ОБЯВЛЕНИЕ № 114/21.05.2020г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 114/21.05.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 21.05.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен          протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-702#1/21.04.2020г.      Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване            с Работен устройствен план на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-1490                в кв. 122 по плана на Димитровград с идентификатор 21052.1011.68                        по Кадастралната карта, с който са създадени градоустройствени условия           за реализиране на инвестиционно намерение за реконструкция, преустройство    и надстройка на съществуваща еднофамилна жилищна сграда в имота – изработен съгласно чл. 135 ал. 3 във връзка с чл. 134 ал. 2 т. 6 от ЗУТ                 след дадено разрешение със заповед № РД-06-287/10.03.2020г. на Кмета                на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131 от Закона                        за устройство на територията, не са получили писмото – видно от обратни             разписки :

-R ИД PS 6400 0080PF 3 /непотърсено/

-R ИД PS 6400 0080PJ 7 /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 21.05.2020г. заинтерисованите           лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания                                                  по Проекта до Общинската администрация.

Срокът за обжалване по настоящото обявление изтича на 04.06.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.