ОБЯВЛЕНИЕ  № 55  / 10.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 55  / 10.03.2022г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 10.03.2022г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-4148#2/09.02.2022г. заповед №РД-06-176/03.02.2022г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект за за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация на УПИ VІІ-9, УПИ VІІІ-9 и ПИ №118 в кв.3 по плана на с.Малко Асеново, общ.Димитровград.

  Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на имот пл.№122 в УПИ І, кв.3 по КРП на с.Малко Асеново не е получил писмото, тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008WG6 H
  • собственик на имот пл.№122 в УПИ І, кв.3 по КРП на с.Малко Асеново не е получил писмото, тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008WG8 J
  • собственик на имот пл.№122 в УПИ І, кв.3 по КРП на с.Малко Асеново не е получил писмото, тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008WGA L

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 10.03.2022 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-176/03.02.2022г. изтича на 24.03.2022 год.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТA