Актуално

О Б Я В Л Е Н И Е № 174/30.07.2021год.

О Б Я В Л Е Н И Е № 174/30.07.2021год.     К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л     Днес 30.07.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс…

З А П О В Е Д № РД-11-38/30.07.2021 г. Удължаване на Заповед № РД-06-1117/27.07.2021 г.

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-11-38/30.07.2021 г. Удължаване на Заповед № РД-06-1117/27.07.2021 г.   Димитровград 30.07.2021 година              На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението…

З А П О В Е Д РД-06-1133/28.07.2021 г. Удължаване на Заповед №РД-06-153#2/30.06.2021 г.

  З  А  П  О  В  Е  Д   РД-06-1133/28.07.2021 г. Удължаване на Заповед №РД-06-153#2/30.06.2021 г.   Димитровград 28.07.2021 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3/16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство…

З А П О В Е Д № РД-06-1117

  З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1117   Димитровград 27.07.2021 година              На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по…