловеч

64.

Национални конкурси за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”

май 2023 г.

София

НДД

 

65.

Национален балетен конкурс за купа „Българска роза”

май 2023 г.

Казанлък

НДД, ЦПЛР-ОДК и Община Казанлък

66.

Национален конкурс за изобразително и фотоизкуство и за литературно творчество „Аз и моите приятели животните“

юни 2023 г.

София

НДД

67.

Национален ученически литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена“

октомври 2022 г. - юни 2023 г.

Бургас

Община Бургас

68.

Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев”

май 2023 г.

Враца

НДД, РУО, ЦПЛР-ЦРД и Община Враца

69.

Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка”

април – юни 2023 г.

София

НДД

70.

 

XVI Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен Морско конче”

юни

2023 г.

Варна

РУО, ЦПЛР-ОДК и Община

Варна

71.

Национален конкурс за детска рисунка „Под дъгата на детството”

април 2023 г.

Сандански

3 ОУ „Христо Ботев” и Община Сандански

72.

Национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“

 

май 2023 г.

Стара Загора

Община Стара Загора

73.

Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ...”

май 2023 г.

Варна

ЦПЛР-ОДК, РУО и Община

Варна

74.

Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен”

 

1 юни 2023 г.

София

РУО София-град, НДД

1

2

3

4

5

75.

Национален литературен конкурс „Рицарска постъпка”

 

1 юни 2023 г.

София

РУО София-град, НДД

76.

 

Национален ученически кинофест за късометражно кино

юни 2023 г.

Стара Загора

ЦПЛР – Стара Загора

77.

Национален ученически конкурс „Моята България“ за художествена фотография

07-08 юли 2023 г.

Варна

ЦПЛР-ОДК - Варна

             

 

 

Използвани съкращения:

 • МОН – Министерство на образованието и науката
 • МВР - Министерство на вътрешните работи
 • ММС – Министерство на младежта и спорта
 • РУО – Регионално управление по образованието
 • ЦПЛР – центрове за подкрепа за личностно развитие
 • ОДК – Обединен детски комплекс
 • ОбДК – Общински детски комплекс
 • ЦРД – Център за работа с деца
 • ЦУТНТ – Център за ученическо техническо и научно творчество
 • НАОП – Народна астрономическа обсерватория с планетариум
 • ОЦИДЗИ - Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси
 • СУ – Средно училище
 • ОУ – Основно училище
 • РСПБЗН – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
 • СУПБЗН/ОУПБЗН – Столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението”/ Областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението”
 • ГДПБЗН – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
 • СБУ – Синдикат на българските учители
 • ППС – Пожароприложен спорт
 • БФППС – Българска федерация по пожароприложен спорт
 • РКИЦ – Руски културно-информационен център
 • СБА – Съюз на българските автомобилисти
 • БЧК – Български червен кръст
 • ДНСП – Дирекция „Национална служба полиция”
 • НДПК – Национално движение по приложно колоездене
 • БФА – Българска федерация по авиомоделизъм
 • БФАМС – Българска федерация по автомоделен спорт
 • БФКС – Българска федерация по корабомоделен спорт
 • СБП – Съюз на българските писатели
 • СБЖ – Съюз на българските журналисти
 • СОСЗ – Съюз на офицерите и сержантите от запаса
 • КПД – Културно-просветно дружество
 • НСЧ – Национален съюз на читалищата
 • НСБМТД – Национален съюз на българските музикални и танцови дейци
 • НСК – Национален спортен календар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК – 3-1

на национални и международни олимпиади, състезания и конкурси,

които ще подлежат на оценяване за 2022-2023 учебна година

(съгласно Постановление № 94 от 30.05 2022 г. за приемане на Програма на мерките за закрила

на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. на МС)

ПРОГРАМА

на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.

 

РАЗДЕЛ I. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

 

 

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1.

Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:

Подпомагане за обучение в курсове по изкуства - майсторски класове, летни академии, пленери, подпомагане за участие в национални и международни конкурси.

Ученик от VIII до XII клас от държавно училище, финансирано чрез Министерството на културата (МК) или ученик в частно училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2022 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, включен в Раздел I от Програмата.

Ученик от държавно училище, финансирано чрез Министерството но културата (МК) или от частно училище, класиран индивидуално от първо до трето място в прогимназиална възрастова група/състезателна група/ категория/ вид/жанр изкуство/инструмент/ раздел/направление на национален или международен конкурс, включен в Раздел I от Програмата.

Закрилата се предоставя при условията на чл. 14 и при представяне на документите по чл. 14а от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби - служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение – майсторски клас, лятна академия или пленер, както и за включване в национален или международен конкурс, справка от организатора за вида и стойността на дейностите, както и документ за класиране.

2.

Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД

Ученик от VIII до XII клас от държавно училище по изкуствата и по културата, финансирано чрез МК или от общинско и частно училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2022 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.

 

 

 

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

 

2.20.

Национален музикален и танцов конкурс "Пиленце пее", орг. "Бодифолк". Провежда се на 23 октомври 2022 г. в София.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на народно пеене.

2.21.

Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, орг. НУИИ „Ил. Петров”, НХА. Провежда се 29-30 октомври 2022 г. в София.

Ученик от VIII до XI клас до 18- годишна възраст.

2.22.

Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”, орг. Община Сунгурларе. Провежда се на 29 октомври 2022 г. в Сунгурларе.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

2.23.

Национален конкурс за пианисти "Мила Михайлова", орг. НУИ "Д.Христов" - Варна, Провежда се 29 октомври - 1 ноември 2022 г. във Варна.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

2.24.

Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти "Добрин Петков", орг. НУМТИ "Д.Петков" - Пловдив. Провежда се 9 - 12 ноември 2022 г. в Пловдив.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на струнни лъкови инструменти - цигулка, виола, виолончело, контрабас.

2.25.

Национален конкурс "Празник на танца", орг. НЧ "Христо Ботев 1928". Провежда се 19 - 20 ноември 2022 г. във Варна.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на класически танц, съвременни танцови техники, характерни танци и акробатичен танц.

2.26.

Национален конкурс „Плакат“, орг. НХГ "Ц.Лавренов" - Пловдив. Провежда се м. ноември 2022 г. в Пловдив.

Ученик от VIII до XII клас до 18- годишна възраст.

 

 

Б.

МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

2.33.

Международен флейтов конкурс, орг. Фондация "Европейска музикална академия". Провежда се 28 - 30 октомври 2022 г. във Варна.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

2.34.

Международен конкурс за цигулари "Недялка Симеонова", орг. Община Хасково. Провежда се м. октомври 2022 г. в Хасково.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

2.35.

Международен клавирен конкурс "Класика и съвременност", орг. НУМСИ „Хр.Морфова“ – Стара Загора. Провежда се 16 - 19 ноември 2022 г. в Стара Загора.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

2.36.

Национални и международни конкурси, олимпиади и състезания по раздели II и III от Програмата.

Ученик от VIII до XII клас, до 18-годишна възраст, в държавно училище, финансирано от МК, класиран индивидуално от първо до трето място в съответната възрастова група/ състезателна група/категория/ вид/жанр изкуство/инструмент/ раздел/направление /формат/учебен предмет/наука/проект/вид спорт/ спортна дисциплина.

 

 

РАЗДЕЛ IІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,

ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1.

Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:

 

 • Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт; - Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;
 • Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания организирани от училища, центрове за подкрепа на личностно развитие, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано чрез

Министерството на образованието и науката (МОН), класиран до навършване на 18 години през 2022 година по мярка от програмата:

 • индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и науката;
 • в индивидуалeн спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;
 • спечелил индивидуална награда в колективните спортове на

 

 

 

 

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;

- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.

Ученик от частно училище, класиран до навършване на 18 години през 2022 година по мярка, включена в Раздел II от програмата

Закрилата се предоставя при условията на чл. 14 и при представяне на документите по чл. 14а от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

2.

Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД

Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране от държавно училище, финансирано чрез Министерството на образованието и науката (МОН), класиран до навършване на 18 години през 2022 година по мярка от програмата:

 • индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и науката;
 • в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;
 • спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;
 • спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.

Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране от общинско или частно училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2022 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Раздел II от програмата.

 

 

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

2.16.

Национален пленер – конкурс по графика и живопис „Врачанска есен”, организиран от община Враца и СУ „Отец Паисий” - Враца. Провежда се през октомври 2022 г. във Враца.

Две възрастови групи – VІІІ–Х клас и ХІ-ХІІ клас, в две категории

-

графика (графична рисунка) и живопис

2.17.

Национален ученически конкурс от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от Национален клуб „Родолюбие”, НДД и др. Провежда се през ноември 2022 г. в София.

Втора и трета възрастова група – VІІІ–Х клас и ХІ-ХІІ клас в два формата – електронна презентация и реферат.

2.18.

Национален танцов конкурс за театрално-сценични танци – класически балет, характерни и съвременни танци „България танцува”, организиран от община Димитровград и Общинския център за танцово изкуство. Провежда се през ноември 2022 г. в Димитровград.

Четвърта възрастова група – VІІІ–ХІІ клас, за индивидуални изпълнители в три жанрови категории – класически, характерен и съвременен танц.

 

2.19.

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, организиран от НДД. Провежда се през декември 2022 г. в София.

Трета възрастова група – VІІІ–ХІІ клас, в направление „Народно приложно изкуство“, в два раздела керамика и декоративни пана и тъкани.

 

2.20

 

Национални конкурси, включени в раздел І на програмата за 2022 г.

Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление.

 

 

 

 

Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

2.55.

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.

Провежда се през ноември 2022 г.

Шест състезателни групи – XI клас:

ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – АЕ

АЕ, ФЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – НЕ АЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – ФЕ АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, РЕ – ИЕ АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ – РЕ

АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, РЕ – ИтЕ

2.56.

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Провежда се през ноември 2022 г.

Две състезателни групи – VIII – XII клас.

 

 

В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА

 

2.70.

Международна олимпиада по астрономия. Провежда се през октомври 2022 г. в Италия.

Възрастова група до 18 години.

2.71.

Европейска олимпиада по информатика. Провежда се 2022 г.

Възрастова група, VIII клас

2.72.

Балканска олимпиада по информатика. Провежда се 2022 г.

Две възрастови групи - VIII клас и IX – XII клас

2.73.

Балканска олимпиада по математика. Провежда се 2022 г.

Две състезателни групи – VIII клас и IX – XII клас

2.74.

Европейска олимпиада по физика (EuPhO). Провежда се през май 2022 г. Словения

Възрастова група до 18 години.

2.75.

Европейска олимпиада по информатика за девойки (EGOI). Провежда се през октомври 2022 г. в Турция.

Възрастова група до 18 години.

 

2.77.

 

Международни конкурси, включени в раздел І на програмата за 2022 г.

Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление.

 

 

Г. МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

2.78.

Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в Националния спортен календар на МОН.

Провеждат се април – юни 2022 година.

а) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място в един от спортовете - бадминтон, тенис на маса, шахмат и лека атлетика – 7 дисциплини (без щафета)

б) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до ХII клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда от отбор, класиран на първо, второ или трето място, в един от спортовете – баскетбол, волейбол, хандбал и футбол.

2.81.

Финали на международни и държавни състезания/първенства по видове спорт, включени в раздел III на програмата - мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на младежта и спорта за 2022 г.

Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, от VIII до XII клас, класиран до навършване на 18 години по мерки от раздел III на Програмата.

 

 

РАЗДЕЛ ІII. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

 

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1.1. Подпомагане за участие в тренировъчни лагери, национални и международни спортни състезания по спортове, включени в мярка 2 от раздел III на програмата за 2022 г.

 

 

 

 

 

1.1.Ученик в държавно спортно училище или ученик в частно училище предоставил:

 • документ за участие в тренировъчен лагер, в държавно или международно състезание;
 • справка от организаторите за вида и стойността на дейностите; - документ по чл.14, ал.2, удостоверяващ класирането по чл.14, ал.1 от НУРОЗДИД.

 

1.2.Ученик в държавно спортно училище при представяне на

1.2 Подпомагане за обучение в курсове по изкуства и наука, участие в пленери, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

документите по чл. 14а, ал.2 от НУРОЗДИД.

2. Стимулиране на деца с изявени дарби чрез стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД.

 

Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране в държавно спортно училище, финансирано чрез ММС, ученик в частно училище или ученик в общинско училище, класиран до навършване на 18 години по спортовете, включени в мярка 2 на раздел III на Програмата за 2022 г.:

 • в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално на първо място на финали на държавно индивидуално първенство;
 • спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;
 • спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство.

 

2.1. Международно първенство и държавно първенство за съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации*.

 

*Лицензираните български спортни федерации са включени в регистъра на спортните федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната страница на ММС - http://mpes.government.bg

 

2.1.1 Олимпийски игри, Световно първенство, Европейско първенство и Балканско първенство** включени в календарите на лицензираните български спортни федерации по:

- олимпийските спортове включени в Зимни олимпийски игри 2022 г. в Пекин, Китай и Летни олимпийски игри 2024 г. в Париж, Франция; - неолимпийските спортове по които през учебната 2021/2022 г. се осъществява обучение в спортните училища;

1. Ученик от VIII до XII клас, класиран в индивидуален спорт до навършване на 18 години на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство и балканско първенство по спортовете: спортна акробатика, бадминтон, биатлон, бобслей, борба, бокс, брейк, вдигане на тежести, ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк, карате, кик-бокс, колоездене, конен спорт, кърлинг, лека атлетика, модерен петобой, плуване, самбо, скокове батут, скокове във вода, артистично плуване, ски алпинизъм, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, ски скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна гимнастика, стрелба с лък, стрелба – трап и скийт, спортна стрелба, спортно катерене, скейтборд, сърф, таекуондо WT, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шахмат, шорттрек, шотокан карате-до и художествена гимнастика.

 

Не се включват: финали на първенства с регламенти на европейски

- спортовете включени в Ученическите игри.

**постигнатото класиране на Балканско първенство да е при минимум участие на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория.

 

 

регионални първенства, турнири, купи, кръгове.

 

2.Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство в колективните спортове баскетбол, водна топка, волейбол, ръгби, футбол, хандбал, хокей на трева и хокей на лед.

2.1.2 Финал на държавно първенство* за съответната възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни федерации, вписани в регистъра на спортните федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната страница на ММС по олимпийските спортове включени в Зимни олимпийски игри 2022 г. в Пекин, Китай и Летни олимпийски игри 2024 г. в Париж, Франция.

*Държавните първенства, валидни за предоставяне на закрила, се определят от лицензираните български спортни федерации и са обобщени в справка публикувана на електронната страница на ММС - http://mpes.government.bg

Постигнатото класиране на Държавно първенство да е при минимум участие на 4 спортни клуба и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория.

 

 

 

 

 

1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място на финали на държавно индивидуално първенство по спортовете: бадминтон, биатлон, бобслей, борба, бокс, брейк, вдигане на тежести, ветроходство, гребане, голф, джудо, канукаяк, колоездене, конен спорт, кърлинг, лека атлетика, модерен петобой, плуване, скокове батут, скокове във вода, артистично плуване (соло), ски алпинизъм, ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини, ски-скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна гимнастика, стрелба с лък, стрелба – трап и скийт, спортна стрелба, спортно катерене, скейтборд, сърф, таекуондо WT, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шорттрек и художествена гимнастика и при спазване на следните изисквания:

 

Не се включват:

 • финали на първенства с регламенти на турнири, купи, кръгове; - в индивидуалните видове спорт дисциплини като щафети, двойки, тройки, четворки и др.
 • финали на състезания по гребен ергометър;
 • финали на лекоатлетически състезания в зала; - финали на летни състезания с ролкови ски.

 

2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда**, от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство в олимпийски колективен спорт: баскетбол, водна топка, волейбол, ръгби, футбол, хандбал, хокей на трева и хокей на лед.

**Индивидуалните награди в колективните спортове са публикувани на електронната страница на ММС

2.2. Финал на международно първенство или държавно първенство за хора с увреждания, включени в държавния и международен спортен календар на съответните лицензирани спортни организации.

 

 

 

 

 

Ученик от VIII до XII, класиран:

 1. в индивидуален спорт до навършване на 18 години на първо, второ или трето място на паралимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство.
 2. индивидуално до навършване на 18 години на първо място на финали на държавно индивидуално първенство - без щафети, двойки, тройки, четворки и др.
 3. спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в колективните спортове на паралимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство.

 

 1. спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство в колективен спорт.

 

2.3 Финали на държавно първенство за деца в риск по олимпийски вид спорт, включени в държавния спортен календар на съответната лицензирана спортна федерация, вписана в регистъра на спортните федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната страница на ММС.

Ученик от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо място на финали на държавно индивидуално първенство по спортовете: лека атлетика, бадминтон, тенис на маса и таекуондо WT.

 

2.4. Национален и международен конкурс/олимпиада или състезание, включени в раздел I и II на програмата за 2022 г.

 

 

 

Ученик от VIII до XII клас в държавно спортно училище, финансирано от ММС, класиран до навършване на 18 години индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, учебен предмет, наука, проект.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СПИСЪК - 4

 

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година,

утвърден със Заповед № РД09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката.

 

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

 

Раздел А

Спортни състезания и спортно-туристически прояви, организирани за отбори, представящи училища

 

№ по ред

Спортни прояви

Ниво и етапи

Срок на провеждане

Организатори

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Ученически игри

 

Национално ниво

 

Етапи:

Вътрешноучилищен и общински

 

Областен

 

Зонален

 

Финален

 

 

 

 

 

м. октомври 2022 година –

м. юни 2023 година

 

Българска асоциация спорт за учащи (БАСУ), училища, ученически спортни клубове (УСК), спортни клубове, общини, областни и зонални съвети на Българския футболен съюз (БФС), центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), със съдействието на регионалните управления на образованието (РУО),

Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на

образованието и науката (МОН)

2.

Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система

 

Национално ниво

 

Етапи:

Вътрешноучилищен

 

Финален

 

 

 

 

м. октомври 2022 година –

м. юни 2023 година

 

 

Спортна федерация на глухите в

България (СФГБ), Българска параолимпийска федерация (БПФ),

училища, със съдействието на РУО,

ММС, МОН

             

 

 

 

Раздел Б

 

Спортни състезания и спортно-туристически прояви за отбори, представящи центрове за подкрепа за личностно развитие

 

1.

Състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм, Ловеч

 

 

 

Национално

 

 

11-14 май

2023 година

 

НДД, ЦПЛР-ОДК Ловеч, Фондация „Еврика”, Българска федерация по авиомоделизъм (БФА), със съдействието на

РУО, ММС, МОН

2.

Състезания по автомоделизъм и

корабомоделизъм, Пазарджик

 

 

 

Национално

 

 

 

02 – 04 юни

2023 година

 

НДД, Община Пазарджик, Българска

федерация по автомоделен спорт (БФАМС), Българска федерация по корабомоделен спорт (БФКС), фондация „Еврика”, МСК – Пазарджик, със съдействието на РУО, ММС,

МОН

 

Раздел В

 

Спортни състезания и спортно-туристически прояви за отбори, представящи училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и

училищни спортни клубове

№ по

ред

 

Спортни прояви

Ниво

Срок на провеждане

Организатори

 

1.

 

 

Турнир по ръгби – момичета и момчета – 2008/2011 г., София

 

Национално

 

 

м. октомври– м. ноември

2022 година

 

 

БАСУ, РК „Локомотив – Сердика“, със съдействието на РУО, ММС, МОН

 

2.

 

Турнир по мини футбол за момичета V-VIII клас и IX-XII клас, Разград

 

 

Национално

 

м. март

2023 година

БАСУ, ОК „Спорт в училище", РУО-

Разград, община Разград, със съдействието

на ММС и МОН

 

3.

 

 

Фестивал по хандбал за 11 годишни момичета и момчета, Кубрат

 

Национално

 

м. април

2023 година

БАСУ, община Кубрат, ОК „Спорт в училище”, със съдействието на РУО, ММС, МОН

4.

Ученически шампионат по плуване,

Бургас, Сливен, Смолян, София, Пловдив, Добрич

 

Национално

 

м. ноември – м. декември 2022 година

БАСУ, УСК, общини, със съдействието на РУО, ММС, МОН

5.

 

Ученически шампионат по ски,

Пампорово

 

Национално

 

м. януари – м. март

2023 година

 

БАСУ, ВК „Смолян”, Пампорово АД, със съдействието на РУО, ММС, МОН

6.

 

Туристическа проява „ШИПКА”,

Стара планина

 

 

 

Национално

 

03 март

2023 година

 

 

Български туристически съюз (БТС), Туристически дружества по места, със съдействието на РУО, ММС, МОН

 

7.

75-ти Туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй –

Околчица, Ботева алея

Национално

 

 

27 май – 02 юни

2023 година

 

 

БТС, Министерски съвет, СКО –

„Леденика“, Областна администрация – Враца, Министерския съвет, със съдействието на РУО, ММС, МОН

 

8.

Туристически поход “По стъпките на Апостола”, Стара планина

Национално

 

юли

2023 година

 

БТС, Общински комитет и Сдружение

„Васил Левски”, със съдействието на РУО,

ММС, МОН

 

9.

 

19-ти Преглед на туристически сръчности и умения за учащи за приз „Кристален еделвайс”, яз. Копринка

 

 

Национално

 

 

 

 

23-25 юни

2023 година

 

БТС, ТД „Орлово гнездо”, град Казанлък, със съдействието на РУО, ММС, МОН

 

 

10.

 

17-ти Ученически колопоход

„Не на наркотиците”

Национално

 

септември

2022 година

 

БТС, ТД „Еделвайс”, Община Сандански, със съдействието на РУО, ММС, МОН

 

                   

 

Международни състезания за деца и ученици

 

№ по

ред

Вид спорт

Време и място на проявите

Организатори

1.

ISF She runs Active Girls'Lead

(Девойки, активни в спорта)

12 – 17 септември 2022 г.

Белгия

Международна ученическа федерация и БАСУ

2.

Световни ученически игри Баскетбол

20 - 28 септември 2022 г. Сърбия

Международна ученическа федерация и БАСУ

3.

 

Лятна Гимназиада

 

 1. ноември – 03 декември 2022 г. Джинджанг, Китай

Международна ученическа федерация и БАСУ

4.

Зимна Гимназиада

 

11 – 19 февруари 2023 г. Турция

Международна ученическа федерация и БАСУ

5.

Световни ученически игри Лека атлетика

19 – 25 юни 2023 г. Турция

Международна ученическа федерация и БАСУ

6.

Световни ученически игри

Футбол

 

22 – 31 юли 2023 г. Мароко

Международна ученическа федерация и БАСУ

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СПИСЪК - 5

на състезания и конкурси,

които ще подлежат на оценяване за 2022-2023 учебна година

(съгласно Общинския календар)

Списък на международни, национални, областни и общински олимпиади, състезания, конкурси, научни конференции и фестивали, организирани и провеждани от Община Димитровград

 1. Международно математическо състезание "Математика без граници" – есен 2022, зима 2023, пролет 2023, финал юли 2023г.;
 2. Общински конкурс за рисунка по повод 150години от трагичната гибел на Васил Левски „По стъпките на свободата” – февруари 2023г.;
 3. Поетичен конкурс „Усещане за любов 2023”;
 4. Общински конкурс за изработване на мартеници „Пижо и Пенда 2023”;
 5. Национално състезание на СБНУ – финал-само I – во място
 6. Общински рецитаторски онлайн конкурс „България, земя на герои” 2023;
 7. Национален детски конкурс за рисунка на кулинарна тематика "Рецептите на баба" - национален етап;
 8. Национално състезание по финансова грамотност – областен кръг – 18.02; национален кръг – 18.03.2023г.;
 9. Международен конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата" – общински, областен и национален етап;
 10. Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе "Детство мое - реално и вълшебно" - национален етап;
 11. Математическо състезание „Европейско Кенгуру“, 16 март 2023г. - областен етап;
 12. Общинско състезание по астрономия за Vклас – 20 април 2023г.;
 13. Математическо състезание „Европейско Кенгуру Плюс“, 22 април 2023г. - областен етап, национално класиране;
 14. Пролетно математическо състезание за ученици от ІV класс – март 2023г.;
 15. Великденско математическо състезание, 22 април 2023г. – областен етап;
 16. Общински конкурс за детско творчество „Шанс `2023”;
 17. Национално състезание по БДП – общински, областен – 29.04.2023г., национален етап;
 18. Конкурс за есе на тема „Непознатият Пеньо Пенев“, април 2023г., Исторически музей;
 19. Национално състезание за деца от подготвителните групи в училища и детски градини „Аз ще бъда ученик” –май 2023г.;
 20. Математическо състезание за ученици от ІV клас „Математика за всеки“, 04.2023г.;
 21. Национален фестивал на детската забавна песен "Златен извор";
 22. Седмица на спорта "Спорт за всички" – общински турнири по видове спорт – 17 май;
 23. Общински конкурс „Приказки за доброто“ – май-юни 2023, ОП ДМЦ;
 24. Национален детски и младежки фолклорен фестивал „Да се хванем за ръце, да пеем и танцуваме от сърце” – - 27.05.2023г., НЧ „Нов път-2011”, с. Добрич;
 25. Национален фолклорен събор „Читалището – храм на българския дух” – НЧ „Селска пробуда - 1927”, с. Крепост;
 26. Национално състезание Ключови компетентност по природни науки (физика, химия, биология) - 10.06-11.06.2023, РУО, ПЕГ „Д-р Иван Богоров“;
 27. Общински спортни турнири по повод празника на града – видове спорт;
 28. Общински конкурс за рисунка„Аз и моите приятели“ - ноември 2022г.;
 29. Общински конкурс за илюстрация на приказка – ноември 2023г.;
 30. Конкурси, посветени на 1 ноември - Ден на народните будители - рисунки, есе – 2022;
 31. Национален танцов конкурс „България танцува” – ноември 2022;
 32. Международен турнир по свободна борба „Еню Вълчев”, декември 2022;
 33. Общински конкурс за есе на тема „Коледа за мен е…“, декември 2022г.;
 34. Общински конкурс за апликация „Зимна приказка“ – декември 2022г.
 35. Коледен турнир по бадминтон, декември 2022.
 36. Коледно математическо състезание – декември 2022г.
 37. Международни олимпиади/състезания по математика,физика и астрономия за ученици от 1 до 8 клас,включително.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Оценяването на постиженията се извършва на база посочените в Приложение 1 видове състезания и точки. За един вид олимпиада или състезание се оценява само най-високото постижение.

 

 

по ред

Състезание/ турнир

 

 

Общинско

класиране

 

брой точки

Областно

класиране

 

брой точки

Национално класиране

 

брой точки

Международно класиране

 

брой точки

 

 

1.

Ученическа олимпиада, организирана от МОН по съответните учебни предмети

 

 

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

 

I м. – 15 т.

II м. – 14 т.

III м. – 13 т.

Участник в национален кръг – 10 т.

 

 

 

2.

 

Национално състезание организирано от МОН

 

 

 

I м. – 6 т.

II м. – 5 т.

III м. – 4 т.

 

I м. –10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

 

3.

 

Международна ученическа олимпиада

 

 

 

 

 

I м. – 25 т.

II м. – 23 т.

III м. – 22 т.

Участник в международен кръг – 20 т.

 

4.

Международно ученическо състезание и конкурс

 

 

 

 

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

5.

Световно първенство (лицензирани спортни федерации)

 

 

 

 

I м. – 25 т.

II м. – 23 т.

III м. – 22 т.

Участник в СП – 20 т.

 

6.

Европейско първенство (лицензирани спортни федерации)

 

 

 

 

I м. – 20 т.

II м. – 19 т.

III м. – 18 т.

Участник в ЕП – 15 т.

 

7.

Балканско първенство (лицензирани спортни федерации)

 

 

 

 

I м. – 17 т.

II м. – 16 т.

III м. – 15 т.

 

8.

Държавно първенство (лицензирани спортни федерации)

 

 

 

I м. – 15 т.

II м. – 14 т.

III м. – 13 т.

 

 

9.

Световна купа, международни турнири (в календара на лицензирани спортни федерации)

 

 

 

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

10.

Национални състезания и турнири организирани от лицензирани спортни федерации

 

 

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

 

11.

Ученически конкурс, състезание -

съгласно Общинския календар

 

I м. – 3 т.

II м. – 2 т.

III м. – 1 т.

I м. – 6 т.

II м. – 5 т.

III м. – 4 т.

I м. – 10 т.

II м. – 9 т.

III м. – 8 т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Експертно-консултативна комисия Приложение 3

по стипендиите и финансово стимулиране

на Община Димитровград

 

ИСКАНЕ

 

От …………………………………………………………………………………………………..

/ име, презиме и фамилия /

В качеството си на ………………………………………………………………………………..

(кандидат - при навършено пълнолетие; законен представител)

 

с лична карта №……………………, издадена на…………………..от………….…….………..

ЕГН………………………., месторождение……………………………………………………..

постоянен адрес:…………………………………………………………………………………..

тел……………………….., настоящ адрес:…………………………………………….…...……

На основание на Наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград отправям искане за:

Отпускане на ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

(Стипендия „Димитровградско дарование”; Еднократен финансов стимул)

на …………………………………………………………., ЕГН……………………………….

/ име, презиме, фамилия на детето /

……………………………………………………………………………………….…………….

/ настоящ адрес на детето /

……………………………………………………………………………………………………..

/ ученик в училище през 2022-2023 учебна година/

 

Прилагам следните документи:

 1. Попълнено Приложение 3 с до пет постижения на кандидата.
 2. Документ /оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта;
 3. Документ/оригинал или заверено копие/, удостоверяващ учебното заведение, в което учи /не важи за деца до шест годишна възраст/;
 4. Копие от доказателства /сертификати, грамоти и други/, но не повече от пет, за участия през 2022-2023 учебна година в местни, регионални, национални или международни прояви в областта, за която се кандидатства, съответстващи на информацията в Приложение 3, за които на ученика не са присъждани финансови стимули по Наредба 21. Сертификатите се номерират и подреждат по реда и съответстват на описаните постижения в Приложение 3
 5. Мотивационно писмо;
 6. Препоръка от преподавател/ треньор в областта, за която се кандидатства, за начален етап от класен ръководител. При липса на издаден сертификат за описано постижение преподавателят/ треньорът удостоверява в препоръката съответното постижение;
 7. Служебна бележка от учебното заведение, че ученикът няма наложени наказания по чл. 199, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗПУО през учебната 2022/23 година.

 

Забележка. При подаване документите се проверяват от Секретаря на комисията. Непълни или некоректно попълнени документи не се приемат.

 

Димитровград

 1. г. Подпис:…………………………

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Индивидуална таблица за постиженията

на кандидата за финансово стимулиране през 2023 г.

 

..............................................................................................................................................

/име, презиме и фамилия на кандидата/

 

...............................................................................................................................................

/училище/

Кандидатът попълва картата като описва не повече от 5 постижения за периода 15.09.2022 г. – 14.09.2023 г., които съответстват на приложените сертификати или при невъзможност да бъдат представени такива на препоръката от преподавателя /треньора/.

Оценяването на постиженията се извършва на база посочените в Приложение 1 и 2 видове състезания и точки. За един вид олимпиада или състезание се оценява само най-високото постижение.

 

по ред

Състезание/ турнир

 

Общинско

класиране

(място)

Областно

класиране

(място)

Национално класиране

(място)

Международно класиране

(място)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник - председател на

Общински съвет – Димитровград

 

Документи за изтегляне:

Приложение-3

Приложение-4