Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                           На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Димитровград съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА…

Проект за изменение на ПУП - ПР и застрояване на ПИ с идент. 21052.1016.166, като част от Компл. проект за инвестиц. инициатива за обект „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на сграда на детска градина с идентификатор 21052.1016.166.2

РД-06-2013-23.12.2022

Да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на план за регулация на УПИ VIIIза производствени дейности и УПИ IXза производствени и обществени дейности, кв. 152, образувани за поземлени имоти с идентификатори 21052.

РД-06-2006-23.12.2022г.