Деца с изявени дарби

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 93 от 24 април 2014 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г. Чл. 1. Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени…

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ПО НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД