Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 33/10.02.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 33/10.02.2022г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 10.02.2022г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3260#3/22.12.2021г. заповед                 № РД-06-1931/15.12.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект       за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ ІХ-57 в…