Актуално

Проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на урегулиран поземлен имот с предназначение „за производствени, складови и търговски дейности”, образуван за поземлени имоти с идентификатори 21539.137.25, 21539.1

РД-06-393 от 21.03.2022г.

Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47843.103.824, м. „Танева чука”, землище гр. Меричлери, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Работилница за селскостопанска техника

РД-06-389 от 18.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 64 / 21.03. 2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 64 / 21.03. 2022г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 21.03.2022 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-3555#1/21.02.2022год. заповед №РД-06-226/16.02.2022г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот пл.№ 376, УПИ XIII-376,…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 58/11.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 58/11.03.2022г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 11.03.2022г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3755#6/11.02.2022г. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот                  с идентификатор 21052.1015.2305 по Кадастрална карта на Димитровград, представляващ УПИ XXVI-339…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 55  / 10.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 55  / 10.03.2022г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 10.03.2022г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-4148#2/09.02.2022г. заповед №РД-06-176/03.02.2022г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект за за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация на УПИ VІІ-9, УПИ VІІІ-9 и…