Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 166/26.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 166/26.07.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 26.07.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс :                             УТКР-30-1947#1/17.06.2021г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ VI-452 в кв. 60 по плана на с.Ябълково, при което…

ОБЯВЛЕНИЕ № 165 / 26.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 165 / 26.07.2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 26.07.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-1301#5/25.06.2021 год. заповед №РД-06-898/21.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за улична и дворищна регулация на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 160 / 19.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 160 / 19.07.2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 19.07.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1956#1/17.06.2021г. процедура за одобряване на проект  за изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-233 в кв.34 по плана на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 159/13.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 159/13.07.2021г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ             Днес, 13.07.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол           по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-482#5/16.06.2021г. заповед               № РД-06-857/14.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване                          на Проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ VIII-1759 – отреден                    „За производствени дейности”, УПИ…