ОБЯВЛЕНИЕ № 145 / 24.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 145 / 24.06.2020г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 24.06.2020год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-571#3/26.05.2020г. заповед №РД-06-595/21.05.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за  изменение на Подробен устройствен план -план за регулация на урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-304 в кв.41 по плана на с.Бодрово, одобрен със заповед №936/1989г., с който след допълване на кадастралната основа, вътрешните регулационни линии са прокарани по  съществуващите имотни граници, установени след геодезическо заснемане от лицензиран специалист.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи,че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Собственици на УПИ І-304 в кв.41 по плана на с.Бодрово не е получил писмото тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 007YXB 4

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 24.06.2020год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед № РД-06-595/21.05.2020г. изтича на 08.07.2020г.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА