Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 57 / 26.03.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 57 / 26.03.2024г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 26.03.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-566/16.02.2024 г. относно съобщаване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план застрояване за поземлени имоти с идентификатори 39668.142.15, 39668.142.1470 и 39668.14.71 м.…

ОБЯВЛЕНИЕ  №56/26.03.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  №56/26.03.2024г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ Днес 26.03.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по съобщаване на издадена от Главен архитект на Община Димитровград виза за проектиране на Допълващо застрояване - ОФИС С ГАРАЖ в УПИ ІV-442, кв.45, с. Радиево, общ.  Димитровград.   Съгласно чл. § 4…