Актуално

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване на УПИ V8, кв. 4, с. Върбица, общ. Димитровград като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива

РД-06-214-01.02.2023г. РД-06-214-01.02.2023г.-чертеж

ОБЯВЛЕНИЕ  №50 /23.02.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  №50 /23.02.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 23.02.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-52-10/03.01.2023 г. за съобщаване на заповед № РД-06-201/01.02.2023 г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот…

ОДОБРЯВА: Проект за изменение на ОУП на Община Димитровград.

Решение-959-26.01.2023г. Решение-959-26.01.2023г.-чертеж1 Решение-959-26.01.2023г.-чертеж2 Решение-959-26.01.2023г.-чертеж3 Решение-959-26.01.2023г.-чертеж4 Решение-959-26.01.2023г.-чертеж5 Решение-959-26.01.2023г.-чертеж6 Решение-959-26.01.2023г.-чертеж7 Решение-959-26.01.2023г.-чертеж8

О Д О Б Р Я В А М: Проект за ПУП – ПЗ, парцеларен план и план-схема за трасе на кабел СрН за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ: 39668.65.37, м. „Гермите”, землище с. Крепост, общ. Димитровград.

РД-06-203-01.02.2023г. РД-06-203-01.02.2023г.-чертеж1 РД-06-203-01.02.2023г.-чертеж2 РД-06-203-01.02.2023г.-чертеж3

Община Димитровград приема заявления-декларации на кандидат-потребители за услугата по предоставяне на топъл обяд

  ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД     Във връзка със стартиралата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз, Община Димитровград обявява прием на…