Атмосферен въздух

Географската и климатична характеристика на района определят съществуващи неблагоприятни метеорологични условия по отношение възможности за дифузия или друго развитие на самопречистващите процеси в атмосферния въздух.

Значителната честота на тихото време означава задържане на емитираните замърсители в границите на района. Това е предпоставка за отлагане на прах и съдържащите се в него токсични компоненти, най-вече в общинския център.

Близостта до водната повърхност и относително високата влажност на въздуха обуславят възможности за хидратиране на замърсителите, с образуване на нови токсични съединения. 
Източниците на емисии в атмосферния въздух в района на Димитровград са стопанските субекти от : 

  • преработващия сектор - с големи отраслови единици в енергетиката, химическата и циментовата промишлености ; 
  • обслужващия сектор - транспорт, търговия, услуги и др. 
  • жилищният сектор - емисиите, свързани с локалното отопление на жилищата. 

В района на гр. Димитровград се контролират в емисионно отношение три дружества : ТЕЦ “ Марица 3 “ АД , “ Неохим “ АД  и “Вулкан Цимент“ АД . Тези значими производствени субекти са обособени в 2 производствени зони : източна и западна. 

Основни източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух са: 

  • сгуроотвали на ТЕЦ “ Марица 3 “ АД; 
  • общинските пазари; 

Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ контролира на територията на община Димитровград концентрациите замърсителите на атмосферния въздух чрез един постоянен пункт за мониторинг - АИС Раковски. Пунктът функционира като автоматична измервателна станция от 1993 г. Разположен е в централна част на град Димитровград – до двора на училище ПМГ „Иван Вазов“. Пунктът е класифициран от МОСВ като градски фонов пункт с обхват от 100 m до 2 km. Контролираните показатели в пункта са фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO2/NO), въглероден оксид (CO), озон (О3), амоняк (NH3), сероводород (H2S) и стандартен набор от метеорологични параметри.

Контролът над промишлените източници, замърсители на въздуха се осъществява от РИОСВ Хасково. РИОСВ Хасково контролира и изпълнението на общинските програми за КАВ.

Съгласно изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух Община Димитровград има разработени:

"Програма за качество на атмосферния въздух за периода  2019-2023г." по замърсител ФПЧ10.

"Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух по замърсител SO2 и достигане на установените норми на територията на община Димитровград за периода 2023-2027г."

 

Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Мониторинг на атмосферния въздух в Димитровград сензорни системи Senstate

Програма КАВ по замърсител серен диоксид SO2

Решение на Общински Съвет за приемане на Програма КАВ по замърсител SO2

Решение на Общински съвет за удължаване периода на действие на Програма КАВ по замърсител ФПЧ10

Отчет КАВ по замърсител ФПЧ10 за 2023г.

 

Файлове: