ЗАПОВЕД № РД-06-63 5 във връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-635

гр. Димитровград, 01.06.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед № РД-01-287 от 30.05.2020г. на Министъра на Здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Изменям моя заповед № РД-06-610/27.05.2020г., както следва:

Променя се текстът на точка 1.5. , като след промяната е следния:

„Считано от 30.05.2020г. се разрешава провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г.”

 

  2. Останалите текстове от Заповед № РД-06-610/27.05.2020г. остават непроменени.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Копие от заповедта да се връчи на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на населени места в Община Димитровград, Заместник – кмет и Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград