Актуално

Заповед за разпределение на масивите - Община Димитровград - на основание чл.37в ал.5 от ЗСПЗЗ

Във връзка с изискванията на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ за публикуване на интернет страницата на общината и обявяване в кметството на заповедите по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, публикуваме адреса, на който същите са публикувани на интернет страницата на ОД "Земеделие" - гр. Хасково (https://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane/Proceduri_37v_23-24.aspx)

ОДОБРЯВА задание и дава РАЗРЕШЕНИЕ за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план за електрификация на поземлен имот с идентификатор 47843.36.269, м. „Павлета”, по кадастралната карта на землище гр. Меричле

Решение №1174 от 28.09.2023 г.

ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ И ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за изработване на Проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за кабел кабел 20 kV от нов СРС 116/60 на ВЛ 20 kV „Меричлери” до ТП 20/0.4 kV в ПИ 47843.103.824, м. „Танева чука”, землище гр. Мер

Решение №1177 от 28.09.2023 г.

ОДОБРЯВА Проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за кабел СрН от ТП 5, с. Добрич до БКТП ”Аязмо” като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Полагане на кабел СрН от ТП 5, с. Добрич до БКТП ”Аязмо”” в з

Решение 1175 от 28.09.2023г Решение 1175 от 28.09.2023г. ПП (1) Решение 1175 от 28.09.2023г. ПП (2) "Решение 1175 от 28.09.2023г. СПС (3)" "Решение 1175 от 28.09.2023г. СПС (2)" "Решение 1175 от 28.09.2023г. СПС (1)"