Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 202 / 22.08.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 202 / 22.08.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ Днес 22.08.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1957/07.06.2023 г. за одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 06762.63.48 по кадастралната карта на землище с.…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 201 / 22.08.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 201 / 22.08.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 22.08.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-2127/21.06.2023г. за съобщаване на заповед  № РД-06-1098/13.07.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 200 / 22.08.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 200 / 22.08.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 22.08.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-1664/11.05.2023г. за съобщаване на заповед  № РД-06-1101/13.07.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

Общинска служба по земеделие - Димитровград О Б Я В Л Е Н И Е

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните Общинска служба по земеделие - Димитровград         О Б Я В Л Е Н И Е   В изпълнение на чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и застрояване за допълването му със специализирана план–схема за електрозахр. като част от Комплексен проект за инвестиционна в ПИ 21052.1016.488, УПИ IV за обществено обслужване, кв.6, гр. Димитровград.

РД-06-1030-27.06.2023г.