ОБЯВЛЕНИЕ № 103 /07.04.2021г.

                                       ОБЯВЛЕНИЕ  № 103 /07.04.2021г.

                             КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                        Днес 07.04.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-662#1/02.03.2021г. процедура за  одобряване  на Проект за  изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване ,на УПИ IX -57 в кв. 14 по плана на с. Черногорово,с който за имота е предвиден нов режим на застрояване. 

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова  и   Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Собственик на имот не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008NAM I  /непотърсено/
  • Собственик  на имот не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008NAU Q  /непотърсено/
  • Собственик  на имот не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008NAS O /непотърсено/
  • Собственик  на имот не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008NAK G /непотърсено/

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 07.04.2021 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 21.04.2021 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

От общината