Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 98 / 06.04.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 98 / 06.04.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 06.04.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-554/16.02.2023 г. за одобряване на проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ, кв.250, ПИ 21052.1008.294 по…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 97 /06.04.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 97 /06.04.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 06.04.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-4601/09.12.2022г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-262/15.02.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 96 / 06.04.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 96 / 06.04.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 06.04.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-631/22.02.2023 г. за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 39668.75.45, м. „Бъска чука”, землище с. Крепост,…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 93 / 29.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 93 / 29.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 29.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1122/27.03.2023г. за съобщаване на проект за ПУП – изменение на плана за регулация, план за застрояване и план схема за електрификация и водоснабдяване на…

Информация за обществените превози през 2022г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я На основание чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 92 / 27.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 92 / 27.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 27.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-4460/29.11.2022г. за съобщаване на заповед РД-06-241/09.02.2023г. с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план -  план за регулация на поземлен имот…