Актуално

Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIIза производствени, складови и търговски дейности, ПИ 21052.1010.6622 и УПИ VIIIза производствени, складови и търговски дейности, ПИ 21052.1010.6623, кв. 202, гр. Димитровград.

РД-06-208 от 14.02.2022г.