Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 91 / 27.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 91 / 27.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 27.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-4608/12.12.2022г. за съобщаване на заповед РД-06-263/15.02.2023г. с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план -  план за регулация на УПИ ІII396,…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за трасе на кабел СрН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 06762.18.204, землище с. Бряст, общ. Димитровград.

РД-06-445-20.03.2023г.  РД-06-445-20.03.2023г. план-схема 1 РД-06-445-0.03.2023г. план-схема 2 РД-06-445-20.03.2023г. план-схема 3 РД-06-445-20.03.2023г. план-схема 4 РД-06-445-20.03.2023г. план-схема 5 РД-06-445-20.03.2023г. граф 1 РД-06-445-20.03.2023г. граф 2 РД-06-445-20.03.2023г. граф 3 РД-06-445-20.03.2023г. граф 4