Атмосферен въздух

Географската и климатична характеристика на района определят съществуващи неблагоприятни метеорологични условия по отношение възможности за дифузия или друго развитие на самопречистващите процеси в атмосферния въздух.

Значителната честота на тихото време означава задържане на емитираните замърсители в границите на района. Това е предпоставка за отлагане на прах и съдържащите се в него токсични компоненти, най-вече в общинския център.

Близостта до водната повърхност и относително високата влажност на въздуха обуславят възможности за хидратиране на замърсителите, с образуване на нови токсични съединения. 
Източниците на емисии в атмосферния въздух в района на Димитровград са стопанските субекти от : 

  • преработващия сектор - с големи отраслови единици в енергетиката, химическата и циментовата промишлености ; 
  • обслужващия сектор - транспорт, търговия, услуги и др. 
  • жилищният сектор - емисиите, свързани с локалното отопление на жилищата. 

В района на гр. Димитровград се контролират в емисионно отношение три дружества : ТЕЦ “ Марица 3 “ АД , “ Неохим “ АД  и “Вулкан Цимент“ АД . Тези значими производствени субекти са обособени в 2 производствени зони : източна и западна. 

Основни източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух са: 

  • сгуроотвали на ТЕЦ “ Марица 3 “ АД; 
  • общинските пазари; 
  • депо за твърди битови отпадъци. 

Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ контролира на територията на община Димитровград концентрациите на следните вещества, замърсители на атмосферния въздух: серен диоксид, фини прахови частици PM 10, амоняк, сероводород, азотни окиси, оловни аерозоли. 

Община Димитровград има разработена и актуализирана Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качеството на атмосферния въздух с период на действие 2015-2018г.

През ноември 2008 год. бе изградена автоматизирана система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в Община Димитровград, която осигурява публично предоставяне на информация в реално време за качеството на атмосферния въздух в Община Димитровград, графичното й изобразяване на видео монитор и своевременно алармиране на отговорните служители за настъпили превишения на пределно допустимите концентрации. 

Информационната система осигурява постоянна връзка между АС Димитровград и Община Димитровградс цел извличане на данните за атмосферните замърсители конфигурирани в автоматичната станция.

Данните се изобразяват на видео екран како графична и като текстова информация.

Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Мониторинг на атмосферния въздух в Димитровград

uploads/pages/2023/otchet-kav-2022.pdf

 

Файлове: