ОБЯВЛЕНИЕ № 113 от 21.05.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 113/21.05.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 21.05.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-430#4/16.04.2020г. заповед                 № РД-06-440/15.04.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Подробен устройствен планПлан за застрояване на УПИ VII-отреден „За комплексно застрояване” в кв. 26 по ПУП-ПРЗ на кв.”Марийно” Димитровград, представляващ имот с идентификатор 21052.1006.6542 по Кадастрална карта, при което същият се отрежда :     „За офис и автосервиз” – изготвен съобразно разрешение, дадено със заповед               № РД-06-135/03.02.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                    на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което             се установи, че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона за устройство                        на територията не е получило писмото – видно от обратна разписка : ИД PS 6400 0080RB 1 /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 21.05.2020г., заинтерисованото лице може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-440/15.04.2020г. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 04.06.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.