Бюджет на Община Димитровград за 2022 г.

Доклад по проекта за бюджет на Община Димитровград за 2022 година

Бюджет на Община Димитровград за 2022 година по агрегирани показатели

Приходи по бюджета на Община Димитровград за 2022 година

Разходи по бюджета на Община Димитровград за 2022 година

Преходен остатък от 2021 година по бюджета на Община Димитровград за 2022 година

Показатели по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници (без определените като второстепенни разпоредители с бюджет), включени в бюджета на Община Димитровград за 2022 година

Програма за капиталовите разходи на Община Димитровград за 2022 година

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2022 година

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет през 2022 година

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между общински училища и общински детски градини, прилагащи системата на делегиран бюджет в сфера "Образование" и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2022 година

Изменение на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между общински училища и общински детски градини, прилагащи системата на делегиран бюджет в сфера "Образование" в изпълнение на Решение 540/29.07.2022 г. на Министерски съвет за изменение на Решение 50/03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2022 година

Файлове: