Заповед за забрана на продажбата на цветя пред църковните храмове, с цел опазване здравето и живота на българските граждани

 

З А П О В Е Д

№: РД-06-454

Димитровград 16.04.2020 год.

 

              На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България, Заповеди на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки и с цел опазване здравето и живота на българските граждани по време на християнския празник Великден

 

Н А Р Е Ж Д А М:

           Забранявам продажбата на цветя и здравец пред църковните храмове, намиращи се на територията на Община Димитровград.

            Всички кметове, кметски наместници и пълномощници да следят за прилагането на мерките за безопасност в и пред църковните храмове.

            Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Димитровград и да се връчи на заинтересованите лица за изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Венета Колева  – секретар  на Община Димитровград.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград