ОБЯВЛЕНИЕ № 119 / 28.05.2020г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 119 / 28.05.2020г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес,28.05. 2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-298#3/14.4.2020год: заповед

№ РД-06-415 / 08.04.2020год. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на  ПУП-План за застрояване  поземлен имот с идентификатор 21052.1018.390 в кв. 504 по ПУП-ПРЗ на гр. Димитровград с конкретно предназначение „ За жилищно застрояване „

Съгласно чл. § 4 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собственици  не са получили писмото с  приложенията  към него както следва:

-собственик на ПИ  с идентификанор 21052.1018.600, кв. 504, „Габера” гр.  Димитровград не е потърсено от  получателя, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 00780 Q5 U.

-собственик на ПИ  с идентификанор 21052.1018.389, кв. 504, „Габера” гр.  Димитровград не е  потърсено от  получателя, видно от обратна  разписка ИД PS 6400 0080Q6 V.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се постави върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината   и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от днес 2020год., заинтересованите лица  могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград

Писмото със изпратените:  Заповед и приложения към нея  може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

Справки на тел. : 0391 68 265; 0391 68 258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-415/08.04.2020г. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 11.06.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград