Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 245/24.09.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 245/24.09.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 24.09.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс :                          УТКР-30-2041#1/12.08.2020г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на общински УПИ І в кв. 189 по плана на Димитровград, представляващ…

ОБЯВА - ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДИМИТРОВГРАД

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Министерство на земеделието, храните и горите   Общинска Служба по “Земеделие” Димитровград     О Б Я В Л Е Н И Е   В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 231/08.09.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 231/08.09.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 08.09.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-855#3/04.08.2020г. заповед            № РД-06-946/31.07.2020г. на Кмета на Община Димитровград и комбинирана скица – проект № 873/23.07.2020г. за одобряване на Проект за изменение на уличната регулация…

О Б Я В Л Е Н И Е № 229/04.9.2020 год.

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 04.9.2020год. в Община Димитровград се състави настоящия  Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1899#1/4.8.2020год. обявление ведно със заверено копие от графичната част от Проект за изменение на…