Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 127/14.05.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 127/14.05.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 14.05.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол      по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1146#1/08.04.2021г.                     Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на съсобствен поземлен имот с идентификатор 21052.1006.92, представляващ част от общински           УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 126/14.05.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 126/14.05.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 14.05.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1270#1/19.04.2021г.                     Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 39668.149.50 в местност „Голта чука” по Кадастралната…

О Б Я В Л Е Н И Е № 124/13.05.2021год.

О Б Я В Л Е Н И Е № 124/13.05.2021год.       К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 13.05.2021год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс…

ОБЯВЛЕНИЕ № 123 / 13.05. 2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 123 / 13.05. 2021г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 13.05.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-261#7/06.04.2021год. заповед №РД-06-437/05.04.2021г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за допълване кадастралната основа и изменение на Подробен устройствен план -план за…