Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 120 / 30.05.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 120 / 30.05.2022г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ               Днес 30.05.2022г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-33-3782#1/25.03.2022г. и писмо регистр. индекс УТКР-33-3782#2/27.04.2022г. заповед № РД-06-322/02.03.2022г на Кмета на Община Димитровградд за одобряване на проект за изменение на кадастралния план на поземлен…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 119 / 30.05.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 119 / 30.05.2022г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 30.05.2022 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1045#1/14.04.2022г. процедура за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация и план за застрояване на УПИ VІІ-131 кв.24 по плана…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 118/26.05.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 118/26.05.2022г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 26.05.2022г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-874#2/14.04.2022г.                     Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване с цел промяна предназначението на земеделски поземлен с идентификатор 39668.76.401 за неземеделски нужди :…