Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2021 г.

  Бюджет на Община Димитровград за 2021 година по агрегирани показатели Приходна част на бюджета за 2021 година Разходна част на бюджета за 2021 година по функции и дейности Програма за капиталовите разходи за 2021 година Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 година Списък на…

Бюджет на Община Димитровград за 2020 г.

Бюджет на Община Димитровград за 2020 година по агрегирани показатели Приходна част на бюджета за 2020 година Разходна част на бюджета за 2020 година по функции и дейности Програма за капиталовите разходи за 2020 година Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2020 година Списък на второстепенните…

Бюджет на Община Димитровград за 2019 г.

Решение № 1143/31.01.2019 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 43/31.01.2019 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2019 г. - част 1 (Приложения №№ 1-11) Решение № 1143/31.01.2019 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 43/31.01.2019 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2019 г. - част…

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

Решение № 848/25.01.2018 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 31/25.01.2018 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2018 г. - част 1 (Приложения №№ 1-11) Решение № 848/25.01.2018 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 31/25.01.2018 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2018 г. - част…

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

Решение № 498/26.01.2017 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 16/26.01.2017 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2017 г. - част 1 (Приложения №№ 1-10) Решение № 498/26.01.2017 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 16/26.01.2017 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2017 г.…

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

ПРИХОДИ ЗА 2016 Г. РАЗХОДИ ЗА 2016 Г. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2016 Г. ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС В СФЕРА "ОБРАЗОВАНИЕ"                 ЗА  2016 Г.

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

Приходи на Община Димитровград за 2015 г. Разходи на Община Димитровград за 2015 г.  Инвестиционна програма на Община Димитровград за 2015 г. Формули за разпределение на средства по ЕРС между дейностите в сфера "Образование" Община Димитровград за 2015 г.  Индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община…

Делигиран бюджет на ОУ"Хр.Смирненски" с.Радиево, община Димитровград за 2014 г.

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  ”ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ” с. Радиево, общ. Димитровград, тел. 03923/2266   с. Радиево 6427;  ул.”Партизанска” № 31 ;  тел.(03923) 22-66 ;   E-mail: [email protected] abv.bg   З  А  П  О  В  Е  Д № 166 / 10.03.2014 г.                На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, във…

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011

Относоно: Текущото изпълнетие на бюджета за първото шестмесечие на 2011 година в Община Димитровград                       С Решение № 1417 от 17.02.2011 година бе приет бюджета на общинат в размер на 28 062 928 лева по прихода и разхода.През отчетния период на основание на чл.34 ал.1 от Закона за устройството на…