Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 248 / 28.09.2020г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.09.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2231#1/27.08.2020г. процедура за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация на УПИ V-85 и УПИ VІ-89 в кв.13 по плана на с.Долно Белево, с който към…

РД-06-1202 от 25.09.2020 г.

РД-06-1202 от 25.09.2020 г.  - ПУП - Парцеларен план - Специализирана план-схема

ОБЯВЛЕНИЕ № 245/24.09.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 245/24.09.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 24.09.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс :                          УТКР-30-2041#1/12.08.2020г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на общински УПИ І в кв. 189 по плана на Димитровград, представляващ…

ОБЯВА - ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДИМИТРОВГРАД

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Министерство на земеделието, храните и горите   Общинска Служба по “Земеделие” Димитровград     О Б Я В Л Е Н И Е   В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за…