Деца с изявени дарби

Решение №1152 – Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград

Решение №1152 – Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград по Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения от Община Димитровград за 2023 г.  …

Н А Р Е Д Б А № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Н  А  Р  Е  Д  Б  А  № 21   за условията и реда за  отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ от община Димитровград   Раздел I. Общи положения.                 Чл.1.   ал.1     С тази Наредба се определят условията и реда…

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ДОКАЗАНИ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 766   От 30.6.2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 4 и чл. 7 от Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 93 от 24 април 2014 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г. Чл. 1. Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени…

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ПО НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД