Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 111 / 03.05.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 111 / 03.05.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 03.05.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по съобщаване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ IДСО „Благоустройство и комунално стопанство”, УПИ IIСМУ „Исстрой”…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 110/02.05.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 110 / 02.05.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 02.05.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-787/07.03.2023г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-439/17.03.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на кадастралния план…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за изменение на ПУП – ПЗ, изменение на ПР и план – схема за електрификация от П/ст Димитровград 110/20/6kV в ПИ: 21052.1007.78, кв. „Марийно”, гр. Димитровград до съществуващ БКТП в ПИ: 21052.1007.121.

РД-06-446-20.03.2023г.  РД-06-446-20.03.2023г. граф1 РД-06-446-20.03.2023г. граф2