ОБЯВЛЕНИЕ № 102 / 07.04.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 102 / 07.04.2021г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 07.04.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявен с  писмо регистр. индекс УТКР-30-752#1/10.03.2021г.  проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация, с който след допълване на кадастралната основа на имоти пл.№ 346 и пл.№ 283 с границите на съществуващо дере, се предвижда изменение на ПУП План за регулация на УПИ І-346 и УПИ ІІ-283,  като новообразуваните имоти са съобразени с границите на владение, по данните от геодезическото заснемане.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи,че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Собственик на имот пл.№283 в кв.39 по плана на с.Долно Белево, не е получил писмото, тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД PS 6400 008C4R 6

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 07.04.2021год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 21.04.2021 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА