Актуално

Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXI-817, кв. 57, с. Крепост, общ. Димитровград.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 268 / 31.10.2022г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ              Днес 31.10.2022 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30 -1653/18.05.2022г. за съобщаване на заповед № РД-06-1294/12.09.2022г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на  УПИ XXI817,…

Одобряване на Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 432, за който е образуван УПИ XI432, кв. 59, с. Крепост, общ. Димитровград.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 267 / 31.10.2022г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 31.10.2022 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР--33-2714/29.07.2022г. относно съобщаване на Заповед № РД-06-1287/12.09.2022 г.  за одобряване на Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 432, за който…

Проект за изменение на ПУП – ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 39668.142.14 и 39668.142.17, м. „Кара дере” по КК на землище с. Крепост, общ.Димитровград.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 266 / 31.10.2022г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 31.10.2022 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-3402/19.09.2022 г. относно съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план застрояване за поземлени имоти с идентификатори 39668.142.14 и 39668.142.17, м.…