Актуално

ЗАПОВЕД № РД-06-1220 / 01.10.2020 г.

ЗАПОВЕД   № РД-06-1220 гр. Димитровград, 01.10.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с…

ОБЯВЛЕНИЕ № 251 от 30.09.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 251/30.09.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 30.09.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по повод обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1191#3/31.08.2020г. заповед            № РД-06-1053/28.08.2020г. на Кмета на Община Димитровград и комбинирана скица – проект № 1031/27.08.2020г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 249 / 28.09.2020г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.09.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2436#1/17.09.2020г. процедура за одобряване на проект за  изменение на Подробен устройствен план-план за улична и дворищна  регулация, с който въз основа на геодезическо заснемане, уличната ретулация при осови точки №№101-102-103-104-105 по…