Актуално

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година

Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата

ЗАПОВЕД № РД-06-1427

ЗАПОВЕД   № РД-06-1427 гр. Димитровград, 12.11.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с…

ОБЯВЛЕНИЕ № 286/11.11.2020г.

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 286/11.11.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 11.11.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2041#3/13.10.2020г. заповед № РД-06-1269/12.10.2020г. на Кмета на Община Димитровград и комбинирана скица – проект № 1233/09.10.2020г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен…