Актуално за МКБППМН

Дейност на М К Б П П М Н – Община Димитровград

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става  ролята на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на училищното ръководство и на учениците.

Ръководен от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон са регламентирани дейността и функциите на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
Настоящата програма е разработена на основа направените изводи и набелязаните задачи за състоянието на детската престъпност,превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на община Димитровград.

Дейността на комисията се развива по всички направления в съответствие с международната и национална законодателна и стратегическа рамка:

  • Международни и национални нормативни актове, регламентиращи стандарти за закрила на децата;
  • Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето;
  • ЗБППМН;
  • Закон за закрила на детето;
  • Конвенция на ООН за правата на детето;
  • Национална стратегия за детето 2008-2018г;
  • Стратегия за превенция на престъпността 2012-2020г.;
  • Изисквания, указания, наредби и писма на ЦКБППМН към Министерския съвет;
  • Наредби и заповеди на Кмет и Областен управител;
  • Общински програми, планове и стратегии.

Социално-превантивната дейност е важен аспект в дейността на МКБППМН, която се осъществява самостоятелно или съвместно с други институции, имащи отношение към възпитанието на децата.

Телефон за връзка: 0391 68315