Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2024 г.

Доклад по бюджета на Община Димитровград за 2024 година Бюджет на Община Димитровград за 2024 година Програма за капиталови разходи на Община Димитровград за 2024 година Състояние на общинския дълг на Община Димитровград през 2024 година Показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски…

Бюджет на Община Димитровград за 2023 г.

Формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между общински училища и общински детски градини, прилагащи системата на делегиран бюджет в сфера "Образование" и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент…

Бюджет на Община Димитровград за 2022 г.

Доклад по проекта за бюджет на Община Димитровград за 2022 година Бюджет на Община Димитровград за 2022 година по агрегирани показатели Приходи по бюджета на Община Димитровград за 2022 година Разходи по бюджета на Община Димитровград за 2022 година Преходен остатък от 2021 година по бюджета на Община Димитровград за 2022 година…

Бюджет на Община Димитровград за 2021 г.

  Бюджет на Община Димитровград за 2021 година по агрегирани показатели Приходна част на бюджета за 2021 година Разходна част на бюджета за 2021 година по функции и дейности Програма за капиталовите разходи за 2021 година Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 година Списък на…

Бюджет на Община Димитровград за 2020 г.

Бюджет на Община Димитровград за 2020 година по агрегирани показатели Приходна част на бюджета за 2020 година Разходна част на бюджета за 2020 година по функции и дейности Програма за капиталовите разходи за 2020 година Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2020 година Списък на второстепенните…

Бюджет на Община Димитровград за 2019 г.

Решение № 1143/31.01.2019 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 43/31.01.2019 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2019 г. - част 1 (Приложения №№ 1-11) Решение № 1143/31.01.2019 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 43/31.01.2019 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2019 г. - част…

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

Решение № 848/25.01.2018 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 31/25.01.2018 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2018 г. - част 1 (Приложения №№ 1-11) Решение № 848/25.01.2018 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 31/25.01.2018 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2018 г. - част…

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

Решение № 498/26.01.2017 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 16/26.01.2017 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2017 г. - част 1 (Приложения №№ 1-10) Решение № 498/26.01.2017 г. на Общински съвет-Димитровград, взето с Протокол № 16/26.01.2017 г., относно приемане на бюджета на Община Димитровград за 2017 г.…

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

ПРИХОДИ ЗА 2016 Г. РАЗХОДИ ЗА 2016 Г. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г. ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2016 Г. ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС В СФЕРА "ОБРАЗОВАНИЕ"                 ЗА  2016 Г.

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

Приходи на Община Димитровград за 2015 г. Разходи на Община Димитровград за 2015 г.  Инвестиционна програма на Община Димитровград за 2015 г. Формули за разпределение на средства по ЕРС между дейностите в сфера "Образование" Община Димитровград за 2015 г.  Индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община…