Актуално

О Б Я В Л Е Н И Е № 220 / 01.9.2020 год.

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 01.9.2020год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1817#1/3.8.2020год. обявление  ведно със заверено копие от графичната част от Проект за изменение на…

ЗАПОВЕД № РД-06-1077 за временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград

  ЗАПОВЕД   № РД-06-1077 гр. Димитровград, 01.09.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение на Министерски съвет № 609 от 28.08.2020г. за удължаване срока  на обявената с Решение №…

ОБЯВЛЕНИЕ № 219 / 01.09.2020 г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 01.09.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс :                                     УТКР-30-572#4/04.08.2020г. заповед № РД-06-945/31.07.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ ІІІ-504 и УПИ V-504 в…

ОБЯВЛЕНИЕ № 218 / 01.09.2020 г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 01.09.2020г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-431#3/24.07.2020г. заповед №РД-06-885/22.07.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за улична и дворищна регулация в кв.16 по плана на с.Светлина, с който въз основа на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 216 / 27.08.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 216 / 27.08.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 27.08.2020г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-990#3/14.07.2020г. заповед №РД-06-820/03.07.2020г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация  на УПИ I-32 и УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 209 / 20.08.2020г.

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 209 / 20.08.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 20.08.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1844#1/28.07.2020г. процедура за одобряване на проект за  допълване на кадастралната основа на УПИ ХVІІІ-22 в кв.14 по плана на с.Светлина и  Проект за изменение…