Актуално

Съобщение по чл.62а от Закона за водите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ), в изпълнение на…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 98 / 30.04.2024г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 98 / 30.04.2024г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 30.04.2024 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-727/29.02.2024 г. за одобряване на Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот УПИ VІ-302, кв.35 по Кадастралната карта на с. Горски извор,…