Деца с изявени дарби

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 93 от 24 април 2014 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г.

Чл. 1. Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. съгласно приложението.

Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по чл. 1 да се осигурят от централния бюджет за 2014 г. в рамките на предвидените за тази цел средства.

Чл. 3. Неизплатени средства за стипендии на ученици от общинските училища поради недостиг на средствата по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г. се осигуряват със средствата по програмата по чл. 1.

Файлове за сваляне


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ПО НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Файлове за сваляне

свали като .pdf