Актуално

ОДОБРЯВА Проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за кабел СрН от ТП 5, с. Добрич до БКТП ”Аязмо” като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Полагане на кабел СрН от ТП 5, с. Добрич до БКТП ”Аязмо”” в з

Решение 1175 от 28.09.2023г Решение 1175 от 28.09.2023г. ПП (1) Решение 1175 от 28.09.2023г. ПП (2) "Решение 1175 от 28.09.2023г. СПС (3)" "Решение 1175 от 28.09.2023г. СПС (2)" "Решение 1175 от 28.09.2023г. СПС (1)" 

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Кабелна лини

РД-06-1356 от 01.09.2023г. РД-06-1356 от 01.09.2023г. граф.