Актуално

Временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-188   Димитровград 18.02.2020 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата…

ОБЯВЛЕНИЕ от 10.02.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 10.02.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2728#3/27.12.2019г. заповед           № РД-06-1979/23.12.2019г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект     за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ XIIІ-425 в кв. 57 по…