Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 73/08.04.2024г. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 73 / 08.04.2024г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 08.04.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-269/24.01.2024г. за съобщаване на Заповед № РД-06-295/23.02.2024 г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на кадастралния план на…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 70 / 05.04.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 70 / 05.04.2024г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 05.04.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-4007/28.11.2023г. за съобщаване на Заповед №РД-06-381/14.03.2024 г. на Кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 71 / 05.04.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 71 / 05.04.2024г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 05.04.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-576/19.02.2024 г. за одобряване на Проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ IХ391 и VІІ390, кв. 43, с.Горски…