Актуално

Проект за Подробен устройствен план - план за план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 21052.1018.233, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Жилищна сграда” в ПИ 21052.1018.233, м. „Габера”, гр. Димит

РД-06-1780 от 23.11.2021г. 

ОБЯВЛЕНИЕ № 262/19.11.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 262/19.11.2021г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 19.11.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3260#1/11.10.2021г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План     за регулация на УПИ ІX-57 в кв. 14 по плана на с.Черногорово, с който…

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №РД-28-500/12.11.2021Г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.66 ОТ ЗМДТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Докладна записка №РД-28-500/12.11.2021г. на Кмета на Община Димитровград до Общински съвет Димитровград за приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград през 2022 година.

ЗАПОВЕД № РД-06-1663 /08.11.2021г.

ЗАПОВЕД № РД-06-1663 гр. Димитровград, 08.11.2021г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325…