Актуално

Промяна в графика за обслужване на съдовете за битови отпадъци в селата Черногорово, Воден, Бряст, Здравец, Странско

На основание и съгласно договор рег.№ ИДОСВ-314/17.06.2019г. между Община Димитровград и „Нео-Титан” ООД Димитровград ПРЕДПИСВАМ Считано от 09.08. 2021 год. (понеделник) да бъде извършена промяна в графика за обслужване на съдовете за ТБО по направления и населени места, както следва: 1. с. Черногорово и с.Воден - вместо всеки понеделник обслужването…

О Б Я В Л Е Н И Е № 187/16.08.2021 г.

  О Б Я В Л Е Н И Е № 187/16.08.2021год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 16.08.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия  Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-1700#3/15.7.2021год.…

О Б Я В Л Е Н И Е № 174/30.07.2021год.

О Б Я В Л Е Н И Е № 174/30.07.2021год.     К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л     Днес 30.07.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс…

З А П О В Е Д № РД-11-38/30.07.2021 г. Удължаване на Заповед № РД-06-1117/27.07.2021 г.

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-11-38/30.07.2021 г. Удължаване на Заповед № РД-06-1117/27.07.2021 г.   Димитровград 30.07.2021 година              На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението…