Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 114/21.05.2020г.

    ОБЯВЛЕНИЕ  № 114/21.05.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 21.05.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен          протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-702#1/21.04.2020г.      Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване            с Работен устройствен план на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-1490                в…

ОБЯВЛЕНИЕ № 113 от 21.05.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 113/21.05.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 21.05.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-430#4/16.04.2020г. заповед                 № РД-06-440/15.04.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ VII-отреден „За комплексно застрояване”…

З А П О В Е Д № РД-06-578 / 20.05.2020 год.

З А П О В Е Д   № РД-06-578   Димитровград 20.05.2020 год.                   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.6 т.8 от Правилника за организацията и управлението на ОП СПИОПТ, Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и във връзка с препоръки…

ЗАПОВЕД № РД-06-561 за прилагане на временни противоепидемични мерки

    ЗАПОВЕД   № РД-06-561 гр. Димитровград, 18.05.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и…

РД-06-539 от 11.05.2020г

РД-06-539 от 11.05.2020г. План - схема В и К  12052020 План - схема Ел. 12052020 ПП - В и К ПП - Ел. ПУП - ПЗ 12052020 ПУП-ПР 12052020