ОБЯВЛЕНИЕ № 146 / 24.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 146 / 24.06.2020г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 24.06.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-1348#1/16.06.2020г.  проект за  изменение на Подробен устройствен план-план за  дворищна  регулация,с който съседни урегулирани поземлени имоти УПИ V и УПИ ХІІІ в кв.31 по плана на Димитровград за кв.Изток  са обединени и е предвидено ново отреждане  „За жилищно застрояване и търговия”.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи,че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Собственик на сграда в ПИ с идентификатор 21052.1019.308 по плана на Димитровград, не е получил писмото, тъй като „получателят е в чужбина”, видно от обратна разписка ИД PS 6400 007KDQ L
  • Собственик на сграда в ПИ с идентификатор 21052.1019.308 по плана на Димитровград, не е получил писмото, тъй като „получателят е в чужбина”, видно от обратна разписка ИД PS 6400 007KDO J

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 24.06.2020год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 08.07.2020 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА